PL EN


2014 | 6(42) | 1 | 115-135
Article title

Działalność edukacyjna Kościoła ewangelickiego na Zaolziu

Title variants
EN
Educational Activities of the Evangelical Church in Zaolzie
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca jest próbą spojrzenia na edukacyjną i społeczno-opiekuńczą działalność Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania na Zaolziu w Republice Czeskiej - zarówno z perspektywy specyficznych uwarunkowań społeczno-środowiskowych jej podstawowych celów i zadań, jak też uwzględniając potrzeby współczesnej młodzieży i wychodzenie im naprzeciw. Przedstawione zostały wybrane zagadnienia tematyki, zwłaszcza działania, które noszą znamiona specyficznych uwarunkowań wielokulturowego i wielowyznaniowego środowiska, jak również - między innymi w konsekwencji tych uwarunkowań - są próbami twórczego odkrywania jedności w różnorodności, czyli współdziałania ekumenicznego różnych Kościołów.
This study is an attempt to look at educational and social activities of the Silesian Evangelical Church of Augsburg Confession in Zaolzie in the Czech Republic. It analyses both specific socio-cultural conditions, their tasks and aims and takes into account the needs of nowadays youth and the ways of satisfying them. In this study a few problems and topics have been chosen for analysis, especially the activities which bear traits of specific conditions of multicultural and multi-faith environment of the church that are also attempts of creative discovery of unity in diversity or in other words the ecumenical cooperation between various churches.
Contributors
References
 • Eliade M.: Sacrum, mit, historia, Warszawa: PIW 1974.
 • Lewowicki T.: Przemiany oświaty, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak 1994.
 • Milerski B.: Żyć w diasporze... Zagrożenia i szanse w kontekście polskiego protestantyzmu, „Myśl Protestancka” 2002 nr 1.
 • Niebuhr H. R.: Chrystus a kultura, Kraków: Wydawnictwo Znak 1996.
 • Nowak M.: Uniwersalizująca i integrująca rola chrześcijaństwa w społeczeństwie pluralistycznym, w: Kwestie wyznaniowe w społecznościach wielokulturowych, red. T. Lewowicki, A. Różańska, U. Klajmon, Cieszyn: Wydawnictwo Uniwersytet Śląski - Filia w Cieszynie 2002, s. 371-384.
 • Różańska A.: Działalność edukacyjna Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania na Zaolziu, Czeski Cieszyn: Wydawnictwo Śląski Kościół Ewangelicki A.W. 2002.
 • Różańska A.: Wychowanie do wdzięczności. Wdzięczność jako wartość w wychowaniu ewangelickim, w: Kwestie wyznaniowe w społecznościach wielokulturowych, red. T. Lewowicki, A Różańska, U. Klajmon, Cieszyn: Uniwersytet Śląski - Filia w Cieszynie, 2002, s. 283-296.
 • Sadowski A.: Pogranicze i tożsamość narodowa mieszkańców pograniczy, w: Tożsamość narodowa młodzieży na pograniczach, red. Z. Jasiński, A. Kozłowska, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 1997.
 • Sčítání lidů, domů a bytu k 1.3.2001 - obyvatelstvo. Praha 2003. (Spis ludności w Republice Czeskiej w dniu 1.03.2001 - ludność).
 • Świątkiewicz W.: Tradycja i wybór. Socjologiczne studium religijności na Górnym Śląsku, Katowice-Wrocław: Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski, Oddział PAN w Katowicach 1997.
 • Uglorz M.: Od samoświadomości do świadectwa wiary. Wprowadzenie do dogmatyki ewangelickiej, Warszawa: Wydawnictwo ChAT 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-309a90b2-6f96-4fd1-b21b-fa3e5045adf0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.