PL EN


2014 | 59 | 5 (358) | 79-94
Article title

Przestępstwo nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego – problemy z wykładnią art. 231 § 1 Kodeksu karnego

Content
Title variants
EN
Abuse of Power by a Public Functionary – Problems with Interpretation of Article 231 (1) of the Criminal Code
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the most disputable issues related to the interpretation of Article 231 (1) of the Criminal Code currently in force, is the qualification of this type of a prohibited act as formal (with no consequences) or material (with consequences). It seems that the majority of the arguments support the opinion that an abuse of power should belong to the specific group of abstract exposures to danger, which are called offences of potential danger. The problem is, however, that the legislator has not clearly set out, nor provided for appropriate criteria for the court to asses, in a concrete case, a possibility to create a threat to legal interest.
Year
Volume
59
Issue
Pages
79-94
Physical description
Dates
published
2014-10
Contributors
References
 • Bogdan G., K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll (red.). 1999. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2, 779-780. Kraków.
 • Budyn-Kulik M., P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa (red.). 2006.Kodeks karny. Praktyczny komentarz, 452. Kraków.
 • Skorupka J. 1998. „Typy przestępstw nadużycia zaufania”. Prokuratura i Prawo 2 :23.
 • Spotowski A. 1972. Przestępstwa służbowe. Nadużycie służbowe i łapownictwo w nowym kodeksie karnym, 56-61Warszawa.
 • Kallaus Z. 2010. Przestępne nadużycie władzy, 88-93. Warszawa.
 • Marek A. 2010. Kodeks karny. Komentarz, 430. Warszawa.
 • Bojarski M., M. Filar (red.), W. Filipkowski, O. Górniok, S. Hoc, P. Hofmański, M. Kalitowski, M. Kulik, L. Paprzycki, E. Pływaczewski, W. Radecki, Z. Sienkiewicz, Z. Siwik, R.A. Stefański, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, L. Wilk. 2008: Kodeks karny. Komentarz, 935. Warszawa.
 • Gardocki L. 2013. Prawo karne, 304. Warszawa.
 • Małecki M. 2014. „Interpretacja art. 231 § 1 k.k. Rzecz o uzasadnieniu i konsekwencjach uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r. (I KZP 24/12)”. e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1.
 • Spotowski A. 1990. Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym, 139. Warszawa.
 • Giezek J. 2002. Narażenie na niebezpieczeństwo oraz jego znaczenie w konstrukcji czynu zabronionego, 118 i n. Wrocław. Acta Universitatis Wratislaviensis.
 • Hryniewicz E. 2012. Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych, 6. Warszawa.
 • Gruszeckiej D. 2012. Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna, Warszawa.
 • Dębski R. 2009. W O „działaniu na szkodę”, „dopuszczeniu” do zabronionego skutku i zasadzie ustawowej określoności czynu. W Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, 95. Poznań.
 • Hryniewicz E. 2012. Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych, Warszawa.
 • Dębski R. 1995. Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie. Łódź.
 • Góral R. 2007. Kodeks karny. Praktyczny komentarz. Warszawa 2007, s. 390.
 • Górniok O., W. Kozielewicz, E. Pływaczewski, B. Kunicka-Michalska, R. Zawłocki, B. Michalski, J. Skorupka, A. Wąsek (red.). 2005. Kodeks karny. Część szczególna, t. 2. Warszawa.
 • Gardocki L. 2013. Prawo karne. Warszawa.
 • Giezek J. 2006. „Odpowiedzialność karna notariusza w świetle art. 231 k.k.”. Rejent 3: 9 i n.
 • Kardas P. 2006. „Działanie na szkodę spółki – konkretne czy abstrakcyjne narażenie na niebezpieczeństwo”. Państwo i Prawo 6 : 62 i n.
 • Kardas P.2007. „Odpowiedzialność za nadużycie władzy publicznej w przypadku niezawiadomienia o popełnieniu przestępstwa”. Prokuratura i Prawo 7-8 :17.
 • Bielski M. 2011. „Kontrowersje w zakresie materialnego bądź formalnego charakteru przestępstwa nadużycia władzy (art. 231 § 1 k.k.)”. Przegląd Sądowy 9 :75 i n.
 • Giezek J., P. Kardas. 2002. „Sporne problemy przestępstwa działania na szkodę spółki na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki”. Palestra 9-10 : 41.
 • Giezek J. (red.), D. Gruszecka, N. Kłączyńska, G. Łabuda, A. Muszyńska, T. Razowski. 2014. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-309e66e4-cf1b-437c-b5ac-b1211fbbb832
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.