PL EN


2012 | 3-4(86-87) | 65-73
Article title

Motywowanie pracowników w aspekcie przywództwa służebnego

Content
Title variants
EN
Employee Motivation in the Context of Servant Leadership
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the concept of servant leadership philosophy as a factor creating a human resource in the organization to an extent greater than determinants as indicated in traditional motivation theories. The paper also includes a case study showing the extent to which the selected aspects of servant leadership are used in managerial practice.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję filozofii przywództwa służebnego jako czynnika kreowania zasobu ludzkiego w organizacji w stopniu skuteczniejszym niż determinanty wskazywane w tradycyjnych teoriach motywowania. Opracowanie zawiera także studium przypadku w zakresie oceny stopnia wykorzystania w praktyce kierowniczej wybranych aspektów przywództwa służebnego.
Year
Issue
Pages
65-73
Physical description
Dates
published
2012-06-15
Contributors
 • University of Warmia and Mazury In Olsztyn, Olsztyn, Poland
References
 • Adamiec M., Kożusznik B. (2001), Sztuka zarządzania sobą, PWE, Warszawa.
 • Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Blanchard K. (2007), Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa.
 • Chomątowska B. (2007), Wpływ zasobów ludzkich na kształtowanie zdolności adaptacyjnych systemów pracy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3/4.
 • Covey S.R. (2008), Zasady skutecznego przywództwa, Rebis, Poznań.
 • Deci E.L., Ryan R.M. (1985), Intrinsic motivation and self-determination in human behavior, Plenum Press, New York.
 • Gasiul H. (2007), Teorie emocji i motywacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Griffin R.W. (2010), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3/4.
 • Karney J.E. (2001), Motywowanie pracowników. Teoria a praktyka, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6.
 • Kozińska A.M. (2001), Determinanty skuteczności pakietów motywacyjnych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6.
 • Kozińska A., Wieczorek D. (2005), Styl kierowania nastawiony na motywowanie, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 1.
 • Łukaszewski W. (1971), Teoria zachowania się a problem kary, „Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 76-101.
 • Łukaszewski W. (1973), Oceny działania a wykonywanie nowych zadań, Ossolineum, Wrocław.
 • Maruszewski T., Doliński D., Łukaszewski W., Marszał-Wiśniewska M. (2008), Emocje i motywacja, [w:] J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia, GWP, Gdańsk.
 • Maslow A.H. (1986), W stronę psychologii istnienia, PAX, Warszawa.
 • McGinnis A.L. (2000), Sztuka motywacji, Vocatio Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Mika S. (1981), Psychologia społeczna, PWN, Warszawa.
 • Mroziewski M. (2010), Autentyczność i inteligencja emocjonalna jako determinanty przywództwa menedżerów, „Humanizacja Pracy”, nr 4-5.
 • Obuchowski K. (1983), Psychologia dążeń ludzkich, PWN, Warszawa.
 • Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 • Reykowski J. (1977), Emocje i motywacja, [w:] T. Tomaszewski (red.), Psychologia, PWN, War¬szawa.
 • Sajkiewicz A. (2004), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext, War¬szawa.
 • Senge P.M. (1990), The Leader’s New Work: Building Learning Organizations, „Sloan Management Review”, jesień.
 • Steers R.M., Porter L.W., red. (1991), Motivation and Work Behavior, McGraw-Hill, New York.
 • Stoner A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R. (1999), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Strelau J. (2003), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, GWP, Gdańsk.
 • Sullivan H.S. (1953), The Interpersonal Theory of Psychiatry, Norton, New York.
 • Tinberden N. (1976), Badania nad instynktem, PWN, Warszawa.
 • Zieleniewski J. (1970), O problemach organizacji, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-309ecb47-fe56-4078-a30d-cbc7f91a5bf4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.