PL EN


2015 | 16 | 115-127
Article title

Profilaktyka i poradnictwo dla dorosłych w zakresie HIV/AIDS. Zmieniające się potrzeby

Content
Title variants
EN
The changing needs of HIV/AIDS prevention and counselling for adults
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In Poland the activities in the field of HIV/AIDS information, education and prevention have been carried out for 30 years. Thanks to them the HIV/AIDS epidemiological situation is relatively good. In the article the authors have analysed the changes which happened in the field of epidemiology, HIV testing, anti- retroviral therapy, the level of HIV/AIDS knowledge of Poles who are in their reproductive years as well as their attitude to HIV positive people. The authors also presented a number of recommendations concerning the necessary changes in financing, planning and carrying out HIV/AIDS educational activities. Such activities must be treated as a very important component of lifelong education.
Year
Volume
16
Pages
115-127
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie, ul. Licealna 10, 66 - 100 Sulechów, halinasz1@wp.pl
 • Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Energetyków 2, 65-729 Zielona Góra, Polska, wazkrzysztof@gmail.com
References
 • Bancroft J., Seksualność człowieka, red. wydania polskiego: Z. Lew-Starowicz, A. Robacha, tłum. R. Śmietana, Dip.RSA, Wrocław 2011.
 • Dane epidemiologiczne NIZP-PZH, http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index.htm (20.10.2014).
 • Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2012 – 2016, Krajowe Centrum do Spraw AIDS, Warszawa.
 • Izdebski Z., Wiedza, przekonania o HIV/AIDS w społeczeństwie polskim. Zachowania seksualne Warszawa 2000.
 • Izdebski Z., Ryzykowna dekada. Seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS. Studium porównawcze 1997-2001-2005, Zielona Góra 2006.
 • Izdebski Z., Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze, Kraków 2012.
 • Izdebski Z., Polpharma, Seksualność Polaków 2011. Raport z badania, OBOP, Warszawa 2011.
 • Izdebski Z., Wąż K., Edukacja seksualna. Potrzeba, oczekiwania społeczne, realizacja, „Edukacja. Studia. Badania. Innowacje”, 2011, nr 1.
 • Komosińska K., Małkowska-Szkutnik A., Wiedza i przekonania związane z HIV/AIDS oraz zachowania seksualne studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Minister Zdrowia, Sprawozdanie z realizacji krajowego programu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS w 2013r., opracowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS na podstawie danych NIZP-PZH.
 • Półturzycki J., Potrzeby i perspektywy rozwoju andragogiki w XXI wieku, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 2006, t. 4.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. poz. 1100).
 • Szeląg H., Wiedza i poglądy młodzieży licealnej na temat zakażenia oraz zapobiegania HIV/AIDS, „Rocznik Lubuski”, T. 32, cz. 2, Seksualność człowieka. Obszary zainteresowań teoretyków i praktyków, red. Z. Izdebski, 2006.
 • Szeleta B. i in., Profilaktyka zakażenia HIV, [w:] Zakażenia HIV i AIDS – poradnik dla lekarzy, red. A. Gładysz i B. Knysz, Wrocław 2014.
 • The Gap Report, UNAIDS, Geneva 2014.
 • Wnuk A., Szetela B., Bander D., Zasady testowania w kierunku zakażenia HIV,[w:] Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, red. A. Horban i in., PTN AIDS, Warszawa – Wrocław 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7842-189-4
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30a27af5-0423-4f68-b4f2-54deb315c9f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.