PL EN


2015 | 9/2015 | 159-177
Article title

Motywacja prospołeczna funkcjonariuszy Służby Więziennej jako grupy zawodowej z misją społeczną

Authors
Content
Title variants
EN
Prosocial Motivation of Prison Service Officers as an Occupational Group with a Social Mission
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zawód funkcjonariusza Służby Więziennej należy do zawodów zaufania publicznego i wiąże się ze społeczną m isją więziennictwa. Funkcjonariusze wybierając drogę zawodową powinni identyfikować się z misją systemu penitencjarnego i kierować się motywacją prospołeczną. Opracowanie przedstawia wyniki badań nad motywacją prospołeczną funkcjonariuszy. Zbadano 617 respondentów metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Ustalono poziom identyfikacji z misją więziennictwa, zainteresowania problematyką naukową stanowiącą istotę systemu penitencjarnego (kryminologia, resocjalizacja, prawo), chęć działania dla społeczeństwa w walce z patologią, motywację do niesienia pomocy osadzonym oraz ich resocjalizacji i poprawy.
EN
The occupation of the Prison Service officer belongs to the professions of public trust and is associated with the penitentiary social mission. In choosing their career path, officers should identify themselves with the mission of the penitentiary system and follow prosocial motivation. The paper presents research results on the prosocial motivation of officers. 617 respondents were surveyed using the diagnostic survey method, using a questionnaire of our own design. It was established to what extent officers identify with the penitentiary mission, their interests in the scientific problems constituting the essence of the penitentiary system (criminology, social rehabilitation, law), desire to act for society in the fight against pathology, motivation to assist prisoners and their social rehabilitation and improvement.
Year
Issue
Pages
159-177
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
author
 • Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
References
 • [1] Arcimowicz J., 2010, Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • [2] Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., 1997, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań.
 • [3] Bartkowiak G., 1997, Psychologia zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • [4] Batson C.D., 1998, Altruism and Prosocial Behavior, [w:] The Handbook of Social Psychology, (red.) Gilbert D., New York.
 • [5] Czerw A., Borkowska A., 2010, Praca zawodowa jako obszar realizowania misji społecznej, „Psychologia Społeczna”, nr 4(15).
 • [6] Frank, S.A., Lewis G.B., 2004, Government Employees. Working Hard or Hardly Working?, „The American Review of Public Administration”, nr 34(2).
 • [7] Gagne M., Deci E.L., 2005, Self-Determination Theory and Work Motivation, „Journal of Organizational Behavior”, nr 26.
 • [8] Gasiul H., 2007, Teorie emocji i motywacji, UKSW, Warszawa.
 • [9] GKS., 2011, Zawsze gotowi, „Forum Penitencjarne”, nr 09(160).
 • [10] Górny J., 1996, Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa.
 • [11] Grant A.M., 2008, The Significance of Task Significance: Job Performance Effects, Relational Mechanisms, and Boundary Conditions, „Journal of Applied Psychology”, nr 93.
 • [12] Grant A.M., Campbell E.M., Chen G., Cottone K., Lapedis D., Lee K., 2007, Impact and the art of Motivation Maintenance: The Effects of Contact with Beneficiaries on Persistence Behavior, „Organizational Behavior and Human Decision Processes”, nr 103.
 • [13] Jarymowicz M., 2008, Psychologiczne podstawy podmiotowości. Szkice teoretyczne, studia empiryczne, PWN, Warszawa.
 • [14] Jędrzejak K., 1995, Wybrane aspekty naboru i szkolenia funkcjonariuszy, [w:] Nabór i szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej w polskim systemie penitencjarnym. Diagnoza, ocena, prognoza, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.
 • [15] Kaczmarek M., 2010, Zakład karny jako system społeczny, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 67–68.
 • [16] Karney J.E., 2007, Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Warszawa.
 • [17] Król H., 2008, Kapitał ludzki organizacji, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik, (red.) Król H., Ludwiczyński A., PWN, Warszawa.
 • [18] Łapiński P., Poklek R., 2010, Różnice między kobietami i mężczyznami w zakresie motywów podejmowania pracy w służbie więziennej, [w:] Grupy dyspozycyjne w obliczu wielkiej zmiany. Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów integracyjnych, (red.) Maciejewski J., Bodziany M., Dojwa K., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • [19] Machel H., 2013, Personel więzienny – specyfika zawodu, [w:] Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, (red.) Rzepliński A., Rzeplińska I., Niełaczna M., Wiktorska P., Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • [20] Moroń M., 2012, Konstrukcja i weryfikacja empiryczna Kwestionariusza Zachowań Prospołecznych (PBQ) oraz Paraprojekcyjnego Kwestionariusza Tendencji Prospołecznych (PKTP) dla młodzieży, „Psychologia Społeczna”, nr 4.
 • [21] Opinia społeczna na temat zawodów zaufania publicznego. Komunikat z badań, Warszawa, kwiecień 2004.
 • [22] Peters B.G., 1999, Administracja publiczna w systemie politycznym, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • [23] Poklek R., 2009a, Motywy podejmowania pracy przez szeregowych funkcjonariuszy Służby Więziennej, [w:] Szeregowcy w grupach dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza zawodu i jego roli w społeczeństwie, (red.) Maciejewski J., Krasowska-Marut A., Rusak A., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • [24] Poklek R., 2009b, Motywy podejmowania pracy w więziennictwie w kontekście szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej, [w:] Ustawiczna edukacja obronna dla bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego, (red.) Kalina R.M., Łapiński P., Poklek R., Jędrzejak K., Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.
 • [25] Poklek R., 2010, Instytucjonalne i psychospołeczne aspekty więzienia, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.
 • [26] Poklek R., 2011, Społeczne determinanty podejmowania pracy w Służbie Więziennej, [w:] Rekrutacja do grup dyspozycyjnych – socjologiczna analiza problemu, (red.) Maciejewski J., Liberacki M., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • [27] Poklek R., 2012a, Czynniki ekonomiczne jako motywy wyboru pracy w grupie dyspozycyjno-mundurowej na przykładzie Służby Więziennej, [w:] Stratyfikacja w grupach dyspozycyjnych – socjologiczne azymuty badawcze, (red.) Maciejewski J., Forysiak W., Kuźniar A., Stasiaczyk B., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • [28] Poklek R., 2012b, Motywacja do pracy i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej w ujęciu dwuczynnikowej koncepcji motywacji-higieny Fredericka I. Herzberga, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.
 • [29] Poklek R., 2013a, Motywacja zawodowa funkcjonariuszy Służby Więziennej, [w:] 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Refleksje i impresje jubileuszowe, (red.) Jędrzejak K., Kalaman M., Poklek R., Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.
 • [30] Poklek R., 2013b, Motywacja zawodowa personelu więziennego a jego cechy demograficzne i organizacyjno-służbowe, [w:] Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności. Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej, (red.) Kowalczyk D. Mudrecka I., t. 4, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • [31] Poklek R., 2013c, Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa, „Securitologia”, nr 7.
 • [32] Reykowski J., 1979, Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warszawa.
 • [33] Różańska-Kowal J., 2010, Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • [34] Wojciszke B., 2012, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • [35] Wojtczak K., 2002, Reglamentacja form wykonywania zawodów zaufania publicznego w rozwiązaniach prawa polskiego i państw Unii Europejskiej, [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa.
 • [36] Woźniak J., 2012, Współczesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • [37] Zimbardo P.G., Gerrig R.J., 2012, Psychologia i życie, PWN, Warszawa.
 • [38] Żylicz P.O., 2010, Psychologia moralności. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, „Academica”, Warszawa.
 • [39] Sałapa L., 2014, Odznaczeni Semper Paratus z okazji Narodowego Święta Niepodległości, „Aktualności Służby Więziennej”, http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci-sluzby-wieziennej/news,12438,odznaczeni-semper-paratus-.html [dostęp: 17.11.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30a791c0-3d7d-4a98-be18-e31469c2cad8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.