PL EN


2015 | 2(25) | 261-274
Article title

Zarządzanie procesami w lokalnym banku – praktyczny model procesów

Authors
Content
Title variants
EN
Process management in a local bank – a practical process model
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Th is article presents certain aspects of process management in fi nancial institutions – particularly in small and local banks. Th e aim of the author is to present and propose practical application of an universal processes model that can be identifi ed within the day-to-day operations of the banks. Th e use of a designed process structure, in local banks practice, may enable them to achieve relatively fast, eff ective and effi cient outcomes while minimizing their own resource expenditures. Th e organizational units responsible for the implementation of a process model will also receive assurance that created process architecture ensures consistency and completeness of their banking business. Th is study may be useful both for those responsible in the banks for the process of preparing, maintaining and developing process maps, as well as for organizational units carrying out the actual implementation of process architecture model. Th is material can also be used as a pattern; the same it can be successfully used in the practice of other fi nancial institutions carrying out banking operations.
PL
Artykuł przedstawia wybrane aspekty, dotyczące zarządzania procesowego w instytucjach fi nansowych, w szczególności w małych, lokalnych bankach. Celem autora jest przedstawienie i zaproponowanie do stosowania w praktyce uniwersalnego modelu procesów, które można zidentyfi - kować w ramach codziennej działalności operacyjnej, prowadzonej przez banki. Wykorzystanie zaprojektowanej struktury procesowej w praktyce lokalnych banków może umożliwić im osiągnięcie stosunkowo szybko, skutecznych i efektywnych rezultatów przy jednoczesnej minimalizacji własnych nakładów zasobowych. Komórki organizacyjne, odpowiedzialne za implementację modelu procesowego, otrzymują narzędzie zapewniające, że stworzona architektura gwarantuje zachowanie spójności i kompletności opisu prowadzonej działalności. Opracowanie to może być pomocne zarówno dla osób odpowiedzialnych w bankach za proces przygotowania, utrzymania i rozwijania mapy procesów, jak również dla jednostek realizujących faktyczne wdrożenia modelu architektury procesowej. Ten materiał może także stanowić wzorzec; tym samym może być z sukcesem wykorzystywany w praktyce innych instytucji fi nansowych, realizujących czynności bankowe.
Year
Issue
Pages
261-274
Physical description
Dates
published
2015
References
 • Bujak B., Produkty bankowe w regulacjach nadzorczych – aspekty formalnoprawnetworzenia produktu bankowego, W: Journal of ModernScience: tom 1/20/2014 (ss. 383 – 400), Józefów, Wydawnictwo WyższejSzkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi.
 • Ferszt-Piłat K. (2012), Zaufanie jako fundament bezpieczeństwa we współczesnym społeczeństwie, W: Journal of Modern Science: tom 3/15/2012(ss. 111–124), Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 • Kowalczewski W., Nazarka J. (2006), Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Warszawa: Wydawnictwo Difin (passim).
 • Majorana F., Morelli A. (2012), Lean banking: zastosowanie Six Sigma w świeciefi nansowym z przykładami, Kraków: Wydawnictwo M (ss. 78–79).
 • Niedzielski E. (2010), Istota zarządzania procesami, Materiał z konferencjiotwarcia projektu E-Administracja warunkiem rozwoju Polski, Olsztyn– Stare Jabłonki: Międzynarodowe Centrum Biznesu i AdministracjiPublicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • Niedziółka I. (2012), Bezpieczeństwo konsumentów europejskich w świetle działania Europejskich Centrów Konsumenckich, W: Journal of Modern Science: tom 2/13/2012 (ss. 93–104), Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 • Rummler G.A., Brache A.P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji.Jak zarządzać „białymi plamami” w strukturze organizacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo PWE (passim).
 • Sitek M. (2012), Prawne i instytucjonalne ramy polityki karnej UE, W:
 • Journal of Modern Science: tom 1/12/2012 (ss. 187–202), Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 • Szpringer W. (1997), Europejskie regulacje bankowe, Seria Biblioteka bankowca,Warszawa: Wydawnictwo Twigger (s. 51).
 • Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działaności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana) (ze zm.) (Dz.U. L 177 z 30.6.2006, str. 1).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 1997 nr 140,poz. 939 ze zm.).
 • Uchwała Nr 8/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji M dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, Warszawa 2013.
 • Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznegoi dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku,Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30bb8423-055b-4349-ac67-bd5e3527d6fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.