PL EN


2014 | 2(6) | 101-128
Article title

Przesłanki udzielenia koncesji w ustawie Prawo energetyczne a koncepcja swobody prognozowania w procesie podejmowania decyzji koncesyjnej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Premises for granting a concession contained in the Act on Energy law and the freedom of forecasting in the concession decision-making process
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
It is increasingly frequent nowadays that tasks undertaken by public administration in the economic sphere are not, or cannot be, precisely defined. It may also be noted that the regulations of the decision-making process contain specific legal solutions which impose on the administrative body a duty to establish and assess the actual state of affairs and to refer to the intended one. In German science of public law, such manner of setting standards or regulating tasks of public administration is termed ‘freedom of forecasting’. This subject is analysed in the practical as well as theoretical sphere. Thus, it was first necessary to focus on the legal forms of the functioning of public administration, different ‘gaps’, or freedoms in deciding by administrative bodies, and the judicial (court) manner of their supervision. Provisions of the Energy law of 10 April 1997 are certainly a reflection of the regulation of this ‘freedom of forecasting’. The authoress places this freedom within the framework of discretionary powers requiring an assessment of a situation in the context of the intended (future) condition. The following have been analysed: availability of financial resources guaranteeing that the applicant will be capable of proper conduct of economic activity, and documenting the possibility of procuring the necessary funds, availability of technical resources ensuring proper execution of business, human resources and availability of appropriately qualified personnel. Another premise is a warranty of performance of the activity under concession, including observance of energy safety and energy policy provisions. Finally, reader’s attention is drawn to the differences in judicial supervision of acts-at-law taken in the process of administrative approval and freedom of forecasting.
PL
Coraz częściej zadania administracji publicznej podejmowane w sferze gospodarczej nie do końca mogą być i bywają precyzyjnie określone. Można zauważyć, że ustawodawca, regulując proces podejmowania decyzji, stosuje swoiste rozwiązania prawne, które nakładają na organ administracji publicznej obowiązek ustalenia i oceny stanu faktycznego oraz odniesienia go do stanu zamierzonego. Taki sposób normowania zadań organów administracji publicznej niemiecka nauka publicznego prawa gospodarczego określa mianem „swobody prognozowania” i traktuje jako szczególnego rodzaju luz decyzyjny. Omawiane przez autorkę zagadnienie stanowi problem zarówno w sferze praktycznej, jak i teoretycznoprawnej. Stąd w pierwszej kolejności istniała potrzeba prowadzenia rozważań koncentrujących się wokół prawnych form działania administracji publicznej, różnych rodzajów luzów decyzyjnych określających sposób działania organów administracji publicznej, a także sądowego trybu ich kontroli. Regulacją, na gruncie której uwidoczniona jest „swoboda prognozowania” organów administracji publicznej, są niewątpliwie przepisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, które autorka kwalifikuje jako mieszczące się w zakresie władztwa dyskrecjonalnego i wymagające oceny pod kątem stanu zamierzonego (przyszłego). W opracowaniu analizie poddano następujące przesłanki: dysponowanie przez wnioskodawcę środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej bądź udokumentowanie możliwości ich pozyskania, posiadanie możliwości technicznych gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności oraz zapewnienie zatrudnienia osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych. Odrębną przesłankę stanowi rękojmia prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją oraz tzw. „względy polityki energetycznej” i „bezpieczeństwa energetycznego”. W końcowej części artykułu autorka zwraca uwagę na różnice w kontroli sądowej aktów podejmowanych w ramach uznania administracyjnego i „swobody prognozowania.
Year
Issue
Pages
101-128
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Baehr J., Stawicki E., Antczak J., Prawo energetyczne. Komentarz, Zakamycze 2003.
 • Boć J., Nauka administracji, Wrocław 2013.
 • Borkowski J., Decyzja administracyjna, Łódź–Zielona Góra 1998.
 • Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Warszawa 2011.
 • Czarnecka M., Ogłódek T., Prawo energetyczne. Komentarz, Bydgoszcz–Katowice 2007.
 • Czerwiński Z., Dylematy ekonomiczne, Warszawa 1992.
 • Długosz T., Komentarz do art. 33 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, w: Prawo energetyczne. Komentarz, pod red. M. Pawełczyka, Poznań 2012.
 • Długosz T., Szczególna regulacja działalności w sektorach sieciowych, w: Publiczne prawo gospodarcze, . Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł, System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 8b, Warszawa 2013.
 • Domagała M., Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjnoprawne, Lublin 2008.
 • Dudzik S., Sposoby przekształcania prawa polskiego pod wpływem prawa europejskiego (na przykładzie prawa gospodarczego), „Państwo i Prawo” 2008, nr 5.
 • Duniewska Z., Zakres regulacji prawa administracyjnego materialnego – wyznaczenie pojęcia instytucji tego prawa, w: Prawo administracyjne materialne, Z. Duniewska, M. Górski, J. Jagielski, J. Kierzkowska, D. Kijowski, H. Nowicki, J. Stelmasiak, M. Szalewska, M. Zdyb, System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 7, Warszawa 2012.
 • Elżanowski F., Polityka energetyczna. Prawne instrumenty realizacji, Warszawa 2008.
 • Hutor T., Upadłość wyklucza koncesję, „Glosa” 2004, nr 4.
 • Ibler M., Art. 19 Abs. 4 GG, w: Berliner Kommentar zum Grundgesetz, Hrsg. Von K.H. Friauf, W. Höfling, Berlin 2011, Rn. 257.
 • Ignatowicz J., Piasecki K., Winiarz J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 1993.
 • Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa–Poznań 1992.
 • Jędrzejczak M., Elementy dyskrecjonalności organu administracyjnego na poszczególnych etapach stosowania prawa, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2013, nr 2.
 • Kiczka K., Decyzje uprawniające w administracyjnym prawie gospodarczym, w: Administracyjne prawo gospodarcze, A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Wrocław 2005.
 • Kiczka K., O współzależności dyscyplin badawczych w publicznym prawie gospodarczym, w: Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, pod red. S. Wrzoska, M. Domagały, J. Izdebskiego, T. Stanisławskiego, Warszawa 2010.
 • Kocowski T., Reglamentacja gospodarcza, w: Administracyjne prawo gospodarcze, A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Wrocław 2005.
 • Kohutek K., Instytucja koncesji w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – wybrane zagadnienia, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2005, nr 5.
 • Kokocińska K., Instytucjonalno-prawne podstawy współpracy samorządu województwa z rządem w zakresie prowadzenia polityki regionalnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, z. 3.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000.
 • Kosikowski C., Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2003.
 • Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Kosiński E., Środki prawne regulacji sektora gazu ziemnego w Unii Europejskiej, w: Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, pod red. L. Kieresa, Wrocław 2007.
 • Król M., Pojęcie luzu normatywnego stosowania prawa, „Państwo i Prawo” 1976, nr 6.
 • Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa 2010.
 • Leszczyński L., Stosowanie i wykładnia prawa administracyjnego, w: Wykładnia w prawie administracyjnym, L. Leszczyński, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, System Prawa Administracyjnego, t. 4, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 4, Warszawa 2012.
 • Leszczyński L., Dyskrecjonalność a jednolitość stosowania prawa. Rola argumentu per rationem decidendi, w: Dyskrecjonalność w prawie, pod red. W. Staśkiewicza, T. Staweckiego, Warszawa 2012.
 • Lipiński A., Niektóre problemy nowego prawa energetycznego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1998, nr 5.
 • Łętowska E., Interpretacja a subsumpcja zwrotów niedookreślonych i nieostrych, „Państwo i Prawo” 2011, nr 7–8.
 • Mincer P., Uznanie administracyjne, Toruń 1983.
 • Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002.
 • Muras Z., Koncesje w prawie energetycznym – zakres dominium państwowego, w: Prawo energetyczne wobec wyzwań liberalizacji, pod red. M. Swory, M. Szewczyka, K. Ziemskiego, Warszawa 2008.
 • Muras Z., Przesłanki odmowy udzielenia koncesji na rynku paliw i energii, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2011, nr 4.
 • Muras Z., Warunki uzyskania koncesji, w: Prawo energetyczne, pod red. M. Swory, Z. Murasa, Warszawa 2010.
 • Muras Z., Swora M., Nakazanie dalszego prowadzenia działalności, w: Prawo energetyczne, pod red. M. Swory, Z. Murasa, Warszawa 2010.
 • Nałęcz A., Uprawnienia dyskrecjonalne administracji – Polska i Unia Europejska, w: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod red. J. Bocia, A. Chajbowicza, Wrocław 2009.
 • Palarz H., Prawo energetyczne z komentarzem, Gdańsk 2004.
 • Pawłowski Z., Zasady predykcji ekonometrycznej, Warszawa 19982.
 • Powałowski A., Komentarz do art. 50 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, pod red. A. Powałowskiego, Warszawa 2007.
 • Rabska T., Swoistość prawa administracyjnego a reguły wykładni prawa – kilka uwag dyskusyjnych, w: Koncepcja sytemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24–27 września 2006 r., pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2007.
 • Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Poznań 1994.
 • Rewizorski M., Rosicki R., Ostant W., Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
 • Ruczkowski P., Stosowanie przepisów dopuszczających różne formy luzu decyzyjnego administracji a zasada proporcjonalności, w: Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, pod red. D.R Kijowskiego, J. Radwanowicz-Wanczewskiej, M. Wincenciak, Warszawa 2012.
 • Schmidt-Assmann E., Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku. Założenia i zadania tworzenia systemu prawnoadministracyjnego, Warszawa 2011.
 • Spyra M., Koncesje w prawie energetycznym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1998, nr 6.
 • Starościak J., Problemy interpretacji prawa administracyjnego, w: System prawa administracyjnego, t. I, pod red. J. Starościaka, Warszawa 1977.
 • Stober R., Prawo administracyjne gospodarcze, Warszawa 2013.
 • Strzyczkowski K., Podstawowe problemy prawne planowania, Warszawa 1990.
 • Szydło M., Planowanie indykatywne jako funkcja państwa wobec gospodarki, w: Funkcje współczesnej administracji gospodarczej, pod red. B. Popowskiej, Poznań 2006.
 • Trela A., Rękojmia prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej – zarys problematyki, „Studia Prawa Publicznego” 2013, nr 4.
 • Walaszek-Pyzioł A., Energia i prawo, Warszawa 2005.
 • Waligórski M.A., Koncesje na działalność gospodarczą w prawie polskim, Poznań 2009.
 • Waligórski M.A., Polityka energetyczna państwa jako sektorowa polityka administracyjna, „Biuletyn URE” 2008, nr 4.
 • Wojciechowski B., Model zakresu swobody interpretacji prawa administracyjnego, w: Wykładnia w prawie administracyjnym, L. Leszczyński, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, System Prawa Administracyjnego, t. 4, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 4, Warszawa 2012.
 • Wróblewski J., Kontrola decyzji sądowej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, „Państwo i Prawo” 1976, nr 8–9.
 • Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.
 • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria. Przykłady. Zadania, Warszawa 2013.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2008.
 • Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Zakamycze 2006.
 • Ziemski K., Zakres uznaniowości rozstrzygnięć Prezesa URE, w: Prawo energetyczne wobec wyzwań liberalizacji, pod red. M. Swory, M. Szewczyka, K. Ziemskiego, Warszawa 2008.
Notes
PL
I. Artykuły
EN
I. Papers
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-232-2723-6
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30be2b4d-aad8-44a9-bb60-3b386e85b97d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.