PL EN


2016 | 2(19) |
Article title

„Mamy nie biorą zwolnienia, mamy biorą… szybkie lekarstwo”, czyli współczesna mama, współczesny tata a kreacja medialna w zakresie zachowań związanych z promocją i ochroną zdrowia w rodzinie

Content
Title variants
EN
“Moms do not take relief, they take ... fast cure” that is, Modern Mom, dad and the creation of contemporary media in the range of behaviors related to the promotion and protection of health in the family
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejsza publikacja jest analizą dyskursu medialnego w obrębie reklamy telewizyjnej, dotyczącego realizowania ról opiekuńczych w rodzinie – w zakresie sprawowania opieki nad zdrowiem bliskich. W artykule rozważana jest jakość przedstawianych wzorów zachowań męskich i kobiecych, które mogą reprodukować istniejące stereotypy na temat płci bądź stanowić przyczynek do kreowania postaw emancypacyjnych, adekwatnych do współczesnych zmian społeczno-ekonomicznych. Pomimo oczywistych trendów społecznych lokujących kobiety w coraz bardziej równoprawnej przestrzeni rodzinnej i zawodowej, reklama formułuje przekazy typu: „Mamy nie chorują, mamy biorą Vicks”, utrzymując mężczyzn w sferze „niebytu” w sferze opieki i ochrony zdrowia rodzinnego. Wnioski do zastosowania w obszarze „pedagogiki rodziny” i nie tylko
EN
This publication is an analysis of media discourse within the television advertising concerning the implementation of nursing roles in the family in the field of care for the health of loved ones. In the article under consideration is the quality of presented patterns of behavior of men and women, which can reproduce the existing stereotypes about gender or provide a contribution to the creation of emancipatory attitudes, adequate to the contemporary changes in the socio - economic. Despite the obvious social trends investing in women more equal rights over the family and professional advertising formulates messages such as: “We do not get sick, we take Vicks”, maintaining the men in the field of “non-existence” in the sphere of health care and the family. Applications for use in the field of pedagogy family, and more.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
ISSN 1896-8333,
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30be89e1-7912-46f4-a8b4-c86dbd985cb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.