PL EN


2014 | 6(42) | 4 | 81-97
Article title

Culture of knowledge at contemporary universities

Authors
Title variants
PL
Kultura wiedzy współczesnych uniwersytetów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The vital role in the knowledge based society play the organisations which contribute to the accumulation of knowledge and enlarging its resources owned by the individuals, companies but also by particular countries and the global society. One of the most important within those organisations are contemporary universities which fulfil the mission of building and transferring the knowledge through both teaching and conducting research. The aim of that paper is to identify those cultural values which facilitate knowledge management within the contemporary universities as well as its mutual transfer between the universities and society.
PL
W społeczeństwie opartym na wiedzy szczególnego znaczenia nabierają organizacje, których działania przyczyniają się do wzrostu jej zasobów, zarówno w wymiarze indywidualnym i organizacyjnym, jak i w perspektywie rozwoju poszczególnych krajów oraz globalnego społeczeństwa. Wśród tych organizacji poczesne miejsce znajdują uniwersytety, które niejako w swej misji mają rozpowszechnianie i tworzenie wiedzy poprzez nauczanie i prowadzenie badań naukowych. Niniejsze opracowanie ma na celu zidentyfikowanie takich wartości obecnych w kulturze współczesnych uniwersytetów, które wspomagają zarządzanie wiedzą w obrębie badanych organizacji, a także jej wymianę z otoczeniem.
Year
Volume
Issue
4
Pages
81-97
Physical description
Contributors
References
 • Altbach P.G., The Past, Present, and Future of the Research University, in: The Road to Academic Excellence, Philip G. Altbach, J. Salmi (eds.), Washington D. C.: The World Bank 2011.
 • Bauman T., Zagrożona tożsamość uniwersytetu, in: Uniwersytet – między tradycją a wyzwaniami współczesności, A. Ładyżyński, J. Raińczuk (eds.), Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2003.
 • Bonaccorsi A.,Daraio C., Universities and Strategic Knowledge Creation:Specialization and Performance in Europe, Northampton: Edward Elgar Publishing Inc. 2007.
 • Clark B.R., Creating Entrepreneurial universities: Organisational Pathways of Transformation, Oxford: IAU Press 1998.
 • Davenport T.H., Prusak L., What do we talk about when we talk about knowledge?, in: Knowledge Management. Critical Perspectives on Business and Management, I. Nonaa (ed.), New York: Rutlege 2005.
 • Gola B., Tradycja uniwersytecka wobec masowośdci wyższego kształcenia I nacisków rynku pracy, in: Uniwersytet i wartości, J. Kostkiewicz (ed.), Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007.
 • Grzesiak M., Możliwości wdrożenia koncepcji zarządzania wiedzą w uczelni, in: Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy, K. Leja (ed.), Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2006.
 • Hallett T., Symbolic Power and Organizational Culture, „Sociological Theory” 21(2003), No. 2.
 • Jabłecka J., Planowanie strategiczne w uniwersytecie przedsiębiorczym, „Nauka iSzkolnictwo Wyższe” 23(2004), No. 1.
 • Jacques E., The Changing Culture of a Factory, London: Tavistock Publications Limited 1951.
 • Jashapara A., Knowledge Management. An Integrated Approach, Harlow: Prentice Hall, 2004.
 • Keohane N.O., The Mission of the Research University, „Daedalus”, Vol. 122, No.4.
 • Keyton J., Communication and Organizational Culture:A Key to UnderstandingWork Experiences, London: SAGE 2011.
 • Klimowicz M., Kapitał społeczny. Zagadnienia metodologiczne, in: Kapitał społeczny – interpretacje, impresje, operacjonalizacja, M. Klimowicz, W. Bokajło (eds.), Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe 2010.
 • Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, Warszawa: PWE 1996.
 • Leja K., Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2011.
 • Lozano J.F., Educating Responsible Managers. The Role of University Ethos, „Journal of Academic Ethics” 2012.
 • Marek A., Kultura wiedzy jako czynnik wspomagający rozwój zawodowy urzędników, in: Nowe tendencje w zarządzaniu, vol. II, M. Pawlak (ed.), Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.
 • Marek A., Rola kultury organizacyjnej w tworzeniu i upowszechnianiu wiedzy, in: Wiedza. Między słowem a obrazem, M. Zemło, A. Jabłoński, J. Szymczyk (eds.), Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
 • Morgan G., Obrazy organizacji, Warszawa: PWN 1997.
 • Nonaka I., Konno N., The Concept of „Ba”: Building a Foundation for Knowledge Creation, „California Management Review”, 40(1998), No. 3.
 • Nonaka I., Toyama R., The knowledge-creating theory revisited: knowledge creation as a synthesizing process, „Knowledge Management Research & Practice” 2003,1.
 • Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge-creating Company:How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford: Oxford University Press 1995.
 • Nonaka I., Toyama R., Konno N., SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation, „Long Range Planning” 33(2000).
 • Schein E.H., The Corporate Culture. Survival Guide, San Francisco: Jossey-Bass 2009.
 • Schein E.H., The Role of the Founder In Creating Organizational Culture, “Organizational Dynamics” 1983, No. 12 (1).
 • Sikorski Cz., Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Warszawa: Difin 2007.
 • Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, Warszawa: C. H. Beck 2002.
 • Skyrme D.J., Knowledge Networking:Creating the Collaborative Enterprise, Oxford: Routledge 1999.
 • Smircich L., Concepts of Culture and Organizational Analysis, “Administrative Science Quarterly” 1983, No. 28.
 • Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, Warszawa: PWE 2002.
 • Sveiby K.E., Simons R., Collaborative Climate and Effectiveness of Knowledge Work – an Empirical Study, „Journal of Knowledge Management” 6(2002), No.5.
 • Szostek A., Morality, Culture, and Modernity: Challenges to the University, „Higher Education in Europe” 29(2004), No. 4.
 • Tomas Folch M., Ion G., Analysing the Organizational Culture of Universities: Two Models, „Higher Education in Europe” 34(2009), No. 1.
 • Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, Warszawa: PWE 2010.
 • Wójcicka M., Uniwersytet i jego otoczenie – dwa sposoby podejścia i ich możliwe konsekwencje, in: Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy, K. Leja (ed.), Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2006.
 • Yoshimichi A., An Examination of the SECI Model in Nonaka's Theory in terms of the TEAM Linguistic Framework,, 2011, No.6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30c09dd4-5de8-41a6-b101-5988382e8566
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.