PL EN


2017 | 2 | 129–142
Article title

Zagrożenia psychospołeczne związane z pracą

Authors
Content
Title variants
EN
Psychosocial hazards related to work
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia temat zagrożeń psychospołecznych związanych z pracą w kontekście polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz efektywności pracy. Ujmuje ramy pojęciowe ryzyk psychospołecznych i ich wymiary w funkcjonowaniu współczesnych organizacji. Analizuje dominujące zagrożenia psychospołeczne w odniesieniu do Polski na podstawie wyników badań Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy, ESENER-1 i ESENER-2. We wnioskach przedstawia postulat włączenia ewaluacji ryzyk psychospołecznych w przedsiębiorstwach do procedur stosowanych przez służby BHP.
EN
This article is dedicated to the psychosocial hazards associated with work in the con-text of the policy of occupational health and safety and work efficiency. In the introduction we point out the provisions of national and European law obliging the entrepreneur to control psychosocial risks in the workplace. The theoretical part of the article defines the concept of psychosocial risks, describes their classification and the social and economic conditions, and forecasts the long-term trends in their development. The empirical part of the article presents proposals for professional psychosocial risks in relation to Poland, based on a comparative analysis of the results of a study published in the reports ESENER-1 (2010) and ESENER-2 (2016), conducted by the European Agency for Safety and Health at Work. The analysis pooled the results of ESENER-2 for member countries of the European Union and identifies key messages in the field of prevention of occupational risks. In summary, the importance of psychosocial risk management strategies is highlighted in domestic enterprises, especially in the SME sector, where the problems are usually ignored.
Year
Issue
2
Pages
129–142
Physical description
Dates
published
2017-05-21
Contributors
author
References
 • 1. Tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 1666, z późn. zm.
 • 2. L. Vogel, Dyrektywa ramowa – istotny element wdrażania skutecznej strategii zapobiegania wypadkom przy pracy, „Bezpieczeństwo Pracy” 2002, nr 7/8.
 • 3. https://osha.europa.eu/pl (dostęp: 10.02.2017).
 • 4. M. Widerszal-Bazyl, Pojęcie ryzyka psychospołecznego w pracy, „Bezpieczeństwo Pracy” 2009, nr 6.
 • 5. T. Cox, A. Griffiths, S. Leka, Work organization and work-related stress, [w:] Occupational hygiene, red. K. Gardiner, J.M. Harrington, Oxford 2005, s. 421–432.
 • 6. B2B (Business to Business) – usługi dla firm; B2C (Business to Consumer) – usługi świadczone osobie fizycznej jako klientowi końcowemu.
 • 7. E. Brun, M. Milczarek, Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health, European Agency for Safety and Health at Work, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2007.
 • 8. D. Katz, R.L. Kahn, Społeczna psychologia organizacji, tłum. B. Czarniawska, Warszawa 1979.
 • 9. Work-related stress, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2010, s. 4.
 • 10. T. Cox, A. Griffiths, E. Rial-Gonzalez, Research on work-related Stress, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2000.
 • 11. J.V. Johnson, E.M. Hall, Dialectic between conceptual and causal enquiry in psychosocial work environment research, “Journal of Occupational Health Psychology” 1996, t.1, nr 4, s. 362–374.
 • 12. T. Cox, A. Griffiths, E. Rial-Gonzalez, Research on Work …
 • 13. T. Cox, A. Griffiths, The nature and measurement of work-related stress and practice, [w:] Evaluation of Human Work, red. J.R. Wilson, N. Corlett, London 2005.
 • 14. E. Brun, M. Milczarek, Expert forecast on emerging…, 2007.
 • 15. Psychologia kliniczna, red. H. Sęk, Warszawa 2005.
 • 16. T. Cox, Stress Research and Stress Management: Putting Theory to Work, Sudbury 1993.
 • 17. E. Brun, M. Milczarek, Expert forecast on emerging…., s. 24–26.
 • 18. European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks. Managing Safety and Health at Work. European Risk, ESENER – Overview Report, red. E. Rial-González, W. Cockburn, X. Irastorza, European Agency for Safety and Health at Work, Luxembourg 2010.
 • 19. Second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-2). Overview Report: Managing Safety and Health at Work. European Risk Observatory, red. X. Irastorza, M. Milczarek, W. Cockburn, Publications Office of the European Union, European Agency for Safety and Health at Work, Luxembourg 2016.
 • 20. W ESENER-1 uczestniczyło 360 polskich organizacji, w ESENER-2 – 2257.
 • 21. W ESENER-1 badano firmy zatrudniające co najmniej 10 pracowników w firmach państwowych i prywatnych, reprezentujących wszystkie sektory działalności gospodarczej z wyłączeniem rolnictwa, leśnictwa i rybactwa z 31 państw: wszystkie 27 państw UE, kraje kandydujące (Chorwacja i Turcja) i państwa EFTA (Norwegia i Szwajcaria). W ESENER-2 zbadano organizacje z różnych sektorów działalności z 36 państw europejskich (28 krajów UE oraz z Albanii, Islandii, Czarnogóry, Macedonii, Serbii, Turcji, Norwegii i Szwajcarii).Uwzględniono też przedsiębiorstwa z sektora rybactwa i rolnictwa oraz mikrofirmy zatrudniające od 5 do 10 pracowników.
 • 22. E. Matuska, Bezpieczeństwo psychologiczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi – potrzeba prewencji wypalenia zawodowego, [w:] Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, cz. 1, Gdynia 2011, s. 326–327.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543–7321
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30c2516b-c8b2-4bca-b800-1dec614e3186
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.