PL EN


2015 | 1(35) | 115-123
Article title

Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej

Authors
Content
Title variants
EN
The financial condition of municipalities in variable economic situation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the study was to asses the fi nancial situation of municipalities in the terms of variable macroeconomic conditions. Ratio analysis and correlation analysis of variables (budget indicators) were used. Deterioration in the fi nancial situation of the municipalities in the period 2008-2012 related to the slowdown of the GDP growth has been shown. The analysis of indicators proved that the fi nancial crisis affected most negatively the fi nances of local governments in 2009-2010, subsequently adjustment measures took place. The fi nancial independence of municipalities and their propensity to invest decreased signifi - cantly. The crisis at the earliest and most substantially affected the biggest cities due to the high dependence of their budgets on tax revenue. Confi rmation of this relationship was also correlation analysis between current income and operating surplus of local governments. The deteriorating fi nancial condition and growing debt can cause an increase in the level of the fi nancial risk assumed by the municipalities.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena kondycji fi nansowej gmin na tle zmiennej koniunktury gospodarczej. Zastosowano analizę wskaźnikową oraz analizę korelacji zmiennych, do których wykorzystano wskaźniki budżetowe. Wykazano pogorszenie się sytuacji fi nansowej gmin w okresie 2008-2012 związane ze spowolnieniem tempa wzrostu PKB. Analiza wskaźników dowiodła, że kryzys fi nansowy najbardziej negatywnie oddziaływał na fi nanse samorządów w latach 2009-2010, natomiast w późniejszym okresie nastąpiły działania dostosowawcze. Znacząco zmalała samodzielność fi nansowa gmin oraz ich skłonność do inwestowania. Skutki kryzysu najwcześniej i najmocniej odczuły największe miasta ze względu na duże uzależnienie ich budżetów od własnych dochodów podatkowych. Potwierdzeniem tego związku była również analiza korelacji między bieżącymi dochodami a nadwyżką operacyjną samorządów.
Contributors
References
 • Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2010). Metody analityczne w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
 • GUS (2014). Roczne wskaźniki makroekonomiczne GUS,cz. III. Pobrane dnia 12 kwietnia 2014 r. z http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm.
 • Klepacki, B., Kusto, B. (2009). Ocena kondycji fi nansowej gmin województwa świętokrzyskiego, Zesz. Nauk. SGGW Ekon. Org. Gosp. Żywn., 77, 127-135.
 • Kogut-Jaworska, M. (2008). Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego (s. 89-119). Warszawa: CeDeWu.
 • Kogut-Jaworska, M., Szewczuk, A, Zioło, M. (2011). Wpływ spowolnienia gospodarczego na budżety jednostek samorządu terytorialnego. W: A. Alińska, B. Pietrzak (red. nauk.), Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny (s. 31-43). Warszawa: CeDeWu.
 • Mrówczyńska-Kamińska, A., Kucharczyk, A., Średzińska, J. (2011). Analiza fi nansowa w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta i Gminy Środa Wlkp.Zesz. Nauk. SGGW Ekon. Org. Gosp. Żywn., 89, 175-185.
 • Paulais, T. (2009). Local Governments and the Financial Crisis: An Analysis. Cities Alliance. Washington, DC: Worldbank.
 • Satoła, Ł. (2010). Ocena sytuacji fi nansowej gmin wiejskich w Polsce w latach 2006-2008. Acta Sci. Pol. Ser. Oecon., 9(2), 199-210.
 • Satoła, Ł. (2012). Kryzys fi nansów publicznych z perspektywy społeczności lokalnej. Rocz. Nauk. SERiA, XIV, 4, 104-109.
 • Skorwider-Namiotko, J. (2013). Zmiany w poziomie własnego potencjału inwestycyjnego gmin. Pr. Nauk. UE Wroc. Finans. Nieruchom. Rozw. Region. Lokal., 280, 41-49.
 • Skubiak, B. (2011). Finansowanie inwestycji samorządowych w dobie kryzysu. W: Z. Strzelecki (red. nauk.), Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego (s. 437-448). Warszawa: Ofi c. Wyd. SGH.
 • Standar, A. (2013). Analiza wskaźnikowa sytuacji fi nansowej gmin województwa wielkopolskiego. J. Agribus. Rural Dev., 1(27), 219-232.
 • Surówka, K. (2014). Ograniczenia faktyczne samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego – degresja samodzielności fi nansowej. Finans. Komun., 1-2 (180-181), 21-31.
 • Wskaźniki do oceny sytuacji fi nansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 (2011). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 • Wskaźniki do oceny sytuacji fi nansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010-2012 (2013). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (2009). Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30cca91e-d497-4d86-9ec1-77c147910088
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.