PL EN


2013 | 1(27) |
Article title

POZIOM UWARUNKOWAŃ PRZYRODNICZYCH RENTY POŁOŻENIA OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE

Content
Title variants
EN
LEVEL OF NATURAL CONDITIONS OF THE LOCATION RENT OF RURAL AREAS IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań było określenie poziomu uwarunkowań przyrodniczych obszarów wiejskich w Polsce. Poziom tego zjawiska wyznaczono metodą wskaźnika syntetycznego na podstawie następujących cech prostych: lesistość, jakość i przydatność rolnicza gruntów, atrakcyjność wynikająca z warunków przyrodniczych, położenie wobec zbiorników wodnych. Do obliczeń wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego, dane Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz informacje z „Katalogu jezior Polski” [Choiński 2006].
EN
The aim of the study was to classify rural areas in Poland according to natural conditions of the location rent. The level of natural conditions was determined by the synthetic indicator, based on simple indicators (forest cover, quality and agricultural usefulness of land, attractiveness resulting from natural conditions, position to sea and lakes). Calculations were based on Central Statistical Office data, Institute of Soil and Plant Cultivation data and information from “Catalogue of Polish lakes” [Choiński 2006].
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Bank Danych Lokalnych. www.stat.gov.pl/bdl/app/ strona.html?p_name=indeks [dostęp: 01-11. 2012].
 • Bański J., 2008. Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego. Przegl. Geogr. 80, 2.
 • Choiński A., 2006. Katalog jezior Polski. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.
 • Fierla I., 1998. Struktura przestrzenna gospodarki. W: Geografia gospodarcza Polski. Red. I.
 • Fierla. PWE, Warszawa, 11-32.
 • Heffner K., 2011. Problemy zagospodarowania przestrzeni wiejskiej. W: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategia, koncepcje polityki. Red. I. Nurzyńska, M. Drygas. IRWiR PAN, Warszawa, 175-194.
 • Heffner K., Rosner A., 2002, Czynniki specyficzne wywierające wpływ na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich. W: Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. Red. M. Kłodziński. IRWiR PAN, Warszawa, 133-152.
 • Jakubczyk Z., 2002. Teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi. W: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Red. B. Fiedor. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Mastalska-Cetera B., 2007. Obszary chronione, szansa i zagrożenie dla rozwoju obszarów wiejskich. W: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Red. S. Grykień, W. Hasiński. Studia Obszarów Wiejskich 12, 85-98.
 • Ossowska L., Poczta W., 2009. Endogenne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań.
 • Parysek J., Wojtasiewicz L., 1979. Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego. T. 69. PWN, Warszawa.
 • Stola W., Szczęsny R., 2001. Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa. W: Geografia gospodarcza Polski. Red. I. Fierla. PWE, Warszawa, 159-250.
 • Taylor E., 2005. Środowisko geograficzne. W: Geografia gospodarcza świata. Red. I. Fierla. PWE, Warszawa, 29-112.
 • Woś A., 1995. Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. PWN, Warszawa.
 • Wskaźniki waloryzacji jakości rolniczej przestrzeni prodkcyjnej dla gmin Polski. IUNG, Puławy.
 • Wysocki F., Lira J., 2003. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30cf974a-c165-4169-bd5e-7db0859f2b9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.