PL EN


2011 | 4/2011 (34) t.2 | 183 - 191
Article title

Odpowiedzialność za rachunkowość a badanie sprawozdań finansowych

Content
Title variants
EN
Responsibility for accounting and financial statement audit
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza zagadnienie odpowiedzialności za rachunkowość prowadzoną w spółce akcyjnej i udowadnia, że w aktualnym stanie prawnym występujesprzeczność pomiędzy regulacjami ustawy o rachunkowości a przepisami kodeksu spółek handlowych. Autorka przeprowadza analizę regulacji prawnych w zakresie badanych zagadnień ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu wieloosobowego. W dalszych częściach artykułu porusza problematykę odpowiedzialności członków rad nadzorczych i innych osób realizujących zadania w zakresie rachunkowości. Odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości została skonfrontowana z uprawnieniami poszczególnych organów spółki akcyjnej do wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego. Badaniem empirycznym objęto praktykę wyboru biegłego rewidenta w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.
EN
This article presents the subject of 'responsibility for accounting'. The author discusses the responsibility of Executive Managers, in particular those who are members of the Management Board, Chief Accountants, Auditors and the Supervisory Board. The article is based upon current Polish financial and commercial law.
Keywords
Year
Pages
183 - 191
Physical description
Dates
issued
2011-12-15
Contributors
References
  • Dyrektywa 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006. Dz.U. Unii Europejskiej nr L 224.
  • Krześniak, E.J. 2005. Relacje pomiędzy zarządem a rada nadzorcza w spółkach kapitałowych. Palestra, nr 3–4.
  • Kwaśnicki, R.L., Szwaja, J. 2004. W sprawie wykładni nowego art. 375[1], a także art.375, art. 207 oraz art. 219 § 2 k.s.h. Przegląd Prawa Handlowego, nr 8, s. 32–35.
  • Trzpioła, K. 2008. Odpowiedzialność za sprawozdania finansowe po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Kontrola państwowa, nr 5 (322), s. 17–25.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z􀁢2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. Nr 94, poz. 1037ze zm.
  • Woliński, K. 2002. Komentarz do art. 77 ustawy o rachunkowości, w: A. Jarugowa, T. Martyniuk (red.) Komentarz do ustawy o rachunkowości, Gdańsk: ODDK.
  • Ministerstwo Skarbu Państwa 2010. Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Pa􀃱stwa, Warszawa.
  • Ministerstwo Skarbu Państwa 2011. Wytyczne dla jssp i spółek z większościowym udziałem SP sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2011, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30d28200-6da0-470e-b27b-5caeb06c1660
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.