Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12 | 119-138

Article title

Funkcjonowanie elektronicznej administracji na przykładzie ePUAP.

Authors

Content

Title variants

EN
The functioning of egoverment illustrated with the example of ePUAP.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jedną z cech współczesnego społeczeństwa jest coraz szersze i powszechniejsze posługiwanie się technologiami informatycznymi. Wymusza to także na administracji publicznej uwzględnienie w swoich metodach pracy i procedurach korzystanie z elektronicznych środków komunikacji. Stąd też ta część administracji, której funkcjonowanie związane jest z wykorzystaniem informatyki, określana jest mianem elektronicznej administracji. Utożsamiana jest z ona z administracją nowoczesną, tanią, szybką i niosącą oszczędność czasu i kosztów. Jest to administracja, która realizuje swoje zadania za pośrednictwem Internetu, a wymiernym tego dowodem jest choćby Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (platforma ePUAP).
EN
One of the features of modern society is wider and more popular employment of information technologies. This forces also the public authorities to include in their working methods, procedures the use of electronic means of communication. Therefore, this part of the administration, whose functioning is related to the use of information technology, is referred as e-government. It is identified with a modern, cost-effective, fast, time and cost savings administration. This is an administration which carries out its tasks through the Internet, and a tangible proof of this is for example Electronic Platform of Public Administration Services (ePUAP platform).

Year

Volume

12

Pages

119-138

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Humanitas

References

 • Abramowicz W., Opinia o projekcie ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne z 23 października 2003 r., Biuro Studiów i Ekspertyz. Opinia zlecona, druk nr 1934.
 • Adamska I., Problemy w projektach informatycznych realizowanych na potrzeby administracji publicznej, „Czas Informacji” 2011, nr 2.
 • Biskup R., Ganczar M., Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Prawo” 2008, nr 1.
 • Butkiewicz M., Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne, Warszawa 2006.
 • Celarek K., Prawne aspekty informatyzacji administracji, Dąbrowa Górnicza 2009.
 • Chmielarz W., Stadium rozwoju systemów e-administracji w Polsce, www.wsap.edu.pl. (21.04.2011 r.).
 • Dziuba D., IT w zarządzaniu publicznym – w warunkach tworzenia społeczeństw informacyjnych, [w:] W. Kieżun, W. Gasparski (red.), Krytyczna teoria organizacji. Nowoczesna technologia w administracji publicznej, Warszawa 2003.
 • Ganczar M., Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, Warszawa 2009.
 • Giddes A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2002.
 • Haltof P., Kulągowski S., Kulisiewicz T., Kuśnierek W., Sobczak A., Raport Administracja Publiczna w sieci 2002 – czy rzeczywiście bliżej obywatela?, Warszawa 2002.
 • Iszkowski W., Przyszłość e-administracji, „Elektroniczna Administracja” styczeń–luty 2006.
 • Jachowicz M., Kotulski M., Forma dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej, Warszawa 2012.
 • Janikowski A., Usługi ePUAP dla administracji publicznej, [w:] ePUAP w praktyce, Wrocław 2011.
 • Janowski J., Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji, Warszawa 2009.
 • Janowski J., Administracja elektroniczna. Kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Warszawa 2009.
 • Kamecki P. Analiza i opis procesów e-urzędu, „Służba Cywilna” jesień–zima 2002–2003, nr 5.
 • Kłosowska K., Ewolucja czynności faktycznych administracji, [w:] L. Zacharko, A. Matan. G. Łaszczyca (red.), Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60 rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Warszawa 2008.
 • Knosala E., Zarys nauki administracji, Zakamycze 2005.
 • Konarski X., Wpływ prawa nowych technologii na funkcjonowanie administracji publicznej, [w:] A. Drogoń, A. Lityński, G. Sibiga (red.), Miscellanea iuridica, t. 4: Problemy samorządu terytorialnego. Dostęp do informacji publicznej, Tychy 2004.
 • Kotecka S., E-administrarcja. Rzeczywistość i plany projektu, „IT w administracji” 2008, nr 4.
 • Kowalczyk M., E-urząd w komunikacji z obywatelem, Warszawa 2009.
 • Kożuch B., Zarządzania publiczne, Warszawa 2004.
 • Kurcyusz J., Wprowadzenie do nauki o informacji i informatyce prawniczej, Katowice 1979.
 • Krzysztofek K., Umowa strategiczna w Polsce, [w:] W. Cellary (red.), Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 2002.
 • Marcinkowska E., Wykluczenie cyfrowe w Polsce, „Czas Informacji” 2011, nr 3.
 • Monarcha-Matlak A., Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Warszawa 2008.
 • Ozga W., Wprowadzenie do ePUAP, [w:] ePUAP w praktyce, Wrocław 2011.
 • Pietruch-Reizes D., Rozwój środków przekazu o prawie, Katowice 1992.
 • Pirveli M., Rykiel Z., Enklawy i enklawy społecznej nowoczesności, [w:] L. Gołdyka, I. Machaj (red.), Enklawy życia społecznego, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, t. 671, Szczecin 2007.
 • Sakowicz M., Electronic Promise for Local and Regional Communities, “Local Government Brief, LGI Journal” Winter 2003, Budapest.
 • Sakowicz M., Zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w rządzeniu i zarządzaniu administracją publiczną, [w:] J. Osiński (red.), Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, Warszawa 2008.
 • Sibiga G., Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Sobczak K., Prawo a informatyka, Warszawa 1978.
 • Supernat J., Instrumenty działania administracji publicznej. Studium z nauki administracji, Wrocław 2003.
 • Szewczyk M., Prawo do dobrej administracji w świetle aktów prawa międzynarodowego, [w:] Z. Niewiadomski, Z. Cieślak (red.), Prawo do dobrej administracji, Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa – Dębe 23–25 września 2002 r., Warszawa 2003.
 • Szyszka G., Śliwczyński B. (red.) Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2003, Poznań 2004.
 • Szpor G., Administracyjnoprawne problemy informatyzacji, [w: ] J. Supernata (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009.
 • Szpor G., Urzędnicy w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2007.
 • Walczak E., Usługi administracji publicznej na ePUAP, [w:] ePUAP w praktyce, Wrocław 2011.
 • Węgrzyn S., Miejsce informatyki w nauce, „Nauka” 1999, nr 1.
 • Wiewiórkowski W.R., Wierczyński G., Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Warszawa 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-30d3e534-32bc-4d5e-913b-18ddf4443ac2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.