PL EN


2018 | 18 | 3 | 7-14
Article title

Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior among Managers, Staff and Faculty Members of Departments of Physical Education in Iran

Content
Title variants
PL
Związek między sprawiedliwością organizacyjną a zachowaniem obywatelskim w organizacji wśród kierowników, pracowników i członków Wydziałów Wychowania Fizycznego w Iranie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background. Employees’ perception of justice in compensation programs, organizational procedures and interpersonal behaviors can have a key role in developing and encouraging organizational citizenship behavior. Aim. The purpose of this study was relationship between organizational justice perception and organizational citizenship behavior among Managers, Staff and Faculty Members of Departments of Physical Education in Iran. Methods. The research methodology has been a survey and it is descriptive-correlation from the method view of data collection. In this research the statistical population included Managers, Staff and Faculty Members in 11 Departments of Physical Education in national universities of Iran, that with consideration to size and accessibility of sampling method, to determine sample size, 201 people (N=201), were selected as sample size. In order to gather data two standard questionnaires with high validity and reliability which as: organizational Justice and organizational citizenship behavior were used. In order to analyze the data, the descriptive statistics and inferential statistics (Pearson Correlation Coefficient) were applied. Results. The research finding indicated that between organizational justice and organizational citizenship behavior a significant mutual relationship was confirmed (P=0.000, r = 0.771). Also there was significant and positive relationship between three dimensions of organizational justice with organizational citizenship behavior, and also five dimensions of organizational citizenship behavior with organizational justice.
PL
Tło. Postrzeganie przez pracowników sprawiedliwości w programach kompensacyjnych, procedurach organizacyjnych i zachowaniach interpersonalnych może odgrywać kluczową rolę w rozwijaniu i wspieraniu zachowań obywatelskich. Cel. Celem niniejszego opracowania była relacja między postrzeganiem sprawiedliwości organizacyjnej a zachowaniem organizacyjnych postaw obywatelskich wśród kierowników, pracowników i członków Wydziałów Wychowania Fizycznego w Iranie. Metody. Metodologia badań obejmowała ankietę i stanowiła opisowo-korelacyjna metodę zbierania danych. W niniejszym badaniu populacja statystyczna obejmowała kierowników, pracowników i kadrę 11 Wydziałów Wychowania Fizycznego na uniwersytetach państwowych w Iranie, grupa reprezentatywna obejmowała 201 osób (N=201). W celu zebrania danych wykorzystano dwa standardowe kwestionariusze o wysokiej prawomocności i wiarygodności: sprawiedliwość organizacyjna i zachowanie obywatelskie wewnątrz organizacji. W celu analizy danych zastosowano statystyki opisowe i statystyki wnioskowe (współczynnik korelacji Pearsona). Wyniki. Wyniki badań potwierdzają, że między sprawiedliwością organizacyjną a zachowaniem obywatelskim w organizacji istnieje znacząca wzajemna relacja (P=0,000, r=0,771). Istnieje również istotna i pozytywna zależność między trzema wymiarami sprawiedliwości organizacyjnej a zachowaniem obywatelskim w organizacji, a także pięcioma wymiarami zachowań obywatelskich w organizacjach z uwzględnieniem sprawiedliwości organizacyjnej. Wnioski. Percepcja sprawiedliwości i uczciwości na Wydziałach Wychowania Fizycznego sprzyja promowaniu charytatywnego zachowania i poczucie odpowiedzialności wśród członków wydziałów. Zasady i warunki organizacji powinny zapewniać równe szanse przy awansowaniu i osiąganiu sukcesów.
Year
Volume
18
Issue
3
Pages
7-14
Physical description
Contributors
author
  • Islamic Azad University, Amol (Iran)
  • Islamic Azad University, Torbat-e Heydarieh (Iran)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30dee69c-0e1f-43a3-85ac-5b6eac759e8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.