PL EN


2017 | 16 | 1 | 232-251
Article title

Wykorzystywanie seksualne dzieci

Content
Title variants
EN
Child sexual abuse
Languages of publication
Abstracts
PL
W tym rozdziale zaprezentowano definicje pojęcia wykorzystanie seksualne dziecka, które mają znaczący wpływ na ocenę skali zjawiska. Przedstawiono także charakterystykę problemu wykorzystania seksualnego dzieci – jego skalę i dynamikę. Podstawą tych analiz są statystyki urzędowe polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz ustalenia badawcze Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci dotyczące doświadczeń wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie. Retrospektywne deklaracje nastolatków w wieku 11–17 lat ujawniły, że 12,4% z nich padło ofiarą przynajmniej jednej formy wykorzystywania seksualnego. Zdecydowanie częściej wykorzystywanie było doświadczeniem dziewczyn (15,7%) niż chłopców (9,2%). Wykorzystywania seksualnego z kontaktem fizycznym doświadczyło 6,4% młodych ludzi, a bez kontaktu fizycznego — 8,9%. Wyniki badań postaw społecznych wskazują na radykalizowanie się postaw wobec sprawców wykorzystywanie seksualnego dzieci oraz na ograniczoną gotowość rodziców do edukaowania dzieci na temat zagrożeń wykorzystywaniem.
EN
The paper attempts to define the notion of child sexual abuse. This definition shapes our perception of how common the problem is. The article additionally explores the scope and dynamics of child sexual abuse problem. This analyzes based on official statistics of Ministry of Justice and on the research findings National Survey of Child and Youth Victimization in Poland on the experience of sexual abuse in childhood. A retrospective declarations of teenagers aged 11–17 years revealed that 12.4% of them were victims of at least one form of sexual abuse. Definitely more often it affects girls (15.7%) than boys (9.2%). Sexual abuse with physical contact was experienced by 6.4% of young people, and without physical contact – 8.9%. The results of social attitudes research proved that Polish socjety is very radical toward child sexual abuse prepatrators and not ready to educate children about sexual abuse.
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
232-251
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30e18aa3-1f7d-4c63-bc20-786f7e394ac2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.