PL EN


2013 | 12 | 2 | 173-191
Article title

Diagnoza nawyków żywieniowych studentów różnych kierunków studiów w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Content
Title variants
EN
A Diagnose of Nutrition Habits of Jan Długosz University Students in Częstochowa
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy kierunek studiów oraz płeć stanowią czynniki różnicujące w odniesieniu do nawyków żywieniowych studentów pierwszych lat studiów licencjackich na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Badania przeprowadzono od lutego do kwietnia 2013 roku wśród 102 studentek i 78 studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Przeprowadzając badania, sprawdzono, czy osoby podejmujące studia są świadome skutków zdrowotnych złych nawyków żywieniowych i czy dbają o swoje zdrowie poprzez prawidłowe od-żywianie. Kierunek studiów i płeć badanych wpływają na sposób żywienia studentów. Stwierdzono ko-rzystniejszą częstotliwość spożywania posiłków wśród mężczyzn w porównaniu do kobiet. Zaob-serwowane różnice w zakresie konsumpcji produktów żywnościowych pożądanych z punktu zdrowia, między studiującymi na kierunkach humanistycznych, technicznych i na wychowaniu fi-zycznym, były w większości przypadków nieistotne statystycznie. Można jednak zauważyć, że za-równo kobiety, jak i mężczyźni istotnie częściej spożywają dania typu fast-food, piją codziennie, w porównaniu do rówieśników z kierunku wychowanie fizyczne. Wśród studiujących na kierunkach technicznych i humanistycznych odnotowano większą czę-stotliwość popełniania błędów związanych z żywieniem w porównaniu do studiujących wychowanie fizyczne.
EN
Our objective was to answer the question whether the studied course or sex affect the nutrition habits of Jan Długosz University sophomore students. In the research conducted from February till April 2013 we interviewed 180 students (102 women and 78 men). We asked the students if they are aware of bad and good nutrition habits effects on their health. The studies course and sex affect the way the students eat. Men eat more frequently than women. The differences in the healthy diets of students (humane studies, technical studies and physical education) were statistically insignificant. However, the students of humane or technical studies eat more fast food and drink more often than their peers studying physical education. The former group is also more prone to mistakes in their diet.
Contributors
 • Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki Akademii im. J. Długosza w Częstochowie.
 • Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki Akademii im. J. Długosza w Częstochowie.
References
 • Bułhak-Jachymczyk B.: Zapotrzebowanie człowieka na energię. W: Ziemlański Ś. (red.): Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy. Warszawa 2001, s. 35–53.
 • Całyniuk B., Grochowska-Niedworok E., Białek A., Czech N., Kukiel-czak A.: „Piramida żywienia – wczoraj i dziś”, w: Problemy Higieny i Epidemiologii 2011, 92(1): 20–24.
 • Gacek M.: „Wybrane uwarunkowania postaw młodzieży akademickiej wobec żywienia”, w: Problemy Higieny i Epidemiologii 2007, 88(3), s. 332–335.
 • Karski J.B. (red.): Promocja zdrowia. Warszawa 1999, s. 237–257.
 • Kowalski M.: „Zachowania prozdrowotne oraz postrzeganie zdrowia przez młodzież akademicką Uniwersytetu Zielonogórskiego (komunikat z badań)”, W: Rodziewicz-Gruhn J. (red.): Biokulturowe uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia. Częstochowa 2003, s. 519–524.
 • Kubica J.F. (red.): Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia (wybrane zagadnienia). Warszawa 2004, s. 25–50.
 • Kuński H.: Promowanie zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Łódź 2000, s. 56–74.
 • Lisicki T.: „Higiena żywienia studentów I roku szkół wyższych w Trójmieście”, w: Zdrowie Publiczne 2004; 114 (1), s. 71–74.
 • Mięsowicz I., Palus D.: „Zachowania prozdrowotne studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej, w: Malinowski A., Tatarczuk J., Asienkiewicz R.: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra 2002, s. 182–187.
 • Niedźwiecka-Kącik D.: „Preferencje żywieniowe studentów warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego i związane z nimi zagrożenia zdrowotne”, w: Rodziewicz-Gruhn J. (red.): Biokulturowe uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia. Częstochowa 2003, s. 459–467.
 • Rodziewicz-Gruhn J., Pyzik M.: „Ocena zachowań prozdrowotnych studentów studiów pedagogicznych”, w: Czaplicki Z., Muzyka W. (red.): Styl życia a zdrowie. Dylematy teorii i praktyki. Olsztyn 1995, s. 109–115.
 • Semeniuk W.: „Spożywanie napojów energetyzujących wśród studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, w: Problemy Higieny i Epidemiologii 2011, 92(4), s. 965–968.
 • Stefańska E., Ostrowska L., Radziejewska I., Kardasz M.: „Sposób żywienia studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zależności od miejsca zamieszkania w trakcie studiów”, w: Problemy Higieny i Epidemiologii 2010, 91(4), s. 576–584.
 • Suliga E.: Zachowania zdrowotne studentów i uczniów. Kielce 2004, s. 12–119.
 • Sygit K: „Różnice w zachowaniach zdrowotnych między młodzieżą ze szkół promujących zdrowie a młodzieżą ze szkół niepromujących zdrowia”,w: Zdrowie Publiczne 2008; 118(3), s. 283–286.
 • Szafrańska J., Sygit M.: „Analiza stanu żywienia wybranej grupy studentów Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego”, w: Mieczkowski T. (red.): Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Część I. Materiały z III konferencji naukowej 22–25 kwietnia 1999 r. Uniwersytet Szczeciński. Materiały konferencyjne nr 50. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2000, s. 101–110.
 • Wanat G., Woźniak-Holecka J.: „Ocena konsumpcji produktów zawierających kofeinę wśród młodzieży akademickiej i licealnej”, w: Problemy Higieny i Epidemiologii 2011, 92(3), s. 692–694.
 • Wojciechów-Gazel M., Mickiewicz A., Krzyśków A.: „Aktywność fizyczna i sposób odżywiania studentek fizjoterapii i europeistyki, a styl ich życia”, w: Zdrowie Publiczne 2013; 123(1), s. 19–23.
 • Wronka I., Chmara-Pawlińska R.: „Sposób żywienia i stan odżywienia studentek z rejonu Polski południowej”, w: Jopkiewicz A. (red.): Auksologia a promocja zdrowia. Tom 3. Kielce 2004, s. 351–357.
 • Wronka I., Pawlińska-Chmara R., Suliga E.: „Stan odżywienia oraz nawyki żywieniowe studentów z rejonu Polski południowej”, w: Śladkowski W. (red): Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Promocja zdrowia w różnych okresach życia. Lublin 2007, s. 201–204.
 • Zarzeczna-Baran M., Wojdak-Haasa E.: „Zachowania zdrowotne studentów Akademii Medycznej w Gdańsku – sposób odżywiania”, w: Problemy Higieny i Epidemiologii 2008, 89(1), s. 146–150.
 • Ziemiański Ś. (red.): Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy. Warszawa 2001, s. 53–115, 140–281, 454–464.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30e287d0-1b59-4df6-90c8-92ffb8874c99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.