PL EN


2013 | 1 | 1 | 411-427
Article title

Współczesne oddziaływanie polityki państwowej na rozwój przedsiębiorstw związanych z turystyką

Content
Title variants
EN
The contemporary impact of state policy on the development of tourismrelated businesses (especially with regard to changes resulting in economic crisis, increasing globalization and international regulations)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł ma na celu usystematyzowanie podejścia do problematyki współczesnych zmian w zakresie oddziaływania polityki państwowej na rozwój przedsiębiorstw związanych z turystyką . Praca stara się wyjaśnić, czym jest państwowa polityka turystyczna i j akie są jej główne założenia w odniesieniu do dalszego rozwoju przedsiębiorczości w turystyce, w warunkach zmian w y nikłych z kryzysu gospodarczego, rosnącej globalizacji i aktualnych regulacji prawnych międzynarodowych organizacji turystycznych (szczególni e Świat owa Organizacja Turystyki). Analiza próbuje określić pojęcie, cele i instrumenty oraz powiązania, możliwości i funkcje polityki turystycznej państwa. Opracowanie skupia się na zagadnieniach wpływu kryzysu gospodarczego i globalizacji na politykę państwa odnosząc ej się do turystyki . Analiza stara się odpowiedzieć na pytania dotyczące kierunku zmian polityki turystycznej państwa i wykazać potrzebę przyjęcia nowego punktu widzenia turystyki, nie w oparciu o udział polityki makroekonomicznej rządu, al e w oparciu o przyjęcie koncepcji regionalnej zrównoważonego rozwoju.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
411-427
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Zarządzania w Turystyce, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, m.kurleto@uj.edu.pl,
References
 • Alejziak W. (1999), Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, „A l bis”, Kraków.
 • Beaumont N., Dredge D. (2010), Local tourism governance: A comprasion of three network approaches, „Journal of Sustainable Tourism”, nr 18, s. 718.
 • Bednarczyk M. (red.) (2010), Przedsiębiorstwo turystyczne. Zasady i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 • Bednarczyk M. (red.) (2011), Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach, CeDeWu, Warszawa.
 • Beirman D. (2008), Restoring tourism destination in crisis A strategic marketing approach, Allen & Unwin., Sydney .
 • Blake A., Sincelair M. T. (2003), Tourism crisis management US response to September 11, „Annals of Tourism Reserch”, nr 30, s. 813 – 837.
 • Borzyszkowski J. (2005), Polityka turystyczna państwa, WU Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Brown D., Dillard J., Marshall R. S. (2006), Triple Bottom Line: A business metaphor for social construct, Port land State University, US.
 • Developments and Challenges in the Hospitality and Tourism Sector (2012), International Labour Office Geneva, www. ilo .org/wcmsp5/ groups/public/@ed.../wcms _166938.pdf, dostęp dnia 08.12.2012. Drążkiewicz J. (2007), Turystyka na szczeblu samorządu terytorialnego, „ Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej ”, nr 5.
 • Dredge D., Jenkins J. (2007), Tourism Planning and Po l icy, Wiley .
 • Duffy R. (2008), Neoliberalising Nature: Global Networks and Ecotourism Development in Madagaskar, „ Journal of Sustainable Tourism ”, nr 3, s. 327 – 344.
 • Dwyer L. M, Forsyth P., Papatheodorou A. (2011), Economics of Tourism, 1, Goodfellow Publishers Limited.
 • Edgell D. L., Allen M. D., Smith G., Swanson, J. R. (2008), Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today and Tomorrow, ButterworthHeinemann, Oxford .
 • Elliot J. (1997), Tourism. Politics and Public Sector Management, Routledge, London .
 • Hall C. M. (2010), Politics and Tourism – interdependency and implications in understanding change, http://www.academia. edu/203047/ Pol itics_and_Tourisminterdependency_and_implications_in_understan ding_change, dostęp dnia 08.12.2012.
 • Hall C. M. (2011), A Typology of governance and its implements for tourism policy analysis, „ Journal of Sustainable Tourism ”, nr 4.
 • Hall C. M., Jenkins J. M. (2004) Tourism and public policy, w: Companion to Tourism, Lew A., Hall C. M., Williams A. M. (red.) (2004), Blackwells .
 • Harvey D. (2006), Neoliberalism as Creative Destruction, „ Geografiska Annaler ”, Series B, Human Geography, nr 88, s . 145 – 158 .
 • http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/world2012.pdf, dostęp dnia 08.12.2012.
 • IMF Report 2012 (2012), ABC News, www.abc.net.au/news/ 20121009/ imfreportshows.../4303392, dostęp dnia 08.12.2012.
 • Jędrzejczyk I. (1995), Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, „Śląsk”, Katowice .
 • Jędrzejczyk I. (2000), Nowoczesny biznes turystyczny, PWN, Warszawa.
 • Kapiki S. T. (2012), Current and Future Trends in Tourism and Hospitality. The Case of Greece, „ International Journal of Economic Practices and Theories ”, nr 1 .
 • Kerr W. (2003), Tourism Public Policy and Strategic Management of Fai lure, Peregamon, New York
 • Krippendorf J. (1982), Towards New Tourism Policies: Importance of Environmental and SocioCultural Factors, „ Tourism Management ”, nr 3
 • Little A. D. (2009), Tourism industry in turbulent times, Identifying ways out of the global economic crisis, http://www.adlittle.com/travel view points.html?&view=412, dostęp dnia 30.11.2012.
 • Morys E. (2012), Encyklopedia zarządzania, mf i les.pl/pl/ind ex.php/ Polityka_ turystyczna, dostęp dnia 10.12.2012.
 • Papatheodorou A., Rossello J ., Xiao H . ( 2010 ), Global economic crisis and tourism: consequences and perspectives, „ Journal of Travel Research ”, nr 49, s. 39 – 45.
 • Partnering for the Better World 2012 (20 12), United Nations World Tourism Organization, http://business.un.org/en/browse/un_ organ isations/18, dostęp dnia 08.12.2012.
 • Pleumarom A. (2012), The Politics of tourism, poverty reduction and sustainable development, TVN Publisher, Malaysia .
 • Przecławski K. (1994), Turystyka a świat współczesny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Ritchie, J. R. B., Amaya Molinar C. M., Frechtling D. C. ( 2010), Impact of the Economic Crisis on Global Tourism. Foundations of the Crisis, „ A North American Journal of Travel Research ”, nr 49, s. 5
 • Scot N. (2011), Tourism Policy: A Strategic review, Goodfellow Publishers Australia.
 • Shone M. C., Memon, P. A. (2008 ), Tourism development and public policy paradigms: From neoliberalism to the New Regionalism, „ Local Economy ” nr 24.
 • Structure, Performance and Competitiveness of European Tourism and its Enterprises (2003), Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg .
 • Tourism Trends and Marketing Strategies (2012), UN WTO, http://mkt.unwto.org/en/baromete r, dostęp dnia 10.12.2012.
 • United Nations Millennium Development Goals (2012), http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress20 12/English2012.pdf, dostęp dnia 10.12.2012.
 • Word Commission on Environment and Development, our Common Future (19 87), Raport Brandtlandu, http://www.undocuments.net, dostęp dnia 10.12.2012. World Tourism Organization Business Council 2012 (2012), The Exec utive Council 1113 June 2012, Madrid, www.worldtourism.org/ newsroom/Releases/2003/December/UN.htm, dostęp dnia 10.12.2012. 41. WTO, Longterm Forecast Tourism – 2020 Vision, http://www.tpdco.org/pdf/Tourism%202020%20vision.pdf, dostęp dnia 10.12.2012
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30e2d8bf-79ac-47a8-a7d1-ea4b24b00e74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.