PL EN


Journal
2016 | 5 | 727-751
Article title

Asymetria informacji w handlu elektronicznym

Title variants
EN
Information Asymmetry in e-Commerce
RU
Асимметрия информации в электронной торговле
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu cech handlu elektronicznego (e-commerce) na możliwości pozyskiwania informacji o sprzedawcach i kupujących, i na asymetrię informacji posiadanych przez uczestników obrotu rynkowego. Postawiona została następująca hipoteza badawcza: e-commerce, wykorzystując internet i usługi internetowe, zapewnia kupującym i sprzedawcom nowe źródła informacji rynkowej i sprzyja redukowaniu asymetrii informacji między nimi. Dla weryfikacji postawionej hipotezy wykorzystano: metodę krytycznej analizy literatury, metodę analizy przyczynowo-skutkowej, metody analizy porównawczej i metodę syntezy. Przeprowadzona analiza wskazuje, że użytkownicy e-commerce mają dostęp do różnych źródeł pozyskiwania informacji rynkowych na temat partnerów transakcji. Nawet częściowe wykorzystanie tych informacji wzmacnia wiedzę każdego użytkownika na temat kontrahentów. Dając kupującym szerokie możliwości pozyskiwania informacji o sprzedających i ich ofertach, e-commerce sprzyja ograniczeniu asymetrii informacji, wzmacniając pozycję rynkową kupujących. Zmniejszenie asymetrii informacji pomiędzy stronami transakcji sprzyja ograniczeniu występowania na rynku takich niekorzystnych zjawisk jak negatywna selekcja i pokusa nadużycia. Upowszechnienie wiedzy na temat e-commerce może przyczynić się do dalszego dynamicznego rozwoju tej formy handlu.
EN
The purpose of this article is to present the influence of e-commerce on the ability to obtain information about sellers and buyers, and on information asymmetry in the market. The research hypothesis is that e-commerce, via the Internet and with Internet tools, provides new sources of market information for sellers and buyers and helps to reduce information asymmetry between them. The following research methods were used: critical review of the literature, cause and effect analysis, comparative analysis and synthesis. The analysis shows that users of e-commerce have access to different sources of market information about their transaction partners. Even partial use of this information strengthens user’s knowledge about trade partners. E-commerce, giving buyers the possibility to obtain information about sellers and their offers, reduces information asymmetry and improves the market position of buyers. Reducing information asymmetry between the sides of a transaction helps to limit the scope of negative market situations, such as adverse selection and moral hazard. The common use of knowledge about e-commerce can lead to the dynamic development of this kind of trade.
RU
В статье описывается влияние характерных особенностей электронной торговли (e-commerce) на возможность получения информации о продавцах и покупателях и на асимметрию инфор- мации, имеющейся в распоряжении участников рыночного оборота. Выдвигается следующая исследовательская гипотеза: e-commerce, используя интернет и услуги интернета, обеспечивает покупателям и продавцам новые источники рыночной информации и способствует сокращению асимметрии информации между ними. Для проверки выдвинутого тезиса были использованы: метод критического анализа литературы, метод причинно-следственного анализа, методы срав- нительного анализа и метод синтеза. Проведенный анализ указывает, что пользователи e-commerce имеют доступ к разным источникам поиска рыночной информации относительно партнеров сделки. Даже частичное ис- пользование этой информации расширяет знания каждого пользователя на тему контрагентов. Предоставляя покупателям широкие возможности приобретения информации о продавцах и их предложениях, e-commerce способствует ограничению асимметрии информации, укрепляя ры- ночную позицию покупателей. Сокращение асимметрии информации между сторонами сделки способствует ограничению наличия на рынке таких неблагоприятных явлений как отрицательная селекция и провоцирование злоупотреблений. Распространение знаний на тему e-commerce мо- жет способствовать дальнейшему динамичному развитию этой формы торговли.
Publisher

Journal
Year
Issue
5
Pages
727-751
Physical description
Contributors
 • Dr Maciej Czaplewski – Katedra Polityki Gospodarczej i Ekonomii Społecznej, Uniwersytet Szczeciński, maciej.czaplewski@wzieu.pl
References
 • Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Afuah A., Tucci Ch.L., Biznes internetowy, strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Ahlert D. i in., Internet & Co. im Handel. Strategien, Geschäftsmodelle, Erfahrungen, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2001.
 • Akerlof G.A., The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, „Quarterly Journal of Economics”, MIT Press 1970, 84 (3).
 • Apgar D., Inteligencja ryzyka. Jak nauczyć się zarządzania niewiadomym, Helion, Gliwice 2008.
 • Arrow K.J., Information and Economic Behavior, w: The Economics of Information, Harvard University Press, Cambridge 1984.
 • Arrow K.J., The Economics of Agency, w: Principals and Agents: The Structure of Business, red. J.W. Pratt, R.J. Zeckhauser, Harvard Business School Press, Boston 1985.
 • Bach T., DSL versus Kabel, Gabler, Wiesbaden 2008.
 • Banach A., Phishing zagrożeniem dla e-biznesu, „E-mentor” 2005, nr 5(12), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=12&id=227 (dostęp 23.10.2013).
 • Baumol W.J., Quandt R.E., Rules of Tumb and Optimally Imperfect Decisions, „American Economic Review” 1964, nr 54.
 • Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, wyd. III zmienione, PWE, Warszawa 2003.
 • Bolar K., Shaw B., End-user Acceptance of Online Shopping Sites in India, „Journal of Internet Banking and Commerce” 2015, nr 20(2).
 • Bonek T., Smaga M., Biznes na Facebooku i nie tylko, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
 • Brodbeck K.H., Zur Theorie der Internet-Ökonomie, w: Praxis Perspektiven, t. 4, Verlag BWT, Würzburg 2000.
 • Brynjonfsson E., Smith M.D., Frictionless Commerce? A Comparission on Internet And Conventional Retailers, „Management Science” 2000, nr 46.
 • Dembe A.F., Boden L.I., Leslie I., Moral Hazard: A Question of Morality?, „New Solutions” 2000, nr 10(3).
 • Diacon S.C., Carter R.L., Success in Insurance, John Murray, London 1990.
 • Dzikowska M., Gorynia M., Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa – w kierunku koncepcji eklektycznej?, „Gospodarka Narodowa” 2012, nr 4.
 • Fiedor B., Błędy rynku a błędy państwa – regulacja rynkowa wersus regulacja publiczna, „Ekonomista” 2013, nr 2.
 • Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Flerianowicz G., Niedoskonała informacja o opisie produktu jako składowa asymetrii informacji w handlu internetowym, w: „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2015, nr 4.
 • Frank R.H., Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • Fritsch M., Wein T., Ewers H.-J., Marktversagen und Wirtschaftspolitik, Verlag Franz Vahlen, München 2007.
 • Gersch M., E-Commerce. Einsatzmöglichkeiten und Nutzungspotenziale, Arbeitsbericht CCEC 1 Nr. 82 des IUU, Institut für Unternehmungsführung und Unternehmensforschung, Halle 2000.
 • Greek D., Person J.M., Integrating Website Usability with the Electronic Commerce Acceptance Model, Behavior & Information Technology, 2011, nr 30(2).
 • Gregor B., Stawiszyński M., e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002.
 • Grochla E., Systemtheorie und Organisationstheorie, „Zeitschrift für Betriebswirtschaftslehre” 1970, nr 40(1).
 • Hankiewicz K., Jakość użytkowa jako cecha determinująca sprawność dokonywania elektronicznych operacji biznesowych, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 104, Szczecin 2013.
 • Hankiewicz K., Prussak W., Badanie jakości użytkowej biznesowego serwisu internetowego – stadium przypadku, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 68, Szczecin 2011.
 • Hartman A., Sifonis J., Kador J., Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2001.
 • Hausladen I., Geschäftsprozessgestaltung von E-Maintenance-Lösungen von Unternehmen, Peter Lang, Frankfurt am Main 2006.
 • Huang T.K., Fu F.L., Understanding User Interface needs of e-Commerce Web Sites, „Behavior & Information Technology” 2009, nr 28(5).
 • Jakimowicz A., O niektórych implikacjach nieliniowości w keynesizmie, „Ekonomista” 2009, nr 1.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1991.
 • Kiefer M.L., Medien und neuer Kapitalismus, w: Zwischen Marktversagen und Medienvielfalt, red. G. Siegert, F. Lobigs, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2003.
 • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wyd. XVI rozszerzone, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 • Kłosiński K., Racjonalność klientów, „Handel Wewnętrzny” 1995, nr 4.
 • Leggewie C., Welzer H., Koniec świata, jaki znaliśmy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
 • Linde F., Ökonomie der Information, Universitätsverlag Göttingen, Göttingen 2005.
 • Lubiński M., Wahania koniunkturalne a perturbacje finansowe, w: Problemy ekonomii i polityki rozwoju, red. J. Stacewicz, SGH, Warszawa 2005.
 • Małecka M., Małecki B., Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie, PARP, Warszawa 2008.
 • Mączyńska E., Modelowe i prognostyczne aspekty pomiaru zmian w sytuacji przedsiębiorstw i ich restrukturyzacji, w: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, t. 1, red. E. Mączyńska, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001.
 • Norris M., West S., E-biznes, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001.
 • Oleński J., Ekonomia informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001.
 • Olszak C.M., Systemy Business Intelligence, w: Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, PWN, Warszawa 2007.
 • Peters R., Internet-Ökonomie, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2010.
 • Raport EcommerceStandard. O krok przed konkurencją, Wrzesień 2013.
 • Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 • Shapiro C., Varian H.R., Information Rules. A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business School Press, Boston 1999.
 • Sienkiewicz P., Ewaluacja informacji w społeczeństwie informacyjnym, Uniwersytet Szczeciński, „Zeszyty Naukowe” nr 650, Materiały konferencji pt. Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego.
 • Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, t. I, Szczecin 2011.
 • Słownik wyrazów obcych, wyd. 1, PWN, Warszawa 1974.
 • Simon H.A., Model of Man: Social and National, Wiley, New York 1957.
 • Simon H.A., Rationality as Process and Product of Thought, „American Economic Review” 1978, nr 68.
 • Skrzypek E., Grela G., Informacja jako zasób niematerialny w warunkach globalizacji, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, t. XXXIX, Lublin 2005.
 • Stiglitz J.E., Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Strecker S., Weinhardt C., E-Commerce In der Elektrizitätswirtschaft: Elektronischer Handel mit dem Elektron. Gutachten für den Deutschen Bundestag, Karlsruhe 2002.
 • Szpringer W., Handel elektroniczny – konkurencja czy regulacja?, Difin, Warszawa 2000.
 • Świecka B., Niewypłacalność gospodarstw domowych, Difin, Warszawa 2009.
 • Tapscott D., Williams A.D., Makrowikinomia. Reset świata i biznesu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2011.
 • Töpfer A., Krisenkommunikation: Anforderungen an den Dialog mit Stakeholdern in Ausnahmesituationen, w: Unternehmenskommunikation: Kommunikationsmanagement aus Sicht der Unternehmensführung, red. B.F. Schmid, B. Lyczek, Gabler Verlag, Wiesbaden 2006.
 • Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Wessling E., Individuum und Information: die Erfassung von Information und Wissen in ökonomischen Handlungstheorien, Mohr, Tübingen 1991.
 • Wierzbicki T., System informacji gospodarczej, PWE, Warszawa 1981.
 • Williamson O.E., The Economic Institutions of Capitalism, Free Prss, New York 1985.
 • Wolff M.K., Benesch O., Verringerung der asymmetrischen Informationsverteilung durch effizientes Risikomanagement im E-Commerce, w: Risikomanagement im E-Commerce, red. S. van Baal, K. Hudetz, Deutscher Betriebswirte-Verlag GmbH. Gernsbach 2008.
 • Wrzosek W., Asymetria informacji, „Marketing i Rynek” 2000, nr 8/9.
 • http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/information_sources/docs/trust_mark_report_2013_
 • en.pdf (dostęp 15.05.2016)
 • http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/raport-interaktywnie-com-media-
 • spolecznosciowe–2014–248921 (dostęp 30.01.2015)
 • http://kodyrabatowe.pl/ (dostęp 16.05.2016)
 • http://nowymarketing.pl/a/729,raport-ehandel-polska–2012 (dostęp 16.05.2016)
 • http://retailnet.pl/2014/04/01/92484-coraz-wieksza-konkurencja-na-polskim-rynku-e-commerce/ (dostęp
 • 16.05.2016)
 • http://www.comscore.com/ (dostęp 15.05.2016)
 • http://www.ecommercepolska.pl/pl/dla-czlonkow/baza-wiedzy-do-rozwoju-biznesu-online/badania-
 • -i-raporty/ (dostęp 18.05.2016)
 • http://www.gemius.pl/pl/raporty/2012–02/01 (dostęp 16.05.2016)
 • http://www.globalwebindex.net/ (dostęp 16.05.2016)
 • http://www.infomonitor.pl/download/e-commerce-w-polsce–2014.pdf (dostęp 30.01.2015)
 • http://www.internetstandard.pl/promocje/pobierz-eCommerce2013pdf (dostęp 19.05.2016)
 • http://www.internetstandard.pl/whitepaper/1594-Social.Media.2010.html (dostęp 30.01.2015)
 • http://www.polskainternetowa.pl/pdf/raport_BCG-polska-internetowa.pdf (dostęp 16.05.2016)
 • http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5kz9lkkvr1vb.pdf?expires=1463399289&id=
 • id&accname=guest&checksum=46FE9334860194E309BF32411683148E (dostęp 30.01.2015)
 • http://www.tradedoubler.com/en/ (dostęp 16.05.2016)
 • http://www.trustedshops.pl/ (dostęp 14.05.2016)
 • https://solvers.ups.com/assets/UPS_Pulse_of_the_Online_Shopper.pdf (dostęp 16.05.2016)
 • https://uokik.gov.pl/download.php?id=1102 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/
 • UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady
 • 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę
 • Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady)
 • https://www.deloitte.com, (dostęp 15.05.2016)
 • https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce–2015.pdf (dostęp 18.05.2016)
 • https://www.sociomantic.pl/barometr-e-commerce–2016/ (dostęp 16.05.2016)
 • www.ekomercyjnie.pl (dostęp 16.05.2016)
 • www.esklepy.biz (dostęp 16.05.2016)
 • www.gemius.pl/raportcommerce (dostęp 5.01.2015)
 • www.opineo.pl (dostęp 18.05.2016)
 • www.sklepy24.pl (dostęp 16.05.2016)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30e30b86-46ba-42a6-8b0e-440f3ad9921a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.