PL EN


2012 | 1(20) | 149-166
Article title

Nobliści w dziedzinie ekonomii o cyklach i kryzysach gospodarczych

Authors
Content
Title variants
EN
Nobel Laureates in Economic Sciences about economic cycles and crisess
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W świetle występujących obecnie sytuacji kryzysowych i cykliczności w gospodarce, w opracowaniu przedstawiono poglądy w tych kwestiach laureatów Nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. W sensie teoriopoznawczym, na tle realiów gospodarczych przed i po II wojnie światowej, omówiono stanowiska ekonomistów zajmujących się tą problematyką. W 1969 roku prestiżowa Nagroda Nobla z ekonomii przypadła w części badaczom w dziedzinie makroekonomii. W omawianym kontekście ich poglądy skupiają się w dwóch ortodoksyjnych szkołach, tj. keynesowskiej i monetarystycznej, prezentowanych w niniejszym artykule. W kontynuacji i rozwinięciu badań oraz zajmowanych stanowisk przedstawiono dwie nowe opcje, a mianowicie: nowej szkoły keynesowskiej i nowej szkoły klasycznej. W dalszej części rozważań wskazano na kryzysy finansowe i ich relacje z cyklem koniunkturalnym, a także aktualną sytuację finansową w Polsce.
EN
In the light of the current economic crises and cycles, the article presents views on these issues represented by Nobel Laureates in Economic Sciences. Opinions of the economists are discussed from the cognitive theory perspective, in comparison with economic situation be- fore and after the World War II. In 1969 the prestigious Nobel Prize in Economic Sciences was granted to researchers of macroeconomics, among others. In the discussed context, their views represent two orthodox schools discussed in this paper—Keynesian economics and monetarism. In the continuation and elaboration of the study, two new options are presented: the new Keynesian economics school and the new classical economics school. The subsequent part of the discussion is devoted to financial crises and their relation to business cycle, as well as the present financial situation in Poland.
Year
Issue
Pages
149-166
Physical description
Dates
printed
2012-06
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Nauk Społecznych, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, jan.siekierski@mwse.edu.pl
References
 • Barczyk R. [et al.], Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006, ISBN 83-208-1654-8. s.25
 • Barczyk R., Pojęcie i geneza współczesnego kryzysu finansowego w świetle teorii i cyklu koniunkturalnego. W: A. Prusek (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010, s. 87-104.
 • Belka M., Polityka makrostabilnościowa jako konieczny element stabilizowania koniunktury, referat wygłoszony na VI Kongresie Ryzyka Bankowego, 15.11.2011 r., Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 • de Soto J.H., Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Wyd. Instytut L. von Misesa, Warszawa 2009. ISBN 978-83-926160-4-7.
 • Gruszecki T., Nagrody Nobla w ekonomii, Wyd. Verba, Lublin 2001. ISBN 83-87497-64-9.
 • Gruszecki T., Zima Kondratiewa, "Gazeta Bankowa", nr 49 (1101), z dnia 7 XII 2009, s. 63.
 • Kalecki M., Próba teorii koniunktury, Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen, Warszawa 1933.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przeł. M. Kalecki, S. Rączkowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003. ISBN 83-01-14033-X.
 • Plosser Ch.I., Understanding Real Business Cycles, "Journal of Economic Perspectives" 1989, Summer, vol. 3, no. 3, s. 51-77.
 • Schumpeter J., Business Cycles, McGraw-Hill Book Company, New York 1939.
 • Siekierski J., Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii i jej główne kwestie metodologiczne, "Roczniki Naukowe SERiA" 2004, t. VI, z. 5, s. 88-94.
 • Słojewska A., Federalny model dla euro strefy, "Rzeczpospolita" nr 150, z dnia 29 VI 2012 r., s. A8.
 • Snowdon B., Vane H.R., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, przeł. A. Szeworski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998. ISBN 83-01-12545-4.
 • Styczek D., Forum makroekonomiczne BRE Banku, "The Wall Street Journal. Polska. Dziennik Finansowy", z dn. 13.03.2009.
 • Tymoczko D., Odpowiedź banków centralnych na kryzys, "Horyzonty Bankowości", dodatek do "Miesięcznika Finansowego BANK" 2011, nr 5, s. 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30e9af70-20cf-407e-b52b-349306fc9e86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.