PL EN


2016 | 1(13) | 149-161
Article title

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. I FSK 1493/14

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Report on the Judgment delivered by the Supreme Administrative Court on 14 April 2015, filed as I FSK 1493/14
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
149-161
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Dauter B., Gruszczyński B., Komentarz do art. 188 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, LEX.
 • Filipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa 2013.
 • Fojcik-Mastalska E., Mastalski R., Prawo finansowe, Warszawa 2013.
 • Hauser R., Piątek W., Skoczylas A., Środki odwoławcze w postępowaniu sądowoadministracyjnym w świetle ustawy nowelizującej z dnia 9 kwietnia 2015 r. – analiza najistotniejszych zmian, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 4.
 • Koza I. i in., w: Nowe prawo wodne, pod red. I. Kozy, Zielona Góra 2002.
 • Leszczyński L., Wykładnia operatywna (podstawowe właściwości), referat wygłoszony na posiedzeniu Komitetu Nauk Prawnych w dniu 26 II 2009 r., „Państwo i Prawo” 2009, nr 9.
 • Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Warszawa 2011.
 • Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika, cz. II, „Przegląd Podatkowy” 2009/10/37-43.
 • Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2011.
 • Pietrasz P., Reformatoryjne orzekanie przez wojewódzkie sądy administracyjne w przypadku sądowej kontroli decyzji i postanowień – uwagi de lege ferenda, w: Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, pod red. J. Bieluka i in., Białystok 2012.
 • Radecki W., Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, Warszawa 2011.
 • Ryms W., Co kryje się pod pojęciem dostatecznego wyjaśnienia istoty sprawy, „Rzeczpospolita” 5 I 2016.
 • Wasilewski A., Uwagi o projekcie ustawy o ochronie środowiska z dnia 17 września 1999 r., „Przegląd Legislacyjny” 2000, nr 1.
 • Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2012.
 • Zieliński M., Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań 1972.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2012.
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2002.
Notes
PL
II. Z orzecznictwa
EN
II. Judicial decisions and case reports
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30ee4e19-5e1f-4ead-acd4-ef78cffaf60a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.