PL EN


2017 | 16 | 2 | 113-130
Article title

Konsumpcja sportowa i zainteresowanie kobiet sportem

Content
Title variants
EN
Sport consumption and women’s interests in sport
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę zarysowania doświadczeń i postaw kobiet dotyczących kibicowania sportowego na żywo, śledzenia wydarzeń sportowych za pomocą mediów masowych, jak również związków pomiędzy konsumpcją sportową a aktywnością sportowo-rekreacyjną w czasie wolnym. Zastosowano metodę wywiadu z wykorzystaniem autorskiej ankiety (39 pytań). W badaniu wzięło udział 105 kobiet. Badania przeprowadzono w styczniu 2015 roku w Warszawie. Wyniki badań uwidaczniają znaczne zainteresowanie badanych kobiet sportem. Wskazują na zdecydowanie wyższy poziom konsumpcji pośredniej niż bezpośredniej badanych kobiet oraz związek pomiędzy ich aktywnością sportowo-rekreacyjną a poziomem konsumpcji sportowej. Kobiety o wyższym poziomie aktywności sportowo-rekreacyjnej informowały o wyższej konsumpcji sportowej. Badania pokazały również, iż telewizja pozostaje najczęściej wykorzystywanym medium do oglądania sportu.
EN
The article focuses on experiences and attitudes of women related to live sport spectatorship and media sport consumption. Another investigated issue was the relationship between sport consumption and leisure sport and recreational activity of investigated women. Written interview with the use of self-designed questionnaire (39 questions) was applied in the research. Research sample included 105 women of mean age 46 years. 85% of respondents were married of living in informal partner relationships. The research was carried out in Warsaw, in 2015. Result show that respondents were highly interested in sports with domination media sport consumption. The relationship between leisure sport activities and sport consumption was established. Respondents more active in sports were more keen on watching sport events. Sport television broadcast proved to be the most often used method of sport consumption.
Contributors
 • AWF Warszawa, Zakład Filozofii i Socjologii
 • AWF Warszawa, Zakład Filozofii i Socjologii
References
 • Aldridge A., Konsumpcja, Warszawa 2006.
 • Bauman Z., Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995.
 • Bittman M., Wajcman J., The rush hour: the character of leisure time and gender equity, „Social Forces” 2000, nr 79 (1), s. 165–189.
 • Connell R., Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym, Warszawa 2013.
 • Crawford G., Consuming sport. Fans, sport and culture, London – New York 2004.
 • Deem R. Unleisured lives; sport in the context of women’s leisure, „Women’s Studies International Forum” 1987, nr 10 (4), s. 423–432.
 • Dietz-Uhler B., Harrick E., End C., Sex differences in sport fan behavior and reasons for being a sport fan, „Journal of Sport Behavior” 2000, nr 23, s. 219–231.
 • Dietz-Uhler B., Jacquemotte L., Bentley M., Hurlbut V., Perceptions of male and female sport fans, „International Sport Journal” 2000, nr 4, s. 88–97.
 • Dworkin S. Messner M., Just do what? Sport, bodies, gender, [w:] S. Scraton, A. Flintoff (red.), Sport and Gender. A Reader, New York 2002, s. 17–29.
 • Giulianotti R., Supporters, Followers, fans, and flaneurs: A taxonomy of spectator identities in football, „Journal of Sport and Social Issues” 2002, nr 1, s. 25–46.
 • Erickson R.. Why emotion work matters: sex, gender, and the division of household labor, „Journal of Marriage and Family” 2005, nr 67 (2), s. 337–351.
 • European Professional Football Leagues, The changing face of the Premier League, 2012, http://www.epfl-europeanleagues.com/changing_face.htm.
 • Farrell A., Fink J., Fields S., Women’s sport spectactorship: An exploration of men’s influence, „Journal of Sport Management” 2001, nr 25, s. 190–201.
 • Filipowicz K., Zachorowska-Mazurkiewicz A., Analysis of time use data – time allocation between women and men in Poland, [w:] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.), Statistical profiles of women’s and men’s status in economy, science and society, Kraków 2015, s. 129–144.
 • Giddens A. Socjologia, Warszawa 2010.
 • Jakubowska H., Gra ciałem. Praktyki i dyskursy różnicowania płci w sporcie, Warszawa 2014.
 • Jones K., Female fandom: Identity, sexism, and men’s professional football in England, „Sociology of Sport Journal” 2014, nr 25, s. 516–537.
 • Kay T., Sport and gender, [w:] B. Houlihan (red.), Sport and society. A student introduction, London 2003, s. 89–104.
 • Koivula N., Perceived characteristics of sports categorized as gender-neutral, feminine and masculine, „Journal of Sport Behavior” 2001, 24 (4), s. 377–393.
 • Lenartowicz M., Społeczne zróżnicowanie konsumpcji sportowej, [w:] Z. Dziubiński, M. Lenartowicz (red.), Kultura fizyczna a kultura masowa, AWF w Warszawie, Warszawa 2011, s. 133–144.
 • Lenartowicz M., Klasowe uwarunkowania sportu z perspektywy teoretycznej Pierre’a Bourdieu, „Kultura i Społeczeństwo” 2012, nr 3, s. 51–71.
 • Mattingly M., Bianchi S., Gender differences in quantity and quality of free time: The U.S experience, „Social Forces” 2003, nr 81(3), s. 999–330.
 • Meier H., Strauss B., Riedl D., Feminization of sport audiences and fans? Evidence from German men’s national soccer team, „International Review for the Sociology of Sport” 2015, s. 1–22; http://dx.doi.org/10.1177/1012690215612457.
 • Messner M., Sabo D., Sex, violence and power in sport. Rethinking masculinity, Freedom 1994.
 • Millward Brown, Osoby zainteresowane rozgrywkami Ekstraklasy, 2014 http://www.ekstraklasa.org/zenski-punkt-widzenia---ekstraklasa-to [dostęp: 26.07.2016].
 • Pope, S. „Like pulling down Durham cathedral and building a brothel”: Women as „new consumer” fans? „International Review for the Sociology of Sport” 2011, nr 46, s. 471–487.
 • Pfister G., Lenneis V., Mintert S., Female fans of men’s football – a case study in Denmark, „Soccer and Society” 2013, nr 4 (6), s. 850–871.
 • Pfister G., Women in sport – gender relations and future perspective, „Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics” 2010, nr 13, s. 234–248.
 • Redhead S., Post-fandom and the millennial blues, London 1997.
 • Sahaj T., Kobiety na boisku i widowni, „Sport Wyczynowy” 2006, nr 5–6, s. 497–498.
 • Ritzer G., Explorations in the Sociology of Consumption, London 2001.
 • Shaw S., Dawson D. Purposive leisure: Examining parental discourses on family activities, „Leisure Sciences: An Interdisciplinary Journal” 2001, nr 23, s. 217–231.
 • Wann D., Waddill P., Predicting sport fan motivation using anatomical sex and gender role orientation, „North American Journal of Psychology” 2003, nr 5 (3), s. 367–377.
 • Wann D, Waddill P., Dunham M., Using sex and gender role orientation to predict level of sport fandom, „Journal of Sport Behavior” 2004, nr 27 (4), s. 367–377.
 • Whiteside E., Hardin M., Women (not) watching women: Leisure time, television, and implications for televised coverage of women’s sports, „Communication, Culture & Critique” 2011, nr 4 (2), s. 122–143.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30f31fa8-6766-4062-9e25-e14ce2d55056
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.