PL EN


2013 | 4 | 1 | 226-233
Article title

Przygotowanie zawodowe rodzin zastępczych w kontekście historycznym

Content
Title variants
EN
Professional training of foster families in the historical context
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W procesie wychowania dzieci osieroconych, bądź z innych względów pozbawionych właściwej opieki ze strony rodziców, znaczącą rolę od lat zajmują rodziny zastępcze. Ewolucja tej formy opieki nad dziećmi dotyczy przede wszystkim jej prawnego umocowania oraz przygotowania i kwalifikacji kandydatów na opiekunów. W artykule przedstawiono zmiany, jakie wprowadzały kolejne akty prawne w zakresie wymagań kompetencyjnych wobec rodziców zastępczych oraz ich zawodowego przygotowania
EN
The education of children orphaned occupy an important role foster families. Changes in the care of children in the legal aspect of the preparation and caregivers. This paper presents the changes that introduce further legislation on the competency requirements to foster parents
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
226-233
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
 • Balcerek M. (1978), Rozwój opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa.
 • Czajkowski K. (1969), Kazimierz Jeżewski (system wychowawczy). Materiały z sesji pedagogicznej 19.02.1968 r., Warszawa.
 • Grochowska J. (1977), Gabriel Piotr Boudouin i jego działalność opiekuńcza, „Przyjaciel Dziecka”, nr 10.
 • Jamrożek J. (1993), Rodzina zastępcza [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa.
 • Kulpiński F. (1985), Rodzinne formy opieki nad dzieckiem, „Oświata i Wychowanie”, nr 20.
 • Kusio U. (1998), Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze, Lublin.
 • Lubczyński J. (1977), Cele i zdania Domu ks. Baudouina 1736–1936, Warszawa.
 • Majewska (1948), Rodziny zastępcze Łodzi, Warszawa.
 • Mańk Z. (1979), Akt dużych nadziei, „Gazeta Prawnicza”, nr 10.
 • Matwiejczyk M. (1978), Modele i problemy psychologiczne rodziny zastępczej dla osieroconych dzieci, „Przegląd Psychologiczny”, nr 1.
 • Pakuła M. (2005), Funkcjonowanie rodzin zastępczych, w których role rodziców pełnią dziadkowie, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, t. XXV.
 • Różańska E., Tynelski A. (1981), Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem, Kielce.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01.06.1921 r., DzU z 1921 r., nr 44, poz. 267. Uchwała nr 254 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1971 r. w sprawie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych, „Monitor Polski” 1971, nr 56, poz. 364.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, DzU z 1991 r., nr 95, poz. 425 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1993 r. w sprawie rodzin zastępczych, DzU z 1993 r., nr 103, poz.470.
 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., DzU z 2004 r., nr 64, poz. 593 z poźn. zm.
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., DzU z 2011 r., nr 149, poz. 887 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30f90461-5031-42d2-bfbb-60de6d34364b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.