PL EN


2017 | 1 (366) | 167-179
Article title

Opinie młodych konsumentów na temat oznakowania opakowań kawy i herbaty

Content
Title variants
EN
Young Consumers’ Opinions on the Labelling of Coffee and Tea Packaging
RU
Мнения молодых потребителей о маркировке упаковки кофе и чая
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem pracy jest poznanie opinii i świadomości młodych konsumentów w zakresie oznakowania opakowań herbaty i kawy w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Badanie przeprowadzono wśród 78 studentów trójmiejskich uczelni deklarujących nabywanie i konsumpcję herbaty oraz kawy. Zdecydowana większość respondentów (ponad 90%) stwierdziła, że informacje umieszczane na opakowaniach kawy i herbaty są napisane czytelnie oraz zrozumiałym dla nich językiem. Zdecydowana większość ankietowanych nie miała wątpliwości co do obligatoryjnego charakteru takich informacji jak nazwa produktu (95%) czy masa netto (88%). Jedynie 55% ankietowanych wskazało obecność dozwolonych substancji dodatkowych jako informację obligatoryjną na opakowaniach kawy i herbaty. Nieco powyżej 60% badanych uważa określenie warunków przechowywania oraz nazwę kraju pochodzenia produktu za informacje obowiązkowe na opakowaniu. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The aim of this work is to examine the opinions and awareness of young consumers with regard to the labelling of tea and coffee packaging with respect to legal regulations and management systems. The survey was carried out among 78 students of Tri-City universities, who declared purchase and consumption of tea and coffee. The vast majority of respondents (over 90%) have reported that information included on the tea and coffee packaging is well readable and understandable. The majority of respondents did not have any doubts as to the mandatory nature of information like the name of the product (95%) or net weight of the product (88%). Only 55% of respondents indicated the presence of permitted additives as obligatory information on tea and coffee packaging. Slightly more than 60% of the respondents regard storage conditions and the name of the country of origin as obligatory information on packaging. The article is of the research nature.
RU
Цель работы – узнать мнения и осведомленность молодых потребителей в отношении маркировки упаковки кофе и чая в свете обязывающих законоположений. Обследование провели среди 78 студентов троеградских вузов, заявляющих о покупке чая и кофе. Подавляющее большинство респондентов (свыше 90%) заявили, что информация, помещаемая на упаковке кофе и чая, написана разборчиво и понятно для них. У подавляющего большинства опрошенных не было сомнений насчет обязательного характера такой информации, как наименование продукта (95%) или вес нетто (88%). Лишь 55% опрошенных указали сведение о дозволенных дополнительных субстанциях в качестве обазательной информации на упаковке кофе и чая. Чуть больше 60% опрошенных считают определение условий хранения и наименование страны происхождения продукта в качестве обазательной информации на упаковке. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
167-179
Physical description
Contributors
References
 • Ankiel-Homa M. (2010), Kierunki rozwoju innowacji w zakresie jednostkowych opakowań produktów konsumpcyjnych, „Zeszyty Naukowe UEP”, nr 153.
 • Bradley J.R. (2001),Caffeine Consumption, Expectations of Caffeine-Enhanced Performance, and Caffeinism Symptoms among University Students,”Journal of Drug Education”, No. 89.
 • Dmowski P. (2014), Czynniki wpływające na decyzje zakupowe konsumentów na rynku herbat ekologicznych dostępnych sprzedaży internetowej, Etnocentryzm konsumencki na rynku produktów żywnościowych. Stan i perspektywy rozwoju, „Marketing i Rynek”, nr 06.
 • Dmowski P., Sieńkowska S. (2015), Konsumencka ocena jakości sensorycznej herbaty czarnej dostępnej na trójmiejskim rynku, „Handel Wewnętrzny”, nr 2(335).
 • Dmowski P., Śmiechowska M., Dąbrowska J. (2015), Zachowanie polskich i angielskich konsumentów na rynku herbaty, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 865, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 38.
 • Informacje o wynikach kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno (2011), http://www.ijhar-s.gov.pl [dostęp: 15.06.2016].
 • Kozirok W., Sitkiewicz M. (2015), Postawy i zachowania konsumentów wobec herbat i herbatek, „Handel Wewnętrzny”, nr 2(335).
 • Ladhari R., Tchetgna N.M. (2015),The influence of personal values on Fair Trade consumption, “Journal of Cleaner Production”, No. 87.
 • Lenart B., Sikora T. (2001a), Preferencje konsumenckie kawy w aspekcie jej jakości, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 2(27).
 • Lenart B., Sikora T. (2001b), Model preferencji i zachowania konsumenta na rynku kawy, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 3(28).
 • Makarewicz-Wujec M., Kozłowska-Wojciechowska M. (2000), Napoje energetyzujące, „Żyjmy dłużej” , nr 6.
 • Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.U. UE., Nr 1924, L404/9).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz.U. z 2008 r., Nr 177, poz. 1094).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie stosowania oraz oznakowania aromatów (Dz.U. z 2008 r., Nr 177, poz. 1092).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności (Dz.U. z 2008 r., Nr 177, poz. 1093).
 • Śmiechowska M. (2013), Autentyczność i identyfikowalność w aspekcie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa towarów, AMG, Gdynia.
 • Ustawa (2006) z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.).
 • Wanat G., Woźniacka-Holecka J. (2011), Ocena konsumpcji produktów zawierających kofeinę wśród młodzieży akademickiej i licealnej, „Problemy Higieniczne i Epidemiologiczne”, nr 92(3).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30fa5106-24ac-4e79-a8a0-2a58379ae5e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.