PL EN


2015 | 1(780) | 55-72
Article title

Konkurencyjność przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego

Title variants
EN
Competiveness of Insurance Company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł jest kontynuacją prowadzonych badań przez autora, który ukazał się w czasopiśmie Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2014, w ramach opracowania pt. „Edukacja i wiedza finansowa a konkurencyjność przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. Ujęcie teoretyczne”. Podstawowym celem badawczym niniejszego opracowania jest analiza i badanie wzrostu znaczenia wiedzy oraz edukacji finansowej, jako istotnych czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. Czynniki te stanowią główne źródło oddziaływania na sektor ubezpieczeń przez pryzmat świadczonych usług. Tym samym, odpowiedzią na tak zdefiniowany cel jest przedstawiona teza, iż relacje zachodzące pomiędzy uczestnikami rynku ubezpieczeniowego (zakład ubezpieczeń – pośrednik ubezpieczeniowy – klient), oddziałują w sposób istotny na jakość usług, co w efekcie wpływa na konkurencyjność zakładów ubezpieczeń. Do realizacji powyższego celu, zostały wykorzystane badania prowadzone w oparciu o ilość i jakość skarg wpływających od klientów indywidualnych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych (BRU), autorskiego modelu „miernika skarg” oraz badań ankietowych przeprowadzonych wśród klientów zakładów ubezpieczeń . Ponadto, w niniejszym artykule wykorzystano dane empiryczne z lat 1996-2013, pochodzących ze sprawozdań BRU oraz badań ankietowych prowadzonych w latach 2011 i 2014.
EN
This article is a result of the train of studies conducted by the authors, which appeared in the Economics and Organization of Enterprises Journal No. 12/2014 whilst preparing research entitled "Education and financial literacy and the competitiveness of the insurance company. Theoretical background". The primary research goal of this study is to analyze and investigate the causes of the growing importance of financial knowledge and education, also in the insurance area, as the main sources having an impact on the competitiveness of insurance companies, through the prism of the quality of services. Thus, the answer to that ambitious objective is formulated as the thesis that the relationship between the participants in the insurance market (assumed insurance - insurance broker - client) significantly affects the quality of the services being provided, which in turn affects the competitiveness of the insurance companies. To support this thesis, the research was conducted based on the amount and quality of complaints received from clients by the Office of the Insurance Ombudsman (BRU), copyright model of "meter complaints" and the survey of clients of insurance companies. In addition, the work uses empirical data from the years 1996-2013 from BRU reports and surveys conducted in 2011 and 2014.
Contributors
  • dr Jarosław W. Przybytniowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, European Business Club Association e.V., Castel Oedheim, FRG, Instytut of Management.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31074ab9-f84e-42d5-84f7-ac964614dc9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.