PL EN


2015 | 18 | 2(38) | 5-28
Article title

Nie tylko „Żagary”. Działy i dodatki studenckie do polskich pism codziennych w międzywojennym Wilnie

Authors
Content
Title variants
EN
Not only Żagary: Student columns and supplements in Wilno’s Polish dailies in the interwar period
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia historię działów i suplementów studenckich wydawanych lub dołączanych do polskich pism codziennych w międzywojennym Wilnie. W analizie uwzględniono najważniejsze wileńskie dzienniki wydawane w latach 1918/22–1939, to jest związane z obozem narodowym „Dziennik Wileński” (1918–1920 i 1922–1938) i „Głos Narodowy” (1938–1939), centrowy „Kurier Wileński” (1924–1939) i konserwatywne „Słowo” (1922–1939). Poza tym przedstawiono uwarunkowania: redakcyjne, finansowe i społeczne w ramach których funkcjonowały poszczególne działy akademickie.
EN
This article presents the history of studentcolumns and supplements that appeared inWilno’s Polish dailies in the interwar period.This review covers all the main daily newspaperspublished between 1918/22–1939, among themDziennik Wileński (1918–1920 and 1922–1938)and Głos Narodowy (1938–1939),both associated with the nationalist part of thepolitical spectrum; the centre-stageKurier Wileński (1924–1939); and theconservative Słowo [The Word] (1922–1939).The article examines the editorial, fi nancialand social constraints that faced the individualacademic editors.
Year
Volume
18
Issue
Pages
5-28
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń
References
 • Abramowicz L., Cztery wieki drukarstwa w Wilnie 1525–1925, Wilno 1925.
 • Ambros M., Bibliografia Uniwersytetu Wileńskiego za l. 1933–1935, „Ateneum Wileńskie. Czasopismo naukowe, poświęcone badaniom ziem Wielkiego X. Litewskiego”, R. XI: 1936, s. 714–775.
 • Bereś S., Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji Żagarów, Warszawa 1990.
 • Dalecka T., Dzieje polonistyki wileńskiej 1919–1939, Kraków 2003.
 • Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976.
 • Instytut Nauk Handlowo-Gospodarczych, Wilno 1935.
 • Janik M., Jarowiecki J., „Kurier Wileński” (1924–1939), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2004, z. 2, s. 77–96.
 • Łojek J., Prasa polska w latach 1661–1831, [w:] Prasa polska 1661–1864, Warszawa 1976.
 • Magowska A., Polska prasa studencka w II Rzeczypospolitej, Poznań 1994.
 • Narkowicz L., Jan Konrad Obst (1876–1954), Bydgoszcz 2004.
 • Pilch A., Studencki ruch polityczny w Polsce w latach 1932–1939, Kraków 1972.
 • Schnür-Pepłowski S., J. Śniadecki (1768–1838), „Kosmos” 1897, R. 34, s. 459–510.
 • Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 1931/32, Wilno 1932.
 • Sprawozdanie Zarządu Bratniej Pomocy Młodzieży Akademickiej U.S.B. w Wilnie za rok administracyjny 1932/33, Wilno 1933.
 • Sprawozdanie Zarządu Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej w Wilnie za rok administracyjny 1933/34, Wilno 1934
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 1934/35, Wilno 1935.
 • Sprawozdanie z działalność Zarządu Stowarzyszenia za rok 1935, Wilno 1936
 • Szełkowski W., Klub Włóczęgów Wileńskich, Wilno 1999.
 • Tomaszewski E., Prasa Królestwa Polskiego i ziem litewsko-ruskich okresu międzypowstaniowego (1832–1864), [w:] Prasa polska 1661–1864, Warszawa 1976.
 • Wojtacki M., „Słowo” Stanisława Cata-Mackiewicza dziennik konserwatystów wileńskich w latach 1922–1939. Monografia pisma, Toruń 2009.
 • Zieniewicz A., Idące Wilno. Szkice o Żagarach, Warszawa 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-310d1e70-ab13-4eb0-b5e2-b37b853b9c66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.