PL EN


2014 | 6: Rodzina na pograniczu kulturowym | 75-92
Article title

Rodzina od kuchni. O obyczajach kulinarnych dworów na Kresach Północno-Wschodnich w pierwszej połowie XIX wieku

Title variants
EN
The family at the table. The culinary customs of the manor houses in the North-Eastern Borderlands of the 19th century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
By making reference to source materials of the period (cook books, household guides, good behaviour rule books), the author attempts to present the variety of Lithuanian borderland cuisine of the first half of the 19th century. She devotes special attention to peculiar vocabulary items (e.g. iushnik, blintz) and the most frequent products which appear in the menu (fish, venison). The preparation and serving of meals and social customs are presented in abundant measure.
Year
Pages
75-92
Physical description
Contributors
 • Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
References
 • Bachowska M., Kresy. Historia, wspomnienia, literatura, sanktuaria, błogosławieni i święci, Kraków 2010, Nasza Historia.
 • Bąbel A. M., Muza z warząchwią. Uwagi o literaturze i kulinariach, Warszawa 2004.
 • Berdecka A., Turnau I., Życie codzienne w Warszawie okresu oświecenia, Warszawa 1969, s. 139-144, Życie Codziennie…
 • Bołdyrew A., Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia codziennego w latach 1795-1918, Warszawa 2008.
 • Bystroń J. S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, Warszawa 1976.
 • Domańska-Kubiak I., Zakątek pamięci. Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych, Warszawa 2004.
 • Dumanowski J., Smak i tożsamość. Narodowa i regionalna tożsamość kulinarna w dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Między barokiem i oświeceniem. Staropolski regionalizm, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2008, s. 306-320, Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 241.
 • Dziedzictwo. Ziemianie polscy i ich udział w życiu narodu, red. T. Chrzanowski, Kraków 1995.
 • Epsztein T., Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w II połowie XIX wieku, Warszawa 1998.
 • Flandrin J.-L., Wyróżnienie smaku, [w:] Historia życia prywatnego, t. 3: Od renesansu do oświecenia, red. R. Chartier, oprac. Ph. Ariès [et al.], tłum. M. Zięba, K. Osińska-Boska, M. Cebo-Foniok, red. nauk. przekł. J. Maroń, Wrocław 2005.
 • Hoff J., Wzorce obyczajowe zachowań rodzinnych w XIX i pierwszej połowie XX wieku na ziemiach polskich, [w:] Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, red. C. Kuklo, Warszawa 2013.
 • Jedynak B., Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918, Lublin 1996.
 • Jurkowski R., Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich 1864-1904. Działalność społeczno-gospodarcza, Warszawa 2001, Bibliotheca Europae Orientalis. Monografie, 21.
 • Kałwa D., Polska doby rozbiorów i międzywojnia, [w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2008.
 • Kolbuszewski J., Kresy, Wrocław 1995, A To Polska Właśnie.
 • Kowecka E., Pożywienie, [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. 5: Od 1795 do 1870 roku, red. E. Kowecka, oprac. M. Różycka-Glassowa, E. Kowecka, Warszawa 1978.
 • Kowecka E., W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w., Poznań 2008.
 • Kresy i pogranicza. Historia, kultura i obyczaje, red. nauk. Z. Fras, A. Staniszewski, Olsztyn 1995, Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 63.
 • Kresy w literaturze polskiej. Studia i szkice, red. B. Hadaczek, Gorzów Wlkp. 1999.
 • Lemnis M., Vitry Henryk, W staropolskiej kuchni i przy polskim stole, Warszawa 1989.
 • Łozińska M., W ziemiańskim dworze. Codzienność, obyczaje, święta, zabawy, Warszawa 2010.
 • Łozińska M., Łoziński J., Historia polskiego smaku. Kuchnia, stół, obyczaje, Warszawa 2013.
 • Molik W., Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna, Poznań 1999.
 • Od strony Kresów. Studia i szkice, cz. 3, red. H. Bursztyńska, Kraków 2005, Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 406.
 • Pruszak T. A., O ziemiańskim świętowaniu. Tradycje świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy w kręgu ziemiaństwa polskiego w drugiej połowie XIX i w pierwszej połowie XX wieku, Warszawa 2006
 • Rydel M., Dwór. Polska tożsamość, Warszawa 2012.
 • Rydel M., Jam dwór polski, Gdańsk 1993.
 • Szymanderska H., Na polskim stole. Przepisy i tradycje szlacheckie, Warszawa 2006.
 • Szymanderska H., Polskie tradycje świąteczne, Warszawa 2003.
 • Ustrzycki M., Ziemianie polscy na Kresach 1864-1914. Świat wartości i postaw, Kraków 2006, Arkana Historii.
 • Walicki A., Błędy nasze w mowie i piśmie, ku szkodzie polskiego języka popełniane oraz prowincjonalizmy, Kraków 1879.
 • Żarski W., Książka kucharska jako tekst, Wrocław 2008, s. 152, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3021.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3114ceed-3232-4918-adf8-17ce7494c57d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.