PL EN


2017 | 1(90) | 3-12
Article title

Znaczenie prawne informacji o istotnych elementach wzorca umowy w świetle art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Authors
Title variants
EN
Legal Importance of Information on Essential Elements of a Standard Contract in the Light of Art. 17 of the Act on Insurance and Reinsurance Activity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor artykułu dokonał analizy motywów, formy prawnej oraz rzeczywistego oddziaływania tzw. skorowidza wzorców umownych stosowanych przez ubezpieczyciela, czyli zamieszczanej w treści wzorca informacji o jednostkach redakcyjnych, w których zostały zamieszczone najistotniejsze elementy stosunku prawnego ubezpieczenia. Podstawową tezą artykułu jest stwierdzenie, że ewentualne wadliwe sporządzenie skorowidza powoduje wewnętrzną sprzeczność wzorca umowy, która może być traktowana jako niejednoznaczność jego postanowień. W takim przypadku postanowienia wzorca należy interpretować z korzyścią dla ubezpieczającego, ubezpieczonego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
EN
The author has analysed the reasons, legal form and the real impact of the so-called " index" of standard contracts used by the insurer, i.e. the information on editorial units included in the content of a standard, in which the essential elements of the legal relationship of insurance are incorporated. The basic thesis of the article is that the faulty compilation of the index causes the internal contradiction within a standard contract, which may be regarded as the ambiguity of its provisions. In this case, standard provisions should be interpreted in favour of the policyholder, the insured or any other beneficiary of an insurance contract. Keywords: index, the standard contract, general insurance conditions, the conditions of payment of benefit, limits of insurer's liability, exclusions of insurer's liability.
Year
Volume
Pages
3-12
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3117a04b-dc3f-48e9-9502-41289848a800
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.