PL EN


2013 | 2 | 3 | 337-348
Article title

Finanse samorządu terytorialnego w warunkach niestabilnego otoczenia (na przykładzie miast Unii Metropolii Polskich)

Content
Title variants
EN
Local government finance in an unstable environment (the case of member cities of the Union of Polish Metropolises)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 2009 roku w istotny sposób pogorszyła się sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, a skutki kryzysu gospodarczego objęły w pierwszej kolejności budżety dużych miast. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja kluczowych aspektów wpływu aktualnego kryzysu gospodarczego i finansowego, a także dokonanych w ostatnich latach niekorzystnych zmian systemowych wprowadzonych przez państwo w systemie finansów lokalnych na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego. W opracowaniu uwzględniono wpływ wspomnianych uwarunkowań w aspekcie dochodów budżetowych samorządu, a także wydatków, wyników budżetów oraz zadłużenia. Jako przykład do analiz posłużyło 12 największych miast – członków Unii Metropolii Polskich. Analizy dotyczą lat 2008–2011 i wykorzystano w nich między innymi wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę w okresie sierpień–grudzień 2012 roku wśród skarbników wymienionych miast, a także dane statystyczne dotyczące finansów tych jednostek pochodzące z Banku Danych Lokalnych.
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
337-348
Physical description
Contributors
 • Prof. UwB dr hab., Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, 15–062 Białystok, ul. Warszawska 63, marzanna@poniatowicz.pl
References
 • 1. Bank Danych Lokalnych, GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/stro-na.html?p_name=indeks, dostęp dnia 12.02.2013.
 • 2. Bober J. i inni (2013), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • 3. Inman R.P. (1995), How to Have a Fiscal Crisis: Lessons from Philadelphia, „American Economic, Review” vol. 85, no. 2.
 • 4. Kogut-Jaworska M. (2011), Wpływ spowolnienia gospodarczego na poten-cjał podatkowy gmin (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego), „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” nr 10.
 • 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483, sprost.: Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319.
 • 6. Mouritzen P.E. (1993), What is a Fiscal Crisis?, [w:] Managing Cities in Austerity, Mouritzen P.E. (red.), Newbury Park, Londyn.
 • 7. Poniatowicz M. (2013), Ocena mechanizmów kontroli i reglamentacji deficytu oraz długu sektora samorządowego w Polsce, „Finanse Komunalne” nr 1–2.
 • 8. Swianiewicz P. (2011), Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Municipium S.A., Warszawa.
 • 9. Wiewióra M. (2009), Zjawisko kryzysu finansowego jednostki samorządu terytorialnego i jego implikacje dla państwa, „Samorząd Terytorialny” nr 3.
 • 10. Wolman H., Davis B. (1980), Local Governmnet Strategies to Cope with Fiscal Stress, Urban Institute, Washington.
 • 11. Wskaźniki sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008–2011: http://www.finanse.mf.gov.pl, dostęp dnia 12.02.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-311f64aa-4d36-45fa-a34d-313a80dfce62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.