PL EN


2012 | 89: Wahania cykliczne w Polsce i w strefie euro | 185-201
Article title

Podobieństwo struktur gospodarczych

Authors
Content
Title variants
EN
Similarity of economies’ structures - summary
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wyniki analizy porównawczej struktur wybranych gospodarek UE w kontekście synchronizacji wahań koniunkturalnych. Obejmuje ona: tworzenie PKB (wartość dodana wg PKD 2007) i rozdysponowanie PKB (struktura wydatków konsumpcyjnych wg COICOP, struktura inwestycji wg CPA). Jako miarę podobieństwa przyjęto zmodyfikowany wskaźnik zaproponowany przez Statteva i Ralevą (Stattev, Raleva, 2006). Stopień podobieństwa struktur gospodarczych jest bardzo zróżnicowany – wysoki w największych gospodarkach UE (Francji, Niemczech, Włoszech), niski w małych gospodarkach peryferyjnych (Litwie, Grecji). Nie zauważono korelacji między zmianami podobieństwa struktur gospodarczych a synchronizacją (postępem w synchroniczności) wahań cyklicznych (brak korelacji dynamicznej). Stwierdzono jednak, że w krajach, w których cykl koniunkturalny jest zsynchronizowany z cyklem koniunktury gospodarczej w strefie euro, te struktury są do siebie podobne (istnieje korelacja statyczna). Ten problem wymaga dalszych badań.
EN
The paper presents the results of comparative analysis of structures of selected EU economies in the context of the synchronisation of their business cycles. We analyse the structures of gross value added (NACE rev. 2), private consumption (COICOP) and investments (CPA). The modified divergence index by Stattev & Raleva (2006) is used to measure structural similarity of the economies. The results show that it varies from being high for the biggest EU economies (France, Germany, Italy) to very low for small, peripheral economies of Lithuania and Greece. We didn’t find any correlation between structural convergence/divergence and synchronisation (progress in synchronicity) of business cycles (no dynamic correlation). We found however that the economies of high cyclical synchronicity with the Euro area (EA17) have production and expenditure structures similar to that of the EA17. This poses a problem for further research.
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Rozwoju Gospodarczego, kwalcz1@sgh.waw.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0866-9503
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-312dd684-26c1-4bc1-a20b-b952c4bcd88f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.