PL EN


2015 | 18 | 4(40) | 121-128
Article title

Badania nad dziejami prasy województwa podlaskiego (na marginesie książki Prasa województwa podlaskiego w latach 1944–2012)

Content
Title variants
EN
Research on the history of the press Podlasie province (The Press of the Podlasie Voivodship in 1944–2012 eds. Jadwiga Sadowska and Katarzyna Sawicka- -Mierzyńska University of Białystok Press, Białystok 2014, 617 pp.)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania nad prasą województwa podlaskiego w jego obecnych granicach zanotowały w ostatnich latach wyraźny postęp, głównie za sprawą badaczy z Zakładu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku. Pierwszą większą pracą była monografia Prasa regionalna i lokalna na terenie województwa podlaskiego w latach 1989–2010 (Białystok 2013), drugą zaś Prasa województwa podlaskiego w latach 1944–2012, która ukazała się w roku 2014. Obie książki pozostają ze sobą w silnym związku i tworzą swoistą kontynuację. Łączy je zarówno grono redaktorskie (Jadwiga Sadowska i Katarzyna Sawicka-Mierzyńska), jak i zbliżona tematyka. Różnice sprowadzają się w zasadzie do innych (choć zazębiających się) cezur czasowych: część pierwsza, dotyczy przemian prasy w okresie transformacji i jej stabilizacji w pierwszej dekadzie XXI wieku; część druga — jej rozwoju w długim horyzoncie czasowym, rozciągającym się od początków PRL aż po rok 2012.
EN
Research on the history of the press Podlasie province (The Press of the Podlasie Voivodship in 1944–2012 eds. Jadwiga Sadowska and Katarzyna Sawicka- -Mierzyńska University of Białystok Press, Białystok 2014, 617 pp.)
Keywords
PL
Year
Volume
18
Issue
Pages
121-128
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Prasa województwa podlaskiego w latach 1944–2012. Szkice i materiały, praca zbiorowa pod red. J. Sadowskiej i K. Sawickiej-Mierzyńskiej, Białystok 2014.
 • Kallas M., Dzienniki departamentowe w czasach Księstwa Warszawskiego (1808–1815), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1971, z. 1, s. 5–31
 • Ossowski K., Prasa Księstwa Warszawskiego, Warszawa 2004.
 • Świerkowski K., Dwie nieznane gazety z doby powstania listopadowego, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Ser. A” t. 9 (1954), dod. 2, s. 1–14
 • Budrewicz Z., „Goniec Województwa Augustowskiego” — efemeryda z czasów powstania listopadowego, „Rocznik Suwalsko-Mazurski” t. 1 (1991), s. 5–26.
 • Bibliografia Historii Polski XIX i XX wieku, t. 3, wol. 1, red. S. Sokołowska i in., Warszawa 2000.
 • Dobroński A., Początki prasy polskiej w Białymstoku, „Białostocczyzna” 1988, nr 1, s. 8–13
 • Dobroński A., Łomża w latach 1866–1918, Łomża 1993, s. 98–104
 • Sokół Z., „Gazeta Białostocka” — pierwszy polski tygodnik społeczno-kulturalny w Białymstoku w l. 1912–1915, „Rocznik Białostocki” t. 9 (1968/1969), s. 265–282
 • Notkowski A., Polska prasa prowincjonalna doby popowstaniowej (1865–1918) jej funkcja społeczna i „geografia” wydawnicza, [w:] Inteligencja polska XIX i XX w., t. 6, Warszawa 1991, s. 187–228.
 • Koński W., Dwa wieki prasy płockiej, t. 1: 1810–1945, Płock 2012
 • Korneluk K.T., Korneluk E., Miasta guberni łomżyńskiej w opisach „Ech Płockich i Łomżyńskich” (1898–1904), „Studia Łomżyńskie” t. 6 (1996), s. 123–140
 • Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918–1939, Warszawa 1980
 • Notkowski A., Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, Warszawa 1982
 • Sokół Z., Czasopiśmiennictwo białostockie w latach 1919–1939, [w:] Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, t. 1, Białystok 1968, s. 381–429.
 • Fuks M., Prasa żydowska w Białymstoku (1918–1939), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1988, nr 1/2 s. 145–152.
 • Filipowicz Z., Prasa suwalska z lat 1919–1939, [w:] Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, Białystok 1965, s. 319–348.
 • Rymwid-Mickiewicz I., Czasopiśmiennictwo łomżyńskie w latach 1910–1939, „Studia Łomżyńskie” t. 4 (1993), s. 131–143
 • Guzewicz W., Katolickie czasopiśmiennictwo religijne w diecezji łomżyńskiej w okresie I Rzeczpospolitej [sic!], „Ełckie Studia Teologiczne” t. 4 (2003), s. 109–125
 • Lewicki F., „Goniec Czerwony” — piękna karta w historii polskiej prasy, „Rocznik Ziemi Białostockiej” t. 1 (1962), s. 83–90
 • Lewicki F., „Goniec Czerwony”, „Kontrasty” 1970, nr 1, s. 10–12.
 • Śleszyński W., Prasa sowiecka w obwodzie białostockim w łatach 1939–1941, [w:] Radziecka agresja 17 września 1939 r. i jej skutki dla mieszkańców ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, Białystok 2000, s. 207–230
 • Litwiejko K., Prasa konspiracyjna na Białostocczyźnie (wybrane zagadnienia), „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku” z. 11 (1998), s. 92–107
 • Bernacki B., Wojna zimowa (1939–1940) w radzieckiej okupacyjnej prasie polskojęzycznej na Białostocczyźnie, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” z. 18 (2002), s. 131–145
 • Wilczewski Z., Białostocka prasa w latach 1939–1941, „Kontrasty” 1970, nr 12, s. 17–19.
 • Polska — zarys encyklopedyczny, Warszawa 1974, passim.
 • Kafel M., Prasoznawstwo, Warszawa 1969, s. 89–173.
 • Prasa podlaska w XIX–XX wieku: szkice i materiały, t. 1, praca zbior. pod red. D. Grzegorczuka, A. Kołodziejczyka, Siedlce 2000
 • Prasa podlaska w XIX–XX wieku: szkice i materiały, t. 2, praca zbior. pod red. D. Grzegorczuka, A. Kołodziejczyka, Siedlce 2004
 • Prasa podlaska w XIX–XXI wieku: szkice i materiały, t. 3, pr. zbior. pod red. R. Dmowskiego, A. Kołodziejczyka, Siedlce 2010.
 • Federowicz G., Stasiak U., „Bibliografia Wydawnictw Ciągłych”, „Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł”, [w:] Polska bibliografia narodowa. Dobór i selekcja, red. J. Sadowska, Warszawa 1999, s. 33–35.
 • Dziki S., Warsztat dokumentacyjny prasoznawcy. Problemy teoretyczno-metodologiczne, tradycje, stan, postulaty, Wrocław 1992
 • Kolasa W.M., Potrzeby prasoznawstwa a bibliografia czasopism w dekadzie przemian, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2001, z. 1, s. 175–190.
 • Kolasa W.M., Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945–2009, Kraków 2013.
 • Kolasa W.M., Kierunki badań nad historią prasy polskiej 1918–1939. Cz. 1, Tendencje rozwojowe, typologia, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2011, z. 1/2, s. 5–55
 • Kolasa W.M., Kierunki badań nad historią prasy polskiej 1918–1939: prasa województw zachodnich, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2012, z. 2, s. 75–98
 • Kolasa W.M., Kierunki badań nad prasą mniejszości narodowych 1918–1939, „Klio” 2012, nr 3, s. 59–82.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-312fe958-699f-4948-b640-4987fa71b2d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.