PL EN


2016 | 18 | 113-124
Article title

Polityka Federacji Rosyjskiej wobec krajów czarnomorskich

Authors
Content
Title variants
EN
Russia's policy towards the countries of the Black Sea
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Akwen Morza Czarnego już w czasach starożytnych oddzielał od siebie ludy należące do odmiennych kultur, a jednocześnie umożliwiał im nawiązywanie wzajemnych kontaktów. Tak samo jest obecnie: wybrzeża czarnomorskie należą do państw reprezentujących rywalizujące ze sobą cywilizacje: rosyjsko-prawosławną i islamską. Ponadto, coraz większy wpływ na rzeczywistość społeczną państw czarnomorskich wywiera cywilizacja łacińska, szczególnie atrakcyjna dla narodów zamieszkujących północne i zachodnie brzegi Pontu. Odmienne opcje geopolityczne poszczególnych państw regionu prowadzą do konfliktów i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko tych państw, a również dla przyległych obszarów. W opracowaniu dokonana została analiza polityki Federacji Rosyjskiej oraz próba wyjaśnienia sposobu podejścia rosyjskich władz do problemów krajów czarnomorskich. Analizą zostaną objęte uwarunkowania historyczne, ekonomiczne i polityczne wpływające na sytuację tych krajów. Zwrócona zostanie uwaga nie tylko na politykę samych państw czarnomorskich, ale również na obecność aktorów trzecich na tym obszarze (Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego).
EN
For centuries, the Black Sea countries have been the area of contact between the zones of different civilizations (Christian and Muslim) and a region of great importance not only due to geopolitical and geo-economic reasons, but also the cultural and social ones. Political instability in the Black Sea countries (conflicts in the North Caucasus, in Abkhazia and South Ossetia, the Nagorno-Karabakh conflict, the conflict on the Crimean Peninsula and Transdnistria) poses a threat to the safety of not only the countries of that region, but also the other countries of Asia and Europe. The primary objective of this article is to analyze the policy of the Russian Federation, as one of the most important regional players and to present and explain the perception of the Russian authorities of the Black Sea countries. The analysis will be covered by historical, economic and political situation conditions in this area. In the course of the analysis of the geopolitical situation in the Black Sea area, it is extremely important to focus not only on the policy of coastal states and those directly associated with that region, but also on the presence of the other players in this area (the European Union and NATO).
Year
Volume
18
Pages
113-124
Physical description
Contributors
author
References
 • Ananicz A., Magdziak-Miszewska A., Sienkiewicz B., 1997, Rosja 1996 – przełom czy kontynuacja?, Warszawa.
 • Bieleń S., 1993, Powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw, [w:] E. Zieliński (red.), Przeobrażenia ustrojowe w republikach dawnego ZSRR, Warszawa.
 • Bierdiajew M., 2001, O władzy przestrzeni nad rosyjską duszą, [w:] L. Kiejzik, Niemarksistowska filozofia rosyjska, Łódź.
 • Brzeziński Z., 1999, Wielka szachownica, Warszawa.
 • Chodkowski K., 2013, Rosja wobec Kaukazu Południowego. Raport geopolityczny, Instytut Geopolityki, Częstochowa.
 • Czajkowski M., 2010, Geostrategiczne uwarunkowania polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej (szanse rozwojowe i zagrożenia), [w:] L. Zyblikiewicz, M. Czajkowski, P. Bajor (red.), Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią, Kraków.
 • Darski J., 1993, Ukraina. Historia, współczesność, konflikty narodowe, Warszawa.
 • Dugin A. G., 1997, Osnowy gieopolitiki. Gieopoliticzieskoje buduszczieje Rossii, Moskwa.
 • Dumała A., 2009, Polityka Unii Europejskiej w regionie Morza Czarnego, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, cz. 1.
 • Fisher A., 1978, Crimean Tatars, Stanford.
 • Gil A., 2011, Rosja jako państwo-imperium – powstanie i rozwój od końca XVII wieku, [w:] T. Kapuśniak (red.), Federacja Rosyjska – Wspólnota Niepodległych Państw, Tom 2, Lublin-Warszawa.
 • Gołębski F., Szmyd Z., 1998, Mołdowa a Rosja, Polityka Wschodnia, nr 1.
 • Gostomski E., Michałowski T., 2015, Euroazjatycka Unia Gospodarcza – próba ożywienia instytucjonalnej integracji gospodarczej na obszarze dawnego ZSRR, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 41, Tom 1.
 • Jankowski D., 2011, Geostrategia obszaru czarnomorskiego, [w:] B. Bojarczyk, T. Kapuśniak, Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, Lublin.
 • Kobrinskaya I., 2008, The Black Sea Region in Russia’s Current Foreign Policy Paradigm, PONARS Eurasia Policy Memo, no. 41.
 • Konarzewska A., 2007, Strategia Unii Europejskiej wobec regionu Morza Czarnego, Bezpieczeństwo Narodowe, nr 5-6.
 • Kozakiewicz J., 1999, Rosja w polityce niepodległej Ukrainy, Warszawa.
 • Krotofil M., 2000, Rosyjsko-ukraiński konflikt o flotę czarnomorską (1991-1997), Przegląd Morski, nr 7/8.
 • Larrabee F. S., 2006, A Western Strategy toward Russia in the Black Sea Region, [w:] R. D. Asmus (ed.), Next Steps in Forging a Euroatlantic Strategy for the Wider Black Sea, Washington.
 • Larrabee F. S., 2009, The United States and Security in the Black Sea Region, Southeast European and Black Sea Studies, vol. 9, no. 3.
 • Malak K., 1997, Rosyjsko-ukraiński spór o Krym, Sewastopol i Foltę Czarnomorską i próby jego rozwiązania, [w:] J. Kukułka, L. Łukaszuk (red.), Od konfliktów do partnerskiej współpracy, Warszawa 1997.
 • Menkiszak M., 2005, Rosyjskie wizje pozimnowojennego porządku międzynarodowego, [w:] R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Wizje – koncepcje – paradygmaty, Warszawa.
 • Nartow N. A., Nartow W. N., 2007, Geopolitika, Moskwa.
 • Sadowski R., 2008, Zwolennik status quo? Polityka Turcji wobec regionu Morza Czarnego – kształt i uwarunkowania, [w:] Raport OSW. Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską – relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna, Warszawa.
 • Sikora-Gaca M., 2013, System partyjny Mołdawii 1989-2009, Toruń.
 • Solak J., 2009, Mołdawia, republika na trzy pęknięta. Historyczno-społeczny, militarny i gospodarczy wymiar „zamrożonego konfliktu o Naddniestrze, Toruń.
 • Stępniewski T., 2011, Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Lublin-Warszawa.
 • Stępniewski T., 2011A, Polityka czarnomorska Stanów Zjednoczonych Ameryki, Lublin.
 • Szymański A., 2008, Turcja wobec konfliktu rosyjsko-gruzińskiego, Biuletyn PISM, nr 40.
 • Topolski I., 2010, Instrumenty militarne Federacji Rosyjskiej na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, [w:] A. Dudek, R. Mazur (red.), Rosja: między imperium a mocarstwem nowoczesnym, Toruń.
 • Wasiuta O., 2014, Integracja Eurazji jako globalny projekt geopolityczny Rosji, Przegląd Geopolityczny, t. 7.
 • Wierzchoś D., 2009, Krym. Od Scytów do Rosjan, [w:] K. Janicki (red.), Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, Kraków-Warszawa, s. 365-367.
 • Wroniszewska B., 2014, Autonomiczna Republika Krymu: pogranicze ukraińsko-rosyjskie, Pogranicze. Polish Borderlands Studies, tom 2, nr 1.
 • Zobeniak M., 2011, Czarnomorski wymiar bezpieczeństwa europejskiego, Przegląd Strategiczny, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31391b9c-fafa-476c-b4b1-48aac57e6453
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.