PL EN


2011 | 2(14) | 25-34
Article title

Mocne i słabe strony uczniów z zespołem Williamsa

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Strengths and Weaknesses of Students with Williams Syndrome
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zespół Williamsa jest rzadkim zaburzeniem genetycznym, które oprócz licznych konsekwencji medycznych (m.in. nadzastawkowe zwężenie aorty, problemy związane z nerkami, tarczycą, prawidłową postawą ciała) charakteryzuje się specyficznym profilem funkcjonowania poznawczego oraz społeczno-emocjonalnego. Niniejszy artykuł ma na celu prześledzenie mocnych i słabych stron uczniów z zespołem Williamsa. Osoby z zespołem Williamsa przeważnie przejawiają niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Jednakże niższa sprawność umysłowa nie determinuje negatywnie ich możliwości rozwoju i edukacji. Obserwacje, relacje rodziców i nauczycieli oraz doniesienia z piśmiennictwa potwierdzają, iż osoby z zespołem Williamsa mimo niepełnosprawności intelektualnej przejawiają wiele uzdolnień, które wcześnie wykryte i rozwijane mogą pozytywnie wpłynąć na powodzenie podjętej edukacji szkolnej. Artykuł prezentuje najczęściej spotykane mocne strony rozwoju poznawczego oraz społeczno-emocjonalnego osób dotkniętych zaburzeniem. Jednocześnie akcentuje te aspekty rozwoju, które dzieciom z zespołem Williamsa mogą sprawić szczególne trudności w funkcjonowaniu w roli ucznia.
EN
Williams syndrome is a rare genetic disorder, which, in addition to numerous medical consequences (e.g. supravalvular aortic stenosis, problems with kidneys, thyroid and correct posture), is characterized by a specific profile of cognitive and socio-emotional functioning. This article aims to investigate the strengths and weaknesses of students with Williams syndrome. People with Williams syndrome often have mild or moderate intellectual disabilities. Lower mental ability, however, does not influence adversely their potential development and education. Observations, accounts of parents and teachers, and many reports confirm that despite intellectual disability, people with Williams syndrome demonstrate many talents which, if discovered and developed early enough, could positively affect the success of school education. The article presents the most common strengths of the cognitive and socio-emotional development of individuals affected by this disorder. At the same time, it emphasizes those aspects of development that may cause particular difficulties at school in children with Williams syndrome.
Contributors
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom z zespołem Williamsa w Gdańsku, mmgiers@wp.pl
References
 • Bellugi, U., Lichtenberger, L., Jones, W., Lai, Z., George, M.St. (2001). The neurocognitive profile of Williams Syndrome: a complex pattern of strengths and weaknesses. W: U. Bellugi, M.St. George (red.), Journey from cognition to brain to gene. Perspectives from Williams Syndrome. London: The MIT Press Cambridge.
 • Bellugi, U., Sabo, H., Valid, J. (1988). Spatial deficits in children with Williams Syndrome. W: J. Stiles-Davis, M. Kritchevsky, U. Bellugi (red.), Spatial cognition. Brain bases and development. Hillsdale. New Jersey Hove–London: Laurence Erlbaum Associates.
 • Bellugi, U., Wang, P.P., Jernigan, T.L. (1994). Williams Syndrome: an unusual neuropsychological profile. W: S.H. Broman, J. Grafman (red.), Atypical cognitive deficits in developmental disorders. Implication for brain function. Hillsdale, New Jersey, London: Laurence Erlbaum Associates.
 • Giers, M. (2007). Funkcjonowanie poznawcze i społeczno-emocjonalne osób z zespołem Williamsa. Niepublikowana praca doktorska. Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Hutyra, T., Mowszet, K., Stawarski, A. (2008). Dziecko z zespołem Williamsa. W: B. Cytowska, B. Wilczura, A. Stawarski (red.), Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Kurcz, I. (2002). Język i komunikacja. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 2, Psychologia ogólna. Gdańsk: GWP.
 • Lenhoff, H.M. (2001). WSA National Newsletter. Fall, 75.
 • Lenhoff, H.M., Wang, P.P. Greenberg, F., Bellugi, U. (1998). Mało znane zaburzenie neurologiczne pozwala lepiej poznać organizację mózgu. Zespół Williamsa a mózg. Świat Nauki, 2/1998.
 • Lukacs, A. (2005). Language abilities in Williams Syndrome. Budapest: Akademiai Kiado.
 • Maurer, A., Bołtuć, I. (2002). Dzieci z zespołem Williamsa. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Mervis, C.B. (1999). The Williams Syndrome Cognitive Profile: Strengths, Weaknesses and Interrelations Among Auditory Short-Term Memory, Language and Visuospatial Constructive Cognition. W: E. Winograd, R. Fivush, W. Hirst (red.), Ecological Approaches to Cognition. Essays in Honor of Ulric Neisser. Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Morris, C.A. (2006). Genotype–phenotype correlations in Williams-Beuren Syndrome.
 • W: C.A. Morris, H.M. Lenhoff, P.P. Wang (red.), Williams-Beuren Syndrome. Research, evaluation, and treatment. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 • 34 Magdalena Giers
 • Semel, E., Rosner, S.R. (2003). Understanding Williams Syndrome – Behavioral Patterns and Interventions. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Szewczuk, W. (1979). Słownik psychologiczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Wierszyłowski, J. (1979). Psychologia muzyki. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-313a94cf-739a-451e-89ba-428f7f78bde4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.