Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 226 | 181-193

Article title

Wpływ internacjonalizacji sportu na działalność profesjonalnych klubów sportowych

Authors

Content

Title variants

EN
The influence of the sport’s internationalization on the activity of professional sports clubs

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena wpływu procesów internacjonalizacji sportu na funkcjonowanie profesjonalnych klubów sportowych. W opracowaniu przyjęto bowiem założenie, iż działalność klubów sportowych silnie i w zróżnicowany sposób ulega wpływom procesów internacjonalizacji sportu. Przedstawiono zatem specyfikę działalności klubu sportowego, dokonano identyfikacji i systematyzacji przejawów umiędzynarodowienia sportu, a także wskazano wiele przesłanek świadczących o wpływie internacjonalizacji sportu na działalność klubów sportowych. Podstawę prowadzonych w ramach artykułu rozważań stanowią studia literatury z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i marketingu sportowego. Studium uzupełniono o wnioski płynące z obserwacji działalności klubów sportowych. Prowadzone rozważania pozwoliły potwierdzić przyjęte w referacie założenie badawcze. Wpływ internacjonalizacji sportu na działalność profesjonalnych klubów sportowych jest tak silny, iż de facto warunkuje ich przetrwanie. Zahamowanie procesów internacjonalizacji mogłoby skutkować ograniczeniem dostępu klubów sportowych do zagranicznych zasobów finansowych, rzeczowych i ludzkich, a co więcej mogłoby uniemożliwić wykorzystanie potencjału drzemiącego w rynkach zagranicznych.
EN
The aim of the article is to appraise the influence of processes connected with the sport’s internationalization on the activity of professional sports clubs. In the paper, the activity of sports clubs is assumed to be highly and variously influenced by the processes connected with sport’s internationalization. The study presents the character of the activity of sports club and the authors identified and systematized the symptoms of the sport’s internationalization, as well as they presented a wide range of premises connected with the influence of this process on the activity of sports clubs. The knowledge about issues which were taken under consideration in the article are based on the research literature connected with international economic relations and sport marketing. The study was completed with conclusions deduced from the observation of the activity of sports clubs. Conducted literature review confirms the assumption, about strong influence of the sport’s internationalization on the activity of professional sports. The inhibition of internationalization processes could limit the access of sports clubs to foreign financial, physical and human resources, and make impossible to exploit the potential of foreign markets.

Year

Volume

226

Pages

181-193

Physical description

Contributors

author

References

 • Anderson S. (2002), Wszystko dla tłumu, „The Economist”, [cyt. za: „Forum” 2002, nr 24].
 • Burzała P. (2009), Globalizacja sportu, [w:] A. Polus (red.), Sport w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Doktór K. (2005), Zarys socjologii zarządzania sportem, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa.
 • Dudek D. (2000), Zarys dziejów i organizacja stowarzyszeń kultury fizycznej, Wyd. AWF Kraków, Kraków.
 • Horton P.A. (1996), „Scapes” and „Phases”: An Overview of Two Approaches to Sport and Globalisation, „Social Alternatives”, Vol. 15/1.
 • Izydorczyk A. (2000), Marketing w systemie kultury fizycznej, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa.
 • Johanson J., Vahlne J.E. (1997), The Internationalization Process of the Firm – A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, „Journal of International Business Studies”, Spring/Summer.
 • Kase K., Gomez S., Urrutia I., Opazo M., Marti C. (2006), Real Madrid – Barcelona: Business Strategy vs. Sports Strategy, 2000-2006, Occasional Paper, No. 06/12-E, IESE Business School, University of Navarra.
 • Klisiński J. (2000), Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Kozma M., András K. (2014), Winning in Europe: International Strategies for Hungarian Professional Sports Clubs. „Entrepreneurial Business and Economics Review”, No. 2(2).
 • Kropielnicki J. (2002), Wykopcie ich na aut, „Forum”, nr 40.
 • Kukułka J. (2001), Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa.
 • Madeiro G. (2007), Sport and Power: Globalization and Merchandizing in the Soccer Word, „Society and Business Review”, No. 3.
 • Mahony D., Howard D. (2001), Sport Business in the Next Decade: A General Overview of Expected Trends, „Journal of Sport Marketing”, No. 15.
 • Schank M.D. (2002), Sports Marketing. A Strategic Perspective, Prentice Hall, New Jersey.
 • Smith A. (2008), Introduction to Sport Marketing, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Smith A., Westerbeek H. (2004), The Sport Business Future, Palgrave Macmillan, Hampshire.
 • Stec R. (2007), Do kogo należy futbol?, dodatek do Gazety Wyborczej „Sport” z dn. 2.01.2007.
 • Sudgen J. (2006), Teaching and Playing Sport for Conflict Resolution and Co-Existence In Israel, „International Review for the Sociology of Sport”, No. 41.
 • Sznajder A. (2008), Marketing sportu, PWE, Warszawa.
 • Thibault A. (2009), Globalization of Sport: An Inconvenient Truth, „Journal of Sport Management”.
 • Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. Dz.U.1996.25.113 z pózn. zm.
 • Waśkowski Z. (2010), Internacjonalizacja sportu i jej wpływ na działania marketingowe klubów sportowych [w:] J.W. Wiktor, A. Żbikowska (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Westerbeek H., Smith A. (2005), Sport Business in the Global Marketplace, Palgrave Macmillan, New York.
 • Witek-Hajduk M.K. (2010), Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3142a67f-8b89-4081-8b0d-d4e98fbb05f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.