PL EN


2007 | 10 | 225-260
Article title

Wolność religijna w konstytucjach i ustawach wyznaniowych państw postradzieckich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor artykułu dokonuje szczegółowej analizy konstytucyjnych i ustawowych przepisów gwarantujących wolność religijną w państwach powstałych po upadku Związku Radzieckiego. Pod wpływem pierestrojki doszło do przewartościowania oficjalnego stosunku państwa radzieckiego do religii. Jeszcze w 1990 r. uchwalono ogólnozwiązkową ustawę O wolności sumienia i organizacjach religijnych, a następnie podobne inicjatywy ustawodawcze były podejmowane w republikach związkowych. Po 1991 r. przepisy gwarantujące prawo do wolności religijnej znalazły się w konstytucjach państw postradzieckich. Idea wolności religijnej stała się również przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Niepodległych Państw, organizacji międzynarodowej, grupującej byłe republiki członkowskie ZSRR z wyjątkiem Estonii, Łotwy i Litwy. Na podstawie funkcjonujących w prawie badanych państw przepisów o wolności religijnej można dokonać klasyfikacji państw postradzieckich pod względem ich stosunku do religii. Wśród krajów z funkcjonującymi systemami powiązania należy wyróżnić Armenię i Gruzję, a także Białoruś, Litwę, Łotwę i Rosję, gdzie władze państwowe dzielą wyznania na tradycyjne i nietradycyjne. Do grupy państw neutralnych w stosunku do religii należą Estonia, Kirgistan, Mołdawia i Ukraina. Natomiast z systemami dość ścisłego rozdziału mamy do czynienia w pozostałych państwach Azji Centralnej (Kazachstan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan) oraz w Azerbejdżanie
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych
References
  • H. Misztal, Systemy relacji państwo-Kościół, w: Prawo wyznaniowe, H. Misztal i P. Stanisz (red.), Lublin 2003, ss. 47-48;
  • J. Byś, Stosunek państwa do kościołów w Rosji od chrztu Rusi do rewolucji październikowej (od X w. do 1917 r.), „Prawo Kanoniczne”, 2001, nr 1-2, s. 206-208;
  • J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 74-76;
  • J. Matwiejuk, Kształtowanie normatywnego systemu stosunków państwa do organizacji religijnych w Związku Radzieckim, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, 2004, tom 7, s. 103-110.
  • M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego. Tom 3’, Warszawa 1991, s. 308-309
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3142b380-c34f-4c4f-ae52-88c2e1ada864
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.