PL EN


2014 | 1(1) | 78 - 99
Article title

Polskie tradycje w zakresie przestrzegania tajemnicy państwowej oraz ich wpływ na kształtowanie się bezpieczeństwa

Selected contents from this journal
Title variants
EN
POLISH TRADITIONS OF STATE SECRETS PROTECTION AND THEIR IMPACT ON SECURITY SHAPING
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Od początku istnienia zorganizowanej państwowości wszelkiego rodzaju informacje wiążące się z działalnością organów władzy obejmowane były tajemnicą. Niezwykle dynamicznie zmieniająca się sytuacja międzynarodowa na przestrzeni dziejów stale wskazywała na konieczność weryfikowania dotychczasowych przepisów dotyczących ochrony informacji niejawynch i dostosowywania ich do nowych realiów. Taką formą była ustawa o ochronie informacji niejawnych z 1999 r., która miała dostosować polskie rozwiązania do tych funkcjonujących w krajach członkowskich NATO. Jednakże postępujące zmiany w środowisku międzynarodowym wymuszały dalszą ewolucję ustawodawstwa. Obecnie wiodącym aktem prawnym z zakresu informacji niejawnych stała się ustawa uchwalona 5 sierpnia 2010 r. Analizując systemy ochrony informacji niejawnych, możemy stwierdzić, iż są one nierozerwalnie związane z systemami bezpieczeństwa państwa oraz całokształtem zagadnień związanych z ochroną jego żywotnych interesów, a także z ochroną i obroną narodową, dlatego informacjami należy właściwie zarządzać i w odpowiedni sposób je chronić.
EN
Since the dawn of organized statehood all kinds of information related to the functioning of public authorities were kept secret. The dynamically changing international situation throughout the course of history constantly pointed to the need of verifying the existing regulations concerning the protection of classified information and adapting them to new realities. A form of such adjustment was the Classified Information Protection Act of 1999 which was meant to adjust Polish solutions to the ones applied by the NATO member states. However, progressing dynamic changes in the international environment forced further evolution of the regulations. Currently, the dominant piece of legislation in the field of classified information is the law passed on 5 August 2010. Analyzing the systems of classified information protection, we can clearly state that they are inextricably linked with national security systems and the entire range of issues related to the protection of state vital interests, as well as with national protection and defence, which is why information should be properly managed and protected.
Contributors
References
 • Bafia J. (1987). Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Bardach J. (1957). Historia państwa i prawa Polski do połowy XV wieku. Warszawa: PWN.
 • Bronisławski J. (1974). Szpiegostwo, wywiad, paragrafy. Warszawa: MON.
 • Brückner A. (1990). Encyklopedia staropolska. T. 1.Warszawa: PWN.
 • Czerniak J. (1971). 5 wieków tajnej wojny. Z historii wywiadu. Warszawa: Iskry.
 • Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o ochronie niektórych interesów Państwa, Dz. U. z 1938 r. Nr 91 poz. 623.
 • Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, Dz. U. z 1946 r. Nr 30 poz. 192.
 • Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, Dz. U. z 1945 r. Nr 53 poz. 300.
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1999 r. Nr 18, poz. 155–162, 165–168.
 • Encyklopedia Popularna PWN. (1982). Warszawa: PWN.
 • Feduniszyn J. (1924). Szpiegostwo wojskowe (kontrszpiegowska słuŜba śledcza). Lwów: Księgarnia Dra Maksymiljana Bodeka.
 • Feutchwanger L. (1959). Wojna żydowska. Warszawa: PIW.
 • Gloger Z. (1985). Encyklopedia staropolska ilustrowana. Vol. 2. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Haussig H. W. (1980). Historia kultury bizantyjskiej. Warszawa: PIW.
 • Hoc S. (1998a). Tajemnice tajemnicy państwowej. Rzeczpospolita, 20 March 1998, p. 16. Retrieved from: http://archiwum.rp.pl/artykul/164830-Tajemnice-tajemnicypanstwowej.html.
 • Hoc S. (1998b). Niektóre aspekty ochrony tajemnicy państwowej i służbowej. Wojskowy Przegląd Prawniczy, (nr 8), pp. 45–59.
 • Hoc S. (2006). Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Wybrane zagadnienia. Studia i Monografie Uniwersytetu Opolskiego, (nr 368), p. 21. Homer (1947). Wojna Trojańska, Łódź: [n.p.].
 • Kamiński J. (1928). Historia sądownictwa wojskowego w dawnej Polsce. Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Wojskowej.
 • Klima J. (1957). Prawa Hammurabiego, Warszawa: PWN. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r., Dz. U. z 1952 r. Nr 33 poz. 232, art. 79 ust. 1 i 2.
 • Kowecki J. (ed.). (1981). Konstytucja 3-go Maja 1791 r., Warszawa: PWN.
 • Kutrzeba S. (1937). Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII w. Kraków: Polska Akademia Umiejętności. Mała Encyklopedia Kultury Antycznej. (1973). Warszawa: PWN.
 • Maśkiewicz J. (1928). Kodeks karny z komentarzem. Lwów: [n.p.].
 • Nowik G. (2004). Zanim złamano „Enigmę”: polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918–1920. Warszawa: Rytm.
 • Organiściak W. (2010). Artykuły wojenne Augusta III Sasa z 1749 roku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, (nr 2763), pp. 163–179.
 • Parandowski J. (1975). Mitologia – wierzenia Greków i Rzymian. Warszawa: Czytelnik.
 • Pietkiewicz E. (1980). Protokół dyplomatyczny. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. (1980). Poznań: Pallottinum.
 • Ratajczyk L. (1980). Historia wojskowości. Warszawa: MON.
 • Reitz M. (2011). Szpiedzy, którzy wstrząsnęli światem. Od faraonów do Mata Hari. Warszawa: Bellona.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o karach za szpiegostwo i niektóre inne przestępstwa przeciw Państwu, Dz. U. z 1928 r. Nr 18, poz. 160.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa, Dz. U. z 1934 r. Nr 94, poz. 851.
 • Rutkiewicz I. (1999). Tajemnica państwowa i wolność informacji. Więc gdzie te ustawy? Tygodnik Powszechny, 22 luty 1999, p. 3.
 • Rządowy projekt ustawy o ochronie informacji niejawnych, druk sejmowy nr 748 z dnia 15 grudnia 1998 r., Sejm Rzeczypospolitej III kadencja, RM 10–107–98.
 • Sienkiewicz P. (2000). Społeczeństwo informacyjne a bezpieczeństwo narodowe. Wojsko i Wychowanie, p. 58.
 • Słownik terminów i definicji NATO. (2008). Retrieved from: http://www.wcnjk.wp.mil.pl/plik/file/on_20110208 _aap6_.pdf.
 • Staszak H. (1971). Kwalifikacje prawa szpiegostwa. Nowe Prawo, nr 1.
 • Stepek W., gendarmerie Lt.Col., Hoffmann-Krystyańczyk Z., cpt. (1925), Służba śledcza. Podręcznik dla organów bezpieczeństwa. Poznań: at the authors’ expense.
 • Swetoniusz (1969). żywoty Cezarów. Wrocław: Ossolineum.
 • Taras T. (1970). Przestępstwo szpiegostwa w świetle nowego kodeksu karnego z 1970 r. Palestra, nr 3.
 • Tzu Sun (2002). Sztuka wojny. Gliwice: Helion.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, Dz. U. z 1982 r. Nr 40 poz. 271.
 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, Dz. U. z 1969 Nr 13 poz. 94 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz. U. z 1999 r. Nr 11 poz. 95.
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228.
 • Volumina legum. (1980). Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie od roku 1732 do roku 1782 wydanego, Petersburg 1959, reprint. T. 1. Warszawa: Wyd. J. Ohryzko.
 • Zięba R. (1989). Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych. Sprawy Międzynarodowe, (nr 10), 49–70.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2391-9957
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3154b427-e415-49bb-885f-1787dd6479e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.