PL EN


2016 | 37 | 1 | 81-92
Article title

Egzystencja współczesnego dziecka. Aspekty pedagogiczny i społeczny problemu

Content
Title variants
EN
Existence of the contemporary child. Pedagogical and social aspects of the problem
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The present paper presents a reflection on the existential situation of Polish children. Pathology affecting various spheres of social life caused in effect of transformation processes in the political system in conjunction with economic and social changes leaves a stamp on the life of both family and children. “Serious” pathological phenomena in Poland after 1989 comprise: homelessness, begging, alcoholism and theft, and they give rise to conflicts with the law (also among the youngest members of the society). Due to the emergence of dysfunctional families and families endangered by demoralization, there appeared new phenomena such as maladjustment, social orphanhood and other risks associated with inadequate care of children and youth.
PL
W artykule przedstawiono rozważania na temat egzystencjalnej sytuacji polskiego dziecka. Patologie w różnych dziedzinach życia społecznego, które są wynikiem transformacji ustrojowej w połączeniu ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, pozostawiają piętno zarówno na życiu rodzinnym i na życiu dziecka. Do "poważnych" przejawów patologii w Polsce po 1989 roku zalicza się: bezdomności, żebractwo, jak również alkoholizm i kradzieże, które stwarzają konflikty z prawem (również w gronie najmłodszych obywateli). Z powodu funkcjonowania wielu rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych demoralizacją pojawiły się także zjawiska niedostosowania, sieroctwa społecznego i inne zagrożenia związane z nieodpowiednią opieką nad dziećmi i młodzieżą.
Year
Volume
37
Issue
1
Pages
81-92
Physical description
Dates
published
2016-03-31
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
References
 • Binczycka Jadwiga. 2007. Prawo dziecka do zdrowia, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2015 r. GUS Warszawa 2015. Dostęp Grudzień 28, 2015. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocierejestrowane/
 • Cierpiałkowska Lidia. 2000. Alkoholizm: Przyczyny – leczenie – profilaktyka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Cudak Henryk. 2010. Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Czerederecka Alicja. 2010. Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi, Warszawa: LExisNexis.
 • Encyklopedia Britannica, t.I. 1997. Chicago: Wydawnictwo Encyclopedia Britannica.
 • Izdebska Jadwiga. 2004. Dziecko osamotnione w rodzinie: Kontekst pedagogiczny, Białystok: Trans Humana.
 • Jarosz Ewa, Nowak Anna. 2012. Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Raport Rzecznika Praw Dziecka. Funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Warszawa.
 • Jastrun Ewa. Wzorce konsumpcji alkoholu w Polsce. Dostęp Grudzień 1, 2013. http://www.swiatproblemow.pl/2006_4_1.htm
 • Jedliński Ryszard. 2000. Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Kaczyńska Beata. 2008. Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców, Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje
 • Kida Jan. 2003. Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Kmiecik-Baran Krystyna. 2009. Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Konarska-Wrzosek Violetta. 1999. Ochrona dziecka w polskim prawie karnym, Toruń: Wydawnictwo TNOiK.
 • Kotlarska-Michalska Anna. 1997. Zadania rodziny w sytuacji bezrobocia, W: Polityka społeczna – rodzina – bezrobocie, T. Borkowski, A. Marcinkowski, A. Cherow-Urbaniec (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Messing Marcel. 2009. WWW: Czy się przebudzimy?, tłumaczenie: R. Zimny, Katowice: Wydawnictwo KOS.
 • Pilch Jolanta. 2005. Bezrobocie – nowa kwestia społeczna, W: I. Lepalczyk, T. Pilch (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa: ŻAK.
 • Przemoc w rodzinie. Statystyki Policji. Dostęp Grudzień 28, 2015. http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html
 • Pyżalski Jacek. 2011. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Ranking spożycia alkoholu. Polska zaskakuje, dostęp Grudzień 28, 2015. http://biznes.onet.pl/ranking-spozycia-alkoholu-polska-zaskakuje
 • Skrzypczyk Witold. 2000. Dzieci alkoholików: zdarzenia traumatyczne, Łódź: Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Dzieci i Młodzieży.
 • Sperling Abraham. 1995. Psychologia, Poznań: Wydawnictwo Zysk.
 • Staros J. 1936. Legenda i baśń, Warszawa: Księgarnia J. Przeworskiego.
 • Sufa Beata. 2003. Rodzina – wizja podręcznikowa a rzeczywistość, W: Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych, J. Kida (red.), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Szymczak Mieczysław. 1979. Słownik języka polskiego, t. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31553e56-e47e-4fe3-8ab2-9f0e79f3a94b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.