PL EN


2016 | 1 | 103-114
Article title

Integracja kulturowa polsko-niemieckiego borderscape’u na przykładzie dwumiasta Słubfurt: jedność czy różnorodność

Content
Title variants
EN
Cultural Integration of German-Polish Borderscapes on the Example of Slubfurt City: Unity or Diversity
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Borderscapes są przestrzeniami społecznej i językowej dyfuzji, miejscami kulturowej i ekonomicznej hybrydyzacji. Są to miejsca stwarzające mieszkańcom możliwość, a zarazem obligujące ich do otwarcia się na język i kulturę sąsiada. Opierając się na teorii integracji społecznej Heckmanna ( ), w niniejszym artykule podejmuje się próbę oceny integracji kulturowej na pograniczu polsko-niemieckim na przykładzie Słubfurtu (dwumiasta Słubice/Frankfurt nad Odrą). Dwoma głównymi wyznacznikami integracji kulturowej są dwukulturowość oraz dwujęzyczność. By osiągnąć te cele, wszyscy uczestnicy tego procesu (państwo, a właściwie władze lokalne, polskie i niemieckie społeczności lokalne) powinni być świadomi swojej roli w procesie integracji. Analiza integracji kulturowej skupia się na ocenie zaangażowania wszystkich podmiotów w rozwój transgranicznej dwukulturowości i dwujęzyczności. Postawiono następujące pytania badawcze: W jaki sposób lokalne władze Słubic i Frankfurtu wspierają integrację kulturową (w tym również językową) mieszkańców dwumiasta? Jaki stosunek do języka i kultury sąsiada mają mieszkańcy Słubic i Frankfurtu nad Odrą? Jakie kroki winny zostać podjęte celem wzmocnienia poziomu integracji i stworzenia polsko-niemieckiego borderscape’u?
EN
Borderscapes (cf. Perera, ) are places of social and linguistic diff usion, places of cultural and economic hybridization, places in which the inhabitants have the opportunity and also obligation DOI: 10.23734/mcs.2016.1.103.114 nadesłany: 03.03.2016 r. – przyjęty: 05.05.2016 r. 104 Multicultural Studies 1/2016 to open themselves towards the neighbour’s language and culture. Based on the theory of social integration by Heckmann ( ) (that actually focuses on integration of immigrants), the paper discusses the condition of cultural integration (one of the four fi elds of social integration, cf. Heckmann, , pp. – ) in the German-Polish border region on the example of Slubfurt (Słubice – Frankfurt Oder twin town). The two main aims of cultural integration are biculturalism and bilingualism. To achieve these goals in a transborder reality all the participants in these processes (state or rather local policies, German and Polish societies) should be conscious of their role in the integration process. The analysis of cultural integration focuses on the role of all the participants in supporting transborder bilingualism and biculturalism. The research questions are as follows: How do the local policies of Słubice and Frankfurt Oder support the cultural and linguistic integration of Poles and Germans? What attitudes towards the neighbour’s language and culture are displayed by the Polish and German inhabitants of Slubfurt? What should be improved to strengthen the degree of integration and creation of a German-Polish borderscape?
Contributors
References
 • Beger, K.U. (2000). Migration und Integration. eine Einführung in das Wanderungsgeschehen und die Integration der Zugewanderten in Deutschland. Opladen: Leske + Budrich.
 • Bień-Lietz, M. & Vogel T. (2008). Frühstart in die Nachbarsprache. Handbuch für den Spracherwerb in der deutsch-polnischen Grenzregion. Frankfurt (Oder): Europa-Universität Viadrina.
 • Cummins, J. (1979). Cognitive/academic language proficiency, linguistic interdependence, the optimum age question and some other matters, Working Papers on Bilingualism, 19, 121-129.
 • Eurokita. Pobrano z: http://www.eurokita.de (13.05.2015).
 • EUROPA-Universitat Viadrina Frankfurt (Oder). Pobrano z: https://www.europa-uni.de/pl/ueber_uns/portrait/geschichte/meilensteine/index.html (23.02.2016).
 • Gasparini, A. (1999/2000). European Border Towns as Laboratories of Differentiated Integration, ISIG Quarterly of International Sociology, 4, 2-3.
 • Gracía Canclini, N. (1999). La globalización imaginada. Mexico City: Paidos.
 • Heckmann, F. (2006). Integration and Integration Policies. Imiscoe Network Feasibility Study. Bamberg: European forum for migration studies (efms).
 • Heckmann, F. (1998). Analysis of National Models of Immigrant Integration: Germany, efms Paper, 27. ps. 1-14.
 • Heckmann, F. & Tomei V. (1997). Einwanderungsgesellschaft Deutschland – Zukunftsszenarien: Chancen und Konfliktpotentiale. Gutachten für die Enquete-Kommission „Demographischer Wandel“ des Deutschen Bundestags. W: Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission „Demographischer Wandel”, Deutscher Bundestag, 13. Wahlperiode, Drucksache 13/11460.
 • Latarnia-project,http://liebknecht-gymnasium.de/schulprofil/latarnia-projekt.html (14.05.2015).
 • Marsh, D. (1994). Bilingual Education & Content and Language Integrated Learning. International Association for Cross-cultural Communication. Language Teaching in the Member States of the European Union (Lingua). Paris: University of Sorbonne.
 • Mezzadra, S. & Neilson B. (2013). Border as Method, or, the multiplication of labor. Durham: Duke University Press.
 • Perera, S. (2007). A Pacific Zone? (In)security, Sovereignty, and Stories of the Pacific Borderscape. In: Kumar Rajaram, S. & Grundy-Warr, C. (eds.). Borderscapes: Hidden Geographies and Politics at Territory’s Edge. (ps. 201-227). Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Ronjat, J. (1913). Le Développement du Langage Observé chez un Enfant Bilingue. Paris: Champion.
 • SFCK (Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji). URL: http://www.frankfurt-slubice.eu/article,pl,4,wizja___cele.html (19.02.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2451-2877
ISBN
978-83-7977-198-1
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-315dbdf0-94bf-42da-a63e-03876660f584
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.