PL EN


2017 | 2/2017 (68), t.2 | 125-148
Article title

Etyka w nowej ekonomii

Content
Title variants
EN
Ethics in New Economy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nową ekonomię można zdefiniować jako zespół nowych zjawisk, procesów i zależności ekonomicznych, finansowych oraz kulturowych opierających się na nowych technologiach informacyjnych i automatyzacji (komputer, Internet, telefon komórkowy, WAP itp.) (Kołodko i Piątkowski, 2002). Dzięki e-ekonomii możliwy jest skok jakościowy w dziedzinie przetwarzania i przesyłania danych, a co za tym idzie większa dostępności informacji. Te wszystkie procesy dzieją się w ramach globalizacji, która w XXI wieku jest ogólnoświatowym trendem. Ekonomia potrzebuje etyki jako nauki, która wartościuje (ocenia) działanie człowieka. Zasady wypracowane przez liderów biznesu w latach 80. XX wieku w szwajcarskim hotelu Palace pragną odpowiednio ukształtować hierarchię wartości, podnieść kulturę biznesu i doprowadzić ludzkość do etycznego kapitalizmu. Zasady prowadzenia biznesu, określane często jako Zasady Okrągłego Stołu z Caux, obecnie powszechnie nazywane są zasadami CRTP. Podobne zasady, wartości i wskazówki wypracował Kościół katolicki, które publikuje w oficjalnych dokumentach. Zasady CRTP oraz katolicka nauka społeczna to cały szereg konkretnych rozwiązań, propozycji, których celem jest dobro wspólne, sprawiedliwość społeczna i odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej.
EN
According to Encyclopaedia of Management, New Economy can be defined as: a group of new phenomena, processes and economic dependencies – financial and cultural based on new information and automation technologies (computer, Internet, mobile phone, WAP, etc.). Economy indicates a particular aspect of human activity and, in the final process, a good, service and product made or gained with an amount of labor and devotion. Economy needs ethics as a study that values (assesses) human activity. The rules created by business leaders in the 1980s in Swiss Palace hotel aim to suitably form this hierarchy of values as well as enhance the business culture and lead the humanity to ethical capitalism. The rules of business running, often defined as the Rules of the Caux Round Table, are currently frequently termed CRTP. Similar rules, values and hints, published in official documents, have been worked out by the Catholic Church. CRTP Rules as well as the Catholic social teaching worked out the whole set of particular solutions, proposals where common good, social justice and responsible business activity are the goals.
Year
Pages
125-148
Physical description
Dates
online
2017-07-05
Contributors
References
 • American Marketing Association. (2008). Releases New Definition for Marketing, komunikat prasowy z 14.01.2008.
 • Andrałojć, M. (2012). Społeczna wartość pracy – metoda pomiaru na przykładzie SROI. Współczesne Zarządzanie, (3). 154–162.
 • Balter, L. (1983). Encyklika. W: R. Łukaszyk (red), Encyklopedia Katolicka (t. 4, s. 984). Lublin: KUL.
 • Benedykt XVI. (2009). Encyklika Caritas in veritate. Miłość w prawdzie. Kraków: Wydawnictwo AA.
 • Brafman, O. i Beckstrom, R.A. (2006). The Starfish and the Spider. Penguin Group. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. (2015). Industrie 4.0 und Digitale Wirtschaft. Impulse für Wachstum, Beschäftigung und Innovation. Berlin: The Starfish and the Spider. Penguin Group.
 • Cameron, J. (2002). The Artist’s Way. A Spiritual Path to Higher Creativity. Jeremy P. Tarcher.
 • Copeland, M.V. (2005). How to Ride the Fifth Wave. Business 2.0, 6 (6).
 • Działek, J. (2011). Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Fel, S. (2000). Ketteler Wilhelm Emmanuel. W: A. Szostek (red.), Encyklopedia Katolicka (t. 8, s. 1367). Lublin: KUL.
 • Forbes. (2014). Rekrutacja społecznościowe: tak, ale nie w Polsce, informacja prasowa z dnia 21.03.2014.
 • Friedman, T.L. (2006). Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku. Poznań: Rebis. Gabler Wirtschaftslexikon. (1988). (t. 3, s. 2430–2431). Wiesbaden: Gabler Verlag.
 • Handy, C. (1998). The Hungry Spirit – Beyond Capitalism – A Quest For Purpose in The Modern World. New York: Broadway Books.
 • Handy, C. (1999). Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Jan Paweł II. (1979). Encyklika Redemptor hominis. Wrocław: Wydawnictwo TUM.
 • Jan Paweł II. (1995). Encyklika Laborem exercens. Wrocław: Wydawnictwo TUM. Kołodko, G.W. i Piątkowski, M. (red.). (2002). „Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego.
 • Kornwachs, K. (1993). Neue Technologien. W: G. Enderle, K. Homann i M. Honecker, Lexikon Wirtschaftsethik (s. 751–759). Freiburg–Basel–Wien: Herder.
 • Kotler, P. i Caslione, J.A. (2013). Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji. Warszawa: MT Biznes.
 • Kotler, P., Kartajaya, H. i Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Warszawa: MT Biznes.
 • Kotler, P. i Keller, K.L. (2012). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Krąpiec, M. (2008). Powszechna Encyklopedia Filozofii. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
 • Merkle, J.A. (2009). Z serca Kościoła. Katolicka tradycja społeczna. Warszawa: Pax.
 • Monday, A.P. (1983). The New Economy. Time Magazine, 121(22), 44–48. Papieska Rada Iustitia et Pax. (2005). Kompedium nauki społecznej Kościoła. Kielce.
 • Robbins. S.P. i DeCenzo, D.A. (2002). Podstawy zarządzania. Warszawa: PWE. 148 DOI 10.7172/1644-9584.68.8
 • Samuelson, A. (2005). Der Markt hat kein Herz. Spiegel Special. Die neue Welt, (7), 150–153.
 • Samuelson, R.J. (2005). The World Is Still Round. Newsweek, (31), 30–31. Sobór Watykański II. (1967). Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań: Pallottinum.
 • Stiglitz, J.E. (2004). Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Strzeszewski, C. (1985). Katolicka Nauka Społeczna. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.
 • Treptow, A. (2016). Na Facebooku trzeba trzymać nerwy na wodzy. Puls Biznesu, (141).
 • Waniowski, P., Sobotkiewicz, D. i Daszkiewicz, M. (2014). Marketing. Teoria i przykłady. Warszawa: Difin.
 • Young, S. (2005). Etyczny kapitalizm. Wrocław: Wydawnictwo Metamorfoza.
 • Żukowski, M. (2007). Ekonomia, zarys wykładu. Lublin: Wydawnictwo UMSC.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3170f872-dfdf-4721-8911-81d2a6f6199a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.