PL EN


2017 | 6 | 3 | 48-60
Article title

O „przemienności drogi dochodzenia roszczeń” przysługujących podróżnym na podstawie rozporządzenia nr 261/2004

Content
Title variants
EN
On the choice of the way of seeking compensation by air passengers pursuant to Regulation No 261/2004
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie kwestii związanych z możliwością wyboru drogi dochodzenia zryczałtowanego odszkodowania, wynikającego z art. 7 rozporządzenia nr 261/2004 przez pasażerów linii lotniczych, w świetle art. 12 i 16 tego rozporządzenia. Omówiono uchwałę SN z 7 lutego 2014 r., wskazując na problemy, jakie wynikają z przyjętej przez SN możliwości dochodzenia zryczałtowanych roszczeń, o których mowa w ww. przepisach, zarówno przed Prezesem ULC, jak i sądami powszechnymi. Problemy te wynikają głównie z przyjętego w prawie rozdziału kompetencji organów sądowych i organów administracyjnych do orzekania w danym rodzaju spraw, a co za tym idzie – z nieuwzględnienia w obowiązujących w Polsce procedurach sytuacji, w których kompetencja do rozstrzygania określonego rodzaju spraw została powierzona tak sądom powszechnym, jak i organom administracyjnym. Autorka podejmuje próbę oceny rozwiązania przyjętego w prawie polskim, w szczególności mając na uwadze wyrok TS z 17 marca 2016 r. w połączonych sprawach C-145/15 i C-146/15.
EN
The aim of this article is to present issues concerning the choice of how air passengers are able to seek compensation referred to in Article 7 of Regulation No 261/2004, in the light of Article 12 and 16 of the said Regulation. The resolution of the Polish Supreme Court of 7 February 2014 is discussed. The author points out to problems arising from the position taken by the Supreme Court, which allows passengers to seek compensation before common courts as well as before the President of the Civil Aviation Authority. These problems are mainly due to the division of competences which exists in Polish law between judicial and administrative authorities. Therefore, civil and administrative procedures do not regulate a situation where the competence to decide on specific matters has been entrusted both to common courts and to administrative bodies. The author attempts to assess the solution adopted in Polish law, in particular with regard to the CJEU judgement of 17 March 2016 in joined cases C-145/15 and C-146/15.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
48-60
Physical description
Dates
published
2017-05-31
printed
2017-05-31
Contributors
 • Doktor; Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń, dorota.ambrozuk@wzieu.pl
References
 • Ambrożuk, D. (2014). Kształtowanie się europejskiego prawa przewozu osób. W: T. Kocowski, K. Marak (red.), Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 362, 11–24. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.362.01.
 • Ereciński, T. (red.). (2012). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze (wyd. 4, t. 1). Warszawa: LexisNexis.
 • Ereciński, T. (red.). (2012a). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze (wyd. 4, t. 2). Warszawa: LexisNexis.
 • Gajda-Roszczynialska, K. (2015). W: A. Góra-Błaszczykowska, (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1 729. (wyd. 2). Warszawa: C.H. Beck, Legalis.
 • Gospodarek, J. (2011). Cel i zakres ochrony konsumenta na rynku usług transportowych w świetle prawa Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 694, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 22, 55–68.
 • Góra Błaszczykowska, A. (red.). (2015). Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1 729 (wyd. 2). Warszawa: C.H. Beck, Legalis.
 • Grzegorczyk, P. (2012). W: T. Ereciński, (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze (wyd. 4, t. 2). Warszawa: LexisNexis.
 • Gudowski, J. (2012). W: T. Ereciński, (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze (wyd. 4, t. 1). Warszawa: LexisNexis.
 • Konert, A. (2016). Ochrona praw pasażerów. W: J. Żylicz (red.), Prawo lotnicze. Komentarz (s. 821–837). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kunert Diallo, A. (2014). Kolizje praw i jurysdykcji rozstrzygane na korzyść konsumentów usług przewozu lotniczego na przykładzie wybranych orzeczeń. Palestra, 11–12, 55–62.
 • Marciniak, A. (2016). W: A. Marciniak, K. Piasecki, (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1 366 (wyd. 7). Warszawa: C.H. Beck. Legalis.
 • Marciniak, A. i Piasecki, K. (red.). (2016). Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1 366 (wyd. 7). Warszawa: C.H. Beck. Legalis.
 • Stec, M. (2007). O niektórych postaciach niewykonania lub nienależytego wykonania pasażerskiej umowy przewozu lotniczego (na kanwie rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej z 2004 r.). W: A. Brzozowski, W. Kocot, K. Michałowska (red.), W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu (s. 247–261).Warszawa: C.H. Beck.
 • Stec, M. (2010). Przesłanki odstąpienia od umowy przewozu w europejskim pasażerskim transporcie lotniczym w rozporządzeniu Parlamentu i Rady (WE) nr 261/2004. Europejski Przegląd Sądowy, 4, 4–12.
 • Tarno, J.P. (2012). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 • Weitz, K. (2012). W: T. Ereciński, (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze (wyd. 4, t. 1). Warszawa: LexisNexis.
 • Wesołowski, K. (2014). Konsekwencje sposobu unormowania ochrony pasażerów w prawie Unii Europejskiej. W: T. Kocowski, K. Marak (red.), Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 362, 399–412. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.362.30.
 • Wesołowski, K. (2016). Multicentryczność regulacji prawnej usługi przewozu osób. Marketing i Zarządzanie Nr 1 [42]. Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Józefa Perenca, 201–215, http://dx.doi.org/10.18276/miz.2016.42-14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3172d8b0-3af9-4cd2-8dad-120117eb14d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.