PL EN


2015 | 4(13) | 115-133 (19)
Article title

EFEKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWYCH REŻIMÓW NIEPROLIFERACJI BRONI BIOLOGICZNEJ I CHEMICZNEJ

Content
Title variants
EN
THE EFFICIENCY OF INTERNATIONAL BIOLOGICAL AND CHEMICAL WEAPONS NON-PROLIFERATION REGIMES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
International non-proliferation regimes will only be effective when the efforts of the signatories of international agreements, regional or bilateral will be increased, because declarative expression of support for the various forms of initiatives of the international community often end up at this level, as shown by the cases of chemical weapons use in the Syrian Civil War. The main aim of this article is to show the management problems of global non-proliferation regimes of biological and chemical weapons. The authors made a comparative analysis of two non-proliferation regimes. This combination helped to achieve the second objective of the article, which is to identify the major challenges and threats generated by these regimes, which allowed the formulation of the conclusion that in order to strengthen them, the international community must take comprehensive action, including reducing the threat of terrorist organizations.
Year
Issue
Pages
115-133 (19)
Physical description
Contributors
 • Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, e-mail: marta.stempien@ onet.pl
 • Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, e-mail: maciejtolwinski@ gmail.com
References
 • Baylis J., Wirtz J., Gray C.S., Cohen E. (red.), 2009, Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, przeł. W. Nowicki, Kraków.
 • Croddy E.A. (red.), 2005, Chemical and Biological Weapons, Vol. I [w:] Weapons of Mass Destruction. An Encyclopedia of Worldwide Policy, Technology, And History, red. E.A. Croddy, J.J. Wirtz, Santa Barbara, CA, Denver, Oxford.
 • Frankowski P., 2008, Bezpieczeństwo globalne w warunkach transformacji ładu między-narodowego [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. nauk. R. Zięba, Warszawa.
 • Geissler E., Courtland Moon J.E. van (red.), 1999, Biological and Toxin Weapons: Re-search, Development and Use from the Middle Ages to 1945, SIPRI Chemical and Biological Weapons Studies, No. 18.
 • Haggard S., Simmons B.A., 1987, Theory of international regimes, „International Re-gimes”, Vol. 41, No. 3.
 • Jason E., Fields J., 2014, The Relative Efficacy of the Biological and Chemical Weapon Regimes, „The Nonproliferation Review”, t. 21, no 1.
 • Kaczmarski M., 2008, Problematyka zbrojeń i rozbrojenia [w:] Bezpieczeństwo między-narodowe po zimnej wojnie, red. nauk. R. Zięba, Warszawa.
 • Koblentz G.D., 2013, Regime Security: A New Theory for Understanding the Prolifera-tion of Chemical and Biological Weapons, „Contemporary Security Policy”, Vol. 34, Iss. 3. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13523260.2013.842298
 • Konopski L., 2009, Historia broni chemicznej, Warszawa.
 • Krasner S. (red.), 1983, International regimes, Ithaca.
 • Kuźniar R., 2006, Porządek międzynarodowy wczesnej globalizacji [w:] Stosunki mię-dzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa.
 • Malec M., Durys P., Pacholski P., 2001, Proliferacja broni masowego rażenia i środki jej przenoszenia – aktualne wyzwania, Warszawa.
 • Perry-Robinson J., Leitenberg M., 1971, The Problems of Chemical and Biological Warfare, Vol. I, The Rise of CB Weapons, SIPRI.
 • Posłuszna E., 2012, Ekstremizm ekologiczny: źródła, przejawy, perspektywy, Warszawa.
 • Weiss T.G., Ozgercin K.V., 2009, The Evolution of Global Governance: Theory and Practice, „International Relations”, Vol. II, pobrano z: http://www.eolss.net/sample -chapters/c14/e1-35-03-04.pdf.
 • Witkiewicz Z., 1987, 1000 słów o chemii i broni chemicznej: praca zbiorowa; aut. haseł: J. Bil [i in.], Warszawa.
 • Zachara M., 2012, Global governance: ład międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki, Kraków.
 • Decision. Destruction of Syrian Chemical Weapons, OPCW, 27 wrzesień 2013, http:// www.opcw.org/fileadmin/OPCW/EC/M-33/ecm33dec01_e_.pdf.
 • Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakte-riologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, Londyn, Moskwa, Waszyngton, 10 kwietnia 1972, DzU 1976, nr 1, poz. 1, załącznik, http://www. pck.org.pl/pliki/mph/1972_Lon-Mos-Wasz_-_bron_chemiczna.pdf.
 • Mendoza Agreement Text, http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/aptmendoza.pdf.
 • Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare (Geneva Protocol), http://cns. miis.edu/inventory/pdfs/aptgenev.pdf.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kryzysu humanitarnego w Iraku i Syrii, zwłaszcza w kontekście Państwa Islamskiego (IS), 2015/2559(RSP), http://www. europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-013 9+0+DOC+XML+V0//PL.
 • Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie z dnia 17 lipca 1998 r., DzU 2003, nr 78, poz. 708.
 • Security Council Resolution 2139 (2014), Adopted by the Security Council at its 7116th meeting, on 22 February 2014, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp? symbol=S/RES/2139%282014%29.
 • Resolution RC/Res.5: Amendments to article 8 of the Rome Statute 2010, International Criminal Court, 10 June 2010, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resoluti ons/RC-Res.5-ENG.pdf
 • Australian Group, http://www.australiagroup.net/en/index.html (12.02.2015).
 • Biological and Chemical Weapons, The Centre for Arms Control and Non-Proliferation, http://armscontrolcenter.org/issues/biochem/ (08.10.2014).
 • Coles I. 2015, Iraqi Kurds say Islamic State used chlorine gas against them, http://www. reuters.com/article/2015/03/14/us-mideast-crisis-islamicstate-chlorine-idUSKBN0 MA0OT20150314 (17.03.2015).
 • Disarmament Treaties Database, United Nations Office of Disarmament Affairs, http:// disarmament.un.org/treaties/ (14.06.2015).
 • History of the BWC, The United Nations Office at Geneva, http://www.unog.ch/__80 256ee600585943.nsf/%28httpPages%29/bcfc1e62c47ed3efc1257e520035344b?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1 (12.06.2015).
 • India-Pakistan Agreement on Chemical Weapons, http://www.nti.org/treaties-and-regi mes/india-pakistan-agreement-on-chemical-weapons/ (03.10.2014).
 • Johnston R. 2014, Summary of historical attacks using chemical or biological weapons, http://www.johnstonsarchive.net/terrorism/chembioattacks.html (11.10.2014).
 • Mass W. 2013, Syria Applies to UN Chemical Weapons Convention, http://www.thenew american.com/world-news/asia/item/16535-syria-applies-to-un-chemical-weapons-convention (03.03.2015).
 • Missile Technology Control Regime, http://www.mtcr.info/english/ (11.10.2014).
 • Reif K., 2014, The promise of the Syrian chemical weapons plan, „Bulletin of the Atomic Scientists”, http://thebulletin.org/promise-syrian-chemical-weapons-plan7237 (11.10.2014).
 • Semple K., Schmitt E., 2014, U.S. Is Investigating Report That Islamic State Used Chlo-rine Gas, http://www.nytimes.com/2014/10/24/world/middleeast/isis-said-to-use-chlorine-gas-against-iraqi-police-officers.html?_r=0 (01.02.2015).
 • Shinkman P.D., 2014, Islamic State Eyes Syria's Leftovers, http://www.usnews.com/ news/articles/2014/09/16/officials-assad-may-have-secret-chemical-weapons-stock piles-and-islamic-state-wants-them (11.10.2014).
 • Słownik terminów i definicji NATO zawierający wojskowe terminy i ich definicje stoso-wane w NATO, AAP-6 (2013). Pobrano z: http://wcnjk.wp.mil.pl/plik/file/N_2013 0808_AAP6PL.pdf.
 • Trzecia Konferencja Przeglądowa Konwencji o zakazie broni chemicznej, https://www. msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/trzecia_konferencja_przegladowa_konwencji_o_zakazie_broni_chemicznej;jsessionid=4E5C4772F77EB 9E327C31ED3AC2D4CF9.cmsap1p?printMode=true (15.06.2015).
 • Wassenaar Arrangement http://www.wassenaar.org/index.html (02.02.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-317a2387-20cd-4feb-9e1f-cd9b4514670e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.