PL EN


2016 | 3(45) | 25-32
Article title

Short-Term Problems and Long-Term Oriented Policy: EU Cohesion Policy Responding to Crisis

Title variants
PL
Krótkotrwałe problemy a długoterminowo zorientowane polityki: polityka spójności UE w okresie kryzysu gospodarczego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
European Union Cohesion Policy (CP ) creates the basis for long-term sustainable development and provides a very significant financial resource in many EU countries. In many disadvantaged regions CP funds have beoame a main tool supporting implementation of regional development policy. Binding regional policy with long-term CP goals limits however the flexibility of regions in taking measures that go beyond those approved by European Commission within operational programs. In consequence, it can prevent regional authorities from adequate reaction to challenges occurring in the short-term perspective. This paper focuses on the role of CP in responding to short-term problems such as those resulting from the latest financial and economic crisis. The hypothesis on whether the CP management and implementation systems of Regional Operational Programs (ROPs ) remain unchanged in face of short-term disturbances is verified. Our study confirmed the predominantly long-term orientation of CP, as the deterioration of the economic situation in two studied regions did not bring any significant changes related to the main goals, objectives or funds allocation. However, the two case studies proved that regions undertook special actions and implemented projects focused on resolving short-term problems and challenges in the 2007–2013 period.
PL
Polityka spójności UE (PS) tworzy podstawy oraz zapewnia znaczące środki finansowe dla wsparcia długoterminowego, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach członkowskich. W wielu mniej rozwiniętych regionach fundusze PS stały się głównym narzędziem realizacji polityki rozwoju regionalnego. Uzależnienie kształtu polityki regionalnej od długoterminowych celów PS może ograniczać elastyczność władz w podejmowaniu działań wychodzących poza priorytety uzgodnione z Komisją Europejską w ramach programów operacyjnych. W konsekwencji może to uniemożliwić władzom regionalnym skuteczne reagowanie na wyzwania pojawiające się w perspektywie krótkoterminowej. W artykule podjęto rozważania na temat roli PS w niwelowaniu problemów mających charakter perturbacji krótkookresowych. Weryfikacji poddano hipotezę, że system zarządzania i wdrażania regionalnych programów operacyjnych (RPO) nie uległ modyfikacji w obliczu zaburzeń, które pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu finansowego i gospodarczego. Przeprowadzone badania potwierdziły, że PS jest polityką mającą na celu realizowanie celów długofalowych niezależnie od bieżących wyzwań, z jakimi muszą uporać się regiony. Pogorszenie sytuacji gospodarczej w dwóch badanych regionach nie wpłynęło na wprowadzenie istotnych zmian w założonych celach oraz alokacji środków w ramach RPO. Jednak studia przypadków wykazały, że w okresie 2007-2013 w ramach wdrażania RPO regiony podjęły specjalne działania i realizowały projekty ukierunkowane na rozwiązywanie występujących krótkoterminowych problemów.
Contributors
 • Kozminski University, Poland
 • University of Warsaw, Poland
References
 • Batorski, D. 2011. “Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych.” In Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, edited by J. Czapiński and T. Panek, 299–327. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 • Bąk, A., M. Piotrowska, and R. Chmielewski. 2008. Bilans otwarcia programów operacyjnych realizowanych w latach 2007–2013. Perspektywa regionalna, Przegląd Regionalny. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Programów Regionalnych.
 • Borzel, T.A. 1999. “Towards Convergence in Europe? Institutional Adaptation to Europeanization in Germany and Spain.” Journal of Common Market Studies no. 37 (4):573–596.
 • Falk, M., and S. Franz. 2008. The Effectiveness of Objective 1 Structural Funds in the EU 15: New Empirical Evidence from NUTS 3 Regions. In WIFO Working Papers: WIFO.
 • Ferry, M. 2007. “Comparing the Influence of Structural Funds Programmes on Regional Development Approaches in Western Scotland and Silesia: Adaptation or Assimilation?” European Journal of Spacial Development (28).
 • Ferry, M., and I. McMaster. 2013. “Cohesion Policy and the Evolution of Regional Policy in Central and Eastern Europe.” Europe-Asia Studies no. 65 (8):1502–1528. doi: 10.1080/09668136.2013.832969.
 • Flyvbjerg, B. 2006. “Five Misunderstandings about Case-Study Research.” Qualitative Inquiry no. 12 (2):219–245. doi: 10.1177/1077800405284363.
 • Mohl, P., and T. Hagen. 2010. “Do EU Structural Funds Promote Regional Growth? New Evidence from Various Panel Data Approaches.” Regional Science and Urban Economics no. 40 (5):353–365. doi: 10.1016/j.regsciurbeco.2010.03.005.
 • Puigcerver-Penalver, M.C. 2007. “The Impact of Structural Funds Policy on European Regions’ Growth. A Theoretical and Empirical Approach.” The European Journal of Comparative Economics no. 4 (2):179–208.
 • Stawicka, M., L. Kwieciński, and M. Wróblewski. 2010. “Analiza – zespół II.” In Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów. Opracowanie analiz zawierających rekomendacje dotyczące pożądanych działań dla zwiększania atrakcyjności gospodarczej regionu, 147–250. Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 • Tomova, M., A. Rezessy, A. Lenkowski, and E. Maincent. 2013. “EU Governance and EU Funds — Testing the Effectiveness of EU Funds in a Sound Macroeconomic Framework.” European Economy — Economic Papers 2008–2015 (510):1-43.
 • Wojtowicz, D. 2010. “Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy a wdrażanie funduszy unijnych w Polsce.” In Globalny kryzys a jednocząca się Europa, edited by W. Siwiński and D. Wojtowicz. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-317e5261-bf68-4997-a581-659321579d8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.