Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 228 | 7-21

Article title

Perspektywy i konsekwencje wprowadzenia euro w Polsce – bilans korzyści i kosztów

Authors

Content

Title variants

EN
Perspectives and consequences of introducing the euro in Poland – the balance of benefits and cost

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Perspektywy członkostwa Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej to nie nowe zagadnienie. Problem ten po raz pierwszy poruszono w 1998 r. w dokumencie wydanym przez Radę Polityki Pieniężnej – w tzw. „Strategii polityki pieniężnej na lata 1999-2003”. Zgodnie z postanowieniami gospodarka polska powinna dokonać odpowiednich zmian i reform w zakresie systemu polityki pieniężnej, by realizacja celu inflacyjnego opierała się na płynnym kursie waluty, z którymi Polska powinna wejść do mechanizmu ERM II. Data wprowadzenia euro w Polsce nie została jeszcze określona. Jest ona w dużej mierze uzależniona od postępów uzupełnienia kryteriów konwergencji przez Polskę, tworzenia pozostałych warunków niezbędnych do przyjęcia euro oraz poprawy sytuacji w całej strefie euro.
EN
The objective of this article is to identify cost and benefits of introducing the common currency in Poland. The main issues are: current level of nominal convergence, balance of cost and benefits which are significant from the Polish economics point of view, as well as threats and opportunities involved in adoption of the euro. The article sums up the perspectives and possible consequences of adopting the single currency which might be expected and taken into consideration before joining the Exchange Rate Mechanism II.

Year

Volume

228

Pages

7-21

Physical description

Contributors

References

 • Bilans korzyści i kosztów dla Polski z przystąpienia do strefy euro (2013), http://www.esn.pl.opole.pl.nasdac/nauka/bilans_korzysci_i_kosztow_przystapienia_polski_do_strefy_euro.pdf (dostęp: 13.03.2013).
 • Buiter W. (2011), The Terrible Consequence of a Eurozone Collapse, „Financial Times”, 07.10.2011.
 • Dylematy Polski związane z wejściem do strefy euro (2013), http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/0449707F07B04F4BC12572D4003E638D/$file/infos_014.pdf (dostęp: 22.03.2013).
 • Euro w Polsce – nadzieja czy zagrożenie? (2013), http://www.ekonomia24.pl/artykuły/60874.html (dostęp: 12.03.2013).
 • Euro w Polsce – obawy (2013), http://www.instytutobywatelski.pl/13651/komenatrze/euro-w-polsce-obawy-i-pytania (dostęp: 23.03.2013).
 • Global Economic Prospects. Crisis, Finance and Growth (2010), World Bank.
 • Grawe P. de (2000), Unia walutowa, PWE, Warszawa.
 • Integracja Polski ze strefą euro (2013), http://www.polskawue.com.pl/files/polska_w_ue/Euro/Uwarunkowania_czlonkostwa_i_strategia_zarzadzania_procesem_2005.pdf(dostęp: 21.03.2013).
 • Kaarlejövi J. (2007), Fiscal Policy without a State in EMU? New York.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (2004), Polska w Unii Europejskiej. Tom II, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Konkurencyjność Polski po jej przystąpieniu do strefy euro (2013), http:/www.mariangorynia.pl/prasa/ekonomista/Przys%C4%85pienie%20Polski%20do%20strefy%20euro.pdf(dostęp: 20.02.2013).
 • Konsekwencje z przyjęcia wspólnej waluty (2013), http://mikroekonomia.net/system/publication_files/49/0riginal/10.odf?131488875677 (dostęp: 20.03.2013).
 • Lis S. (2008), Akcesja Polski do strefy euro – analiza krytyczna, „Ekonomista”, nr 3.
 • Lutkowski K. (2004), Od złotego do euro: źródło obaw i nadziei, Twigger, Warszawa.
 • Łaski K., Osiatyński J. (2013), Konsolidacje finansów publicznych a kryzys strefy euro,„Ekonomista”, nr 1.
 • Orenstein M.A. (2014), Poland. From Tragedy to Triumph, „Foreign Affairs”, No 1,January/February.
 • Oręziak L. (2012), Ryzyko rozpadu strefy euro. Rola Banku Centralnego w łagodzeniu kryzysu zadłużenia publicznego, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2.
 • Orłowski W.M. (2009), Kto zyska na euro? [w:] U. Płowiec (red.), Polityka gospodarcza a rozwój kraju, PTE, Warszawa.
 • Osiatyński J. (2011), Warunki gotowości Polski do wejścia do strefy euro, „Ekonomista”, nr 5.
 • Płowiec U. (2000), Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wzywania na przyszłość, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Polska w strefie euro (2013), http://prportal.pl/2009/04/22/polska-w-strefie-walutowej-euroszanse-mozliwosci-zagrozenia-sygnity-zaprasza-na-konferencje/ (dostęp: 16.03.2013).
 • Potencjalne skutki dla Polski z członkostwa w strefie euro (2013), http://www.exporter.pl/bazy/Info_obszerne/283.php (dostęp: 17.02.2013).
 • Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, 2009, NBP http://www.nbp.pl/publikacje/oeuro/re.pdf(dostęp 09.04.2013)
 • Rosati D. (2009), Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, „Ekonomista”, nr 5.
 • Sławiński A. (2009), Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM II i do strefy euro [w:] U. Płowiec (red.), Polityka gospodarcza a rozwój kraju, PTE, Warszawa .
 • Sporek T. (2013), Globalne konsekwencje kryzysu finansowego w Grecji, „Studia Europejskie”,nr 3.
 • Sporek T. (2011a), Perspektywy i konsekwencje wprowadzenia euro w Polsce [w:] J. Schroeder,Ł. Puślecki (red.), Gospodarka międzynarodowa – wyzwania i nowe trendy, Zeszyty Naukowe nr 179, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Sporek T. (2011b), Polska głównym stymulatorem transformacji i integracji Europy Środkowej ze Wspólnotą Europejską [w:] T. Sporek (red.), Skutki integracji i globalizacji wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 • Sporek T. (2010), Wpływ kursu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Implikacje dla Polski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Stopień przygotowania Polski do przystąpienia do strefy euro – nr 271 (2013), http://www.sgh.waw.pl/instytuty/igs/publikacje/working/wp271 (dostęp: 11.02.2013).
 • Strefa euro – europejska integracja gospodarczo-walutowa (2013), http://piotr.wseip.edu.pl/pliki/ebook.pdf (dostęp: 16.02.2013).
 • Sytuacja gospodarcza Polski na drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej (2013), http://www.zie.pg.gda.pl/-kza/pliki/opracowania.17.pdf (dostęp: 08.02.2013).
 • Szanse i zagrożenia z wejścia do UGW (2013), http://www.uniaeuropejska.org/oszansach-i-zagrozeniach-wejscia-do-emu (dostęp: 17.02.2013).
 • Tokarski P. (2013), Wejście Polski do strefy euro wobec potrzeb modernizacyjnych polskiej gospodarki, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2.
 • Wnioski dla Polski odnośnie polityki fiskalnej w unii walutowej (2013), http://www.nccert.info/badania/seminaria_bise/jedrzejowiczO.pdf (dostęp: 18.03.2013).
 • Wpływ przyjęcia euro na gospodarkę Polski (2013), http://polskawue.gov.pl/Wpływ, przystapienia,do,strefy,euro,na,polska,gospodarke,2268.html (dostęp: 12.02.2013).
 • Wyjście Polski z geopolitycznej pułapki, J. Reiter (były ambasador w Berlinie i Waszyngtonie), „Newsweek” 2014, nr 1.
 • Zoellick R., Europe is Distracted by Endless talk of Firewalls, „Financial Times” (dostęp: 17.04.2012).
 • Żyżyński J. (2011), Układ interesów dotyczących przejścia na euro [w:] St. Lis (red.), Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3184025e-6ab5-49a9-8d28-85f25e0259a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.