PL EN


2017 | 9(45) | 2 | 61-78
Article title

Zarządzanie ewakuacją ludności i mienia podczas zagrożeń niemilitarnych przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP

Authors
Title variants
EN
Managing Evacuation of People and Property During the Non-military Threats by Branches and Units of the Polish Armed Forces
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W praktyce najczęściej przeprowadza się ewakuację osób poszkodowanych lub bezpośrednio zagrożonych (także zagrożonego mienia) po wystąpieniu zdarzenia niebezpiecznego (np. pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia) w obiektach lub na terenach. Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowania mienia, w tym zabytków oraz ważnej dokumentacji, w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. Realizowana jest zazwyczaj w formie przemieszczenia z rejonu (miejsca), w którym występuje zagrożenie, na obszar bezpieczny. Ewakuacja może mieć również charakter prewencyjny, tzn. może być prowadzona z terenów i obiektów w przypadku zbliżającego się zagrożenia.
EN
This article is dedicated to securing the evacuation of people and property during the non-military threats by branches and units of the Polish Armed Forces. Evacuation is one of the basic measures to protect the life and health of humans, animals and the rescue of property, including historic and important documents in the event of any kind of threat. It is carried out usually in the form of displacement from the region (place) where there is a threat to the safe area. Evacuation may also have a preventive nature. It can be carried out from the area and facilities in the event of impending danger.
Keywords
Contributors
author
References
 • Hausner J.: Zarządzanie publiczne, Warszawa: Scholar 2008.
 • Jabłonowski M.: Zarządzanie kryzysowe w Polsce, Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora 2007.
 • Kurkiewicz A.: Zarządzanie kryzysowe w samorządzie, Warszawa: Municipium 2008.
 • Kwiatkowski S., Kwiatkowska-Dróżdż A.: O bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniu kryzysowym, Warszawa 2009.
 • Lidwa W., Krzeszowski W., Więcek W.: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej 2010.
 • Pilżys J.: Zarządzanie kryzysowe, Szczecin: Zapol 2007.
 • Skwarek Z.: Udział pododdziałów SZ RP w sytuacjach kryzysowych, Wrocław 2010.
 • Wawrzusiszyn A.: Pojęcie i istota bezpieczeństwa, w: Zarządzanie kryzysowe, red. J. Stawnicka, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji 2011.
 • Ziarko J., Walas-Trębacz J.: Podstawy zarządzania kryzysowego, Kraków: KTE 2010.
 • Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2004, nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
 • Ustawa z 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2002, nr 199, poz. 1671 z późn. zm.).
 • Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007, nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 • Dyrektywa Szefa SG WP w sprawie gotowości bojowej i mobilizacyjnej SZ RP oraz Instrukcja o gotowości bojowej wojsk.
 • Rozkaz Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich nr 9 z 29 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia do użytku w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich „Planu użycia wydzielonych sił i środków 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w sytuacjach kryzysowych oraz funkcjonowania Systemu Zarządzania Kryzysowego”, Rzeszów 2010.
 • Załącznik nr 8 do Rozkazu Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich nr 9 z 29 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia do użytku w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich „Planu użycia wydzielonych sił i środków 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych” oraz funkcjonowania Systemu Zarządzania Kryzysowego, Rzeszów 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-318d05da-cde9-4a7c-ba0a-18c5c53bafd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.