PL EN


2016 | 2/2016 (59), t.1 | 23-40
Article title

Konsekwencje procesu starzenia się społeczeństwa. Wybrane problemy

Authors
Content
Title variants
EN
The Consequences of an Ageing Population. Selected Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In Poland, the aging process has progressed with some lag compared with other EU countries, its dynamics will strengthen. This paper presents a general description of the situation in this respect. The focus, however, is to observe its effects, as well as those consequences expected in the coming years. They are multiple and analysed in two groups: on the economy (macroeconomic aspects) and on individuals (microeconomic aspects), selecting their most important symptoms.
PL
Choć w Polsce proces starzenia się społeczeństwa postępuje z pewnym opóźnieniem w porównaniu z innymi krajami UE, jego dynamika będzie się wzmacniać. W opracowaniu zaprezentowano ogólną charakterystykę sytuacji w tym zakresie. Skoncentrowano się jednak na już obserwowanych jego skutkach, jak też konsekwencjach przewidywanych w następnych latach. Są one wielorakie, a analizowano je w dwóch grupach: dotyczących gospodarki (aspekt makroekonomiczny) oraz jednostek (aspekt mikroekonomiczny), wybierając najistotniejsze ich przejawy.
Contributors
References
 • Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU-27 Member States (2008–2060). (2009). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
 • Anioł, W. (2011). Kryzys finansowy w Europie – reperkusje dla polityki społecznej. Polityka Społeczna, (4).
 • Armey, R. (1995). The Freedom Revolution. Washington: Rognery Publishing Co.
 • Bauman, Z. (1998). Zbędni, niechciani, odtrąceni – czyli o biednym i zamożnym świecie. Kultura i Społeczeństwo, (2).
 • Bauman, Z. (2006). Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Kraków: Wyd. WAM.
 • Bauman, Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bauman, Z. (2011). 44 listy ze świata płynnej nowoczesności. Kraków: Wyd. Literackie.
 • Bombol, M. i Słaby, T. (2011). Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • CBOS. (2010a). Obraz typowego Polaka w starszym wieku (Komunikat z badań). Warszawa: CBOS.
 • CBOS. (2010b). Polacy o dodatkowym oszczędzaniu na emeryturę. Komunikat z badań BS/77/2010. Warszawa: CBOS.
 • Czapiński, J. i Panek, T. (red.). (2011). Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa.
 • Czapiński, J. i Panek, T. (red.). (2013). Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa.
 • Dzięgielewska, M. (2006). Aktywność społeczna i edukacja w fazie starości. W: J. Perek- Białas (red.), Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Wyd. Aspra-JR.
 • Esping-Andersen, G. (2010). Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej. Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 • Ferrucci, G. i Miralles, C. (2007). Saving Behaviour and Global Imbalances. The Role of Emerging Market Economies. ECB Working Paper Series, 842 (December).
 • Gadomski, W. (2009). Czym zastąpić PKB. Gazeta Wyborcza, (21.09.2009).
 • Giddens, A. (2004). Socjologia. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Graniewska, D. (2010). Warunki życia Europejczyków w starszym wieku. Polityka Społeczna, (4).
 • GUS. (2005). Trwanie życia w 2004 r. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2009). Prognoza ludności na lata 2008–2035. Warszawa: Departament Badań Demograficznych
 • GUS. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_prognoza_ludnosci_na _lata2008_2035.pdf.
 • GUS. (2015a). Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2014). Warszawa: GUS.
 • GUS. (2015b). Rocznik Demograficzny. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2015c). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: GUS.
 • Halicka, M. i Halicki, J. (2003). Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych. W: B. Synak (red.), Polska starość. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Jurek, Ł. (2012). Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Warszawa: Difin.
 • Kryńska, E. i Szukalski, P. (red.). (2013). Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kurkiewicz, J. (red.). (2007). Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie. Kraków: Wyd. UEK.
 • Kurkiewicz, J., (red.). (2010). Procesy demograficzne i metody ich analizy. Kraków: Wyd. UEK. Leszczyńska-Rejchert, A. (2010). Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Lis, M. i Potoczna, M. (2015). Zagrożenie ubóstwem w Polsce w ujęciu dynamicznym. Polityka Społeczna, (3).
 • Michoń, P. (2010). Ekonomia szczęścia. Poznań: DW Harasimowicz.
 • Orzechowska, G. (1999). Aktualne problemy gerontologii społecznej. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Pikuła, N. (2011). Etos starości w aspekcie społecznym. Gerontologia dla pracowników socjalnych. Kraków: Wyd. WAM.
 • Pisarczyk, Ł. (2010). Sprawozdanie z XIX Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).
 • Podogrodzka, M. (2011). Wpływ starzenia się ludności na zabezpieczenie ekonomiczne kolejnych generacji. Ekonomista, (6).
 • Poterba, J.M. (2004). Impact of Population Aging on Financial Markets in Developed Countries. W: Economic Review, Fourth Quarter. Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City.
 • Racław, M. (2011). Mit w służbie rutyny – lokalne wymiary troski o osoby starsze. Trzeci Sektor, (25).
 • Racław, M. (red.). (2010). Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Reinhart, C. i Rogoff, K. (2010). Growth in a Time of Debt. American Economic Review: Papers & Proceedings, (100).
 • Rosset, E. (1979). Trwanie życia ludzkiego. Wrocław: Ossolineum.
 • Rytelewska, G. i Kłopocka, A. (2010). Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce. Bank i Kredyt, 41 (1).
 • Schimanek, T. (2011). Starzenie społeczeństwa wyzwaniem XXI wieku. Trzeci Sektor, (25).
 • Smoczyński, W. (2009). Szczęście w liczbach. Polityka, (50).
 • Stankiewicz, W. (2007). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE.
 • Szukalski, P. (2015). Od normatywnego modelu przebiegu życia do polityki przebiegu życia. Polityka Społeczna, (2). Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. (2010). Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne. Małopolskie Studia Regionalne, 2–3 (19–20).
 • Wądołowska, K. (2009). Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości. Komunikat z badań. Warszawa: CBOS.
 • Wilensky, H. (1975). The Welfare State and Equality. Structured and Ideological Roots of Public Expenditures. Los Angeles: University of California Press.
 • Woźniak, Z. (2011). Profilaktyka starzenia się i starości – mrzonka czy konieczność? Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-318f35c8-99e8-41d0-855a-08718b803190
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.