PL EN


2016 | 11 | 272-289
Article title

Wartości edukacyjne współczesnej prozy dziecięco-młodzieżowej w kontekście problemów dziecka osamotnionego

Content
Title variants
EN
THE EDUCATIVE VALUES OF THE CONTEMPORARY PROSE FOR CHILDREN AND YOUTH WITHIN THE CONTEXT OF CHILD’S LONELINESS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka tekstu wskazuje na problem emocjonalnego osamotniania dziecka we współczesnej dziecięco-młodzieżowej literaturze pięknej. Osamotnienie dziecka rozumie jako brak związku psychicznego z rodzicami, jego subiektywne poczucie niekochania przez nich, emocjonalnego odtrącania. Omawia różne wymiary osamotnienia oraz przeżycia dziecka osamotnionego emocjonalnie. Wskazuje na edukacyjne wartości lektur, które mogą być wykorzystane np. na lekcjach języka polskiego na III i IV poziomie kształcenia, w celach uwrażliwiania czytelnika, kształtowania jego hierarchii wartości, tożsamości osobistej i społecznej, przy omawianiu zagadnień egzystencjalnych oraz na lekcjach wiedzy o społeczeństwie przy zagadnieniach przyczyn i skutków stygmatyzacji społecznej oraz omawianiu ochrony praw człowieka.
EN
The author of this paper indicates the problem of the child’s emotional loneliness in contemporary bell literature addressed to child and youth. Loneliness of the child is understood as a lack of mental relation with their parents, the subjective feeling of not loving by them, emotional rebuffs. The author discusses the different dimensions of loneliness and points to the educational values of the analyzed books, which can be used for example on polish lessons for III and IV level of education, for the purpose of sensitizing the readers, shaping their hierarchy of values, personal and social identity and as well as on social science lessons during discussing the causes and consequences of social stigmatization or discussing about the human rights.
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Andrzejewski M., Domy na pisaku. Rzecz o sieroctwie i domach dziecka, Wydawnictwo „W Drodze”, Poznań 1997.
 • Bauman T., Sytuacja dziecka osamotnionego, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.
 • Czogalik K., Obraz rodziny w lekturach gimnazjalnych, „Forum Rodziny” 2014, nr 4.
 • Dołęga Z., Dzieci zagrożone samotnością, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Oblicza dzieciństwa, TN KUL, Lublin 2001.
 • Dyczewski L., Rodzina-społeczeństwo-państwo, Wydawnictwo KUL, Lublin 1994.
 • Han-Ilgiewicz N., Dziecko w konflikcie z rodziną, Nasza Księgarnia, Warszawa 1971.
 • http://calapolskaczytadzieciom.pl/
 • http://depot.ceon.pl/
 • http://ibby.pl/
 • https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/2b.pdf
 • https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/4d.pdf
 • Iwanowicz M., Uczniowska awersja do lektur szkolnych jako problem dydaktyczny i wychowawczy, „Acta UniversitatisLodziensis” 2006, nr 8.
 • Izdebska J., Samotność dziecka, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2006.
 • Kawula S., Przemiany i przyszłość rodziny współczesnej, „Państwo i Społeczeństwo” 2006, nr 2.
 • Łopatkowa M., Pedagogika serca jako podstawa życia według wartości, [w:] B. Dymara, Dziecko w świecie wartości, „Impuls”, Kraków 2003.
 • Łopatkowa M., Samotność dziecka, WSiP, Warszawa 1983.
 • Maciarz A., Mały leksykon pedagoga specjalnego, „Impuls”, Kraków 2005.
 • Miller A., Zniewolone dzieciństwo, Media Rodzina, Poznań 1999.
 • Olbrycht K., Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2000.
 • Olearczyk T.E., Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne Problemy Kryzysu współczesnej rodziny, Kraków 2007.
 • Ostasz M., Proza dziecięco-młodzieżowa w drugiej połowie XX stulecia, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 2008, vol. VI.
 • Papuzińska J., Dziecko w świecie emocji literackich, Wydawnictwo SBP, Warszawa 1996.
 • Szczepański J., O indywidualności, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988.
 • Szlendak T., Zaniedbana piaskownica. Style wychowania małych dzieci a problem nierówności szans edukacyjnych, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych 2003.
 • Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
 • Witkowski L., Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji E.H. Eriksona, Wydawnictwo WIT-GRAF, Toruń 2000.
 • Zawisza E., Solomatki. Współczesne samotne macierzyństwo w lustrze net-przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.
 • Ziemska M., Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa1977.
 • Beręsewicz P., Noskawery, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2014.
 • Combrzyńska-Nogala D., Możesz wybrać kogo chcesz pożreć, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2014.
 • Fox M., Magda.doc, Wydawnictwo Akapit-Press, Wrocław 2008.
 • Gutowska-Adamczyk M., Niebieskie nitki, Nasza Księgarnia, Warszawa 2011.
 • Jagiełło J., Kawa z kardamonem, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2011.
 • Kasdepke G., Poradnik hodowcy aniołów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.
 • Kosmowska B., Sezon na zielone kasztany, Nasza Księgarnia, Warszawa 2013.
 • Majgier K., Duch z Niewidomic. Tajemnice Starego pałacu, Nasza Księgarnia, Warszawa 2014.
 • Ostrowicka B., Zła dziewczyna, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2014.
 • Stenka B., Akcja Chłopaki, Nasza Księgarnia, Warszawa 2009.
 • Szczygielski M., Omega, Wydawnictwo „Instytut Wydawniczy Latarnik”, Warszawa 2009.
 • Terakowska D., Ono, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
 • Warda M., Pięć sekund do IO, Media Rodzina, Poznań 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-5903
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31927934-bca5-4414-8f6c-e496c8295611
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.