PL EN


2014 | 14/1 | 33-55
Article title

Międzynarodowe ramy normatywne administracji samorządowej – zarys zagadnienia

Content
Title variants
EN
International normative frame-work of the self-government administration – draft of the problem
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W międzynarodowych unormowaniach samorządu terytorialnego można wyróżnić standardy zwyczajowe i traktatowe, w tym konwencje o charakterze uniwersalnym, kontynentalnym i regionalnym. Często mylący termin prawo europejskie winien obejmować zarówno normy zwyczajowe, jak i traktatowe o charakterze euroatlantyckim i kontynentalnym, a wśród ostatnich należy eksponować zwłaszcza regulacje Rady Europy i prawa Unii (pośród kilkunastu możliwych do wyróżnienia systemów). Częstym błędem jest nieujmowanie przepisów acquis w kontekście całego systemu UE. Dla ram normatywnych samorządu istotne znaczenie (obok zasad z konwencji prawa człowieka) ma wolność, demokracja, rządy prawa i poszanowanie praw człowieka, a także partycypacja społeczna i społeczeństwo obywatelskie, których reguły, podobne w systemach Rady Europy i UE, wspomagane są także orzecznictwem i normami zwyczajowymi.
EN
There are customary and treaty norms in the international Self-Government regulations, which may have universal, regional and subregional ranges. Term European Law is not correct (precise), because of existence of several different types and ranges of legal systems, among which there are Council of Europe and the European Union orders. Often specificity of the European Union order (including necessary interpretation in acquis context) is forgotten by authors. Basic frame of international regulations of self-government consists of freedom, democracy, rule of law and human rights protection, as well as citizen’s participation (citizen’s community) and informative society, with similar rules in the EU and the Council of Europe systems, enriched by judicial and customary norms.
Year
Volume
Pages
33-55
Physical description
Contributors
References
 • Barcz J. (red.), Ochrona praw człowieka w Unii, Warszawa 2008.
 • Bąkowski T., Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Warszawa 2008.
 • Berkovitz P., Constitutional Conservatism: Liberty, Self-Government, and Political Moderation, Stanford Univesity 2013.
 • Brettschneider C., Democratic Rights: The Substance of Self-Government, Primcton Univesrity Press 2010.
 • Dolnicki B., Modele samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce, Katowice 1994.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014.
 • Izdebski H., Rada Europy: organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla Polski, Warszawa 1996.
 • Janicka D., Ustrój administracji w nowożytnej Europie – zarys wykładu, Toruń 2002.
 • Jennings I., Approach of Self Government, Cambridge University Press 2011.
 • Jeżewski J. (red.), Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, Wrocław 1999.
 • Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013.
 • Lasocka D., Samorządy w Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
 • Rajca L., Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Warszawa 2010.
 • Sozański J., Europejskie standardy praw człowieka, Warszawa 2005.
 • Sozański J., Prawa człowieka w Unii Europejskiej, Warszawa – Poznań 2010.
 • Szreniawski P. (red.), Samorząd terytorialny w Europie studia z nauk administracyjnych, Lublin 2009.
 • Świątkiewicz J., Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Warszawa 2002.
 • Waniewska-Bobin M., Europejskie modele samorządu terytorialnego, Lublin 2013.
 • Wróbel A. (red.), Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31973bd0-7992-4a4d-be71-f5d5d6ca97c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.