PL EN


2013 | 34 | 159-178
Article title

Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego w polskich gminach

Content
Title variants
EN
Strategic Planning for Economic Development in the Polish Communities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działanie polskich gmin na rzecz rozwoju regionalnego polega na wykorzystaniu zróżnico-wanych cech oraz predyspozycji państwa jako nadrzędnego czynnika dynamizacji i wzrostu sku-teczności działań prorozwojowych, podejmowanych przez podmioty publiczne poziomu regional-nego oraz jako czynnika stymulującego skuteczne decyzje alokacyjne przez sektor niepubliczny. Upowszechnienie i wzrost jakości zarządzania strategicznego w samorządach wszystkich szczebli może zapewnić wzrost tempa i efektywności rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju. Strategiczne planowanie regionalne powinno integrować społeczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty problematyki rozwoju gminy. W opracowaniu omówiono najistotniejsze kwestie dotyczą-ce m.in. koncepcji rozwoju gminy jako podstawy zarządzania strategicznego; działalności polskich gmin na rzecz rozwoju regionów i społeczności lokalnych.
EN
Operation of Polish municipalities for regional development involves the use of different features and suitability of the state as parent and growth factor dynamization effectiveness of development projects undertaken by public bodies and the regional level as a factor stimulating effective allocative decisions by non-public sector. Spread and increase the quality of strategic management in local government at all levels, can provide increased speed and efficiency of social and economic development throughout the country. Strategic regional planning should integrate social, economic and environmental aspects of community development issues. In this paper we will discuss the most important issues such as community development concept as a basis for strategic management, the activities of Polish municipalities for the development of regions and local communities.
Year
Issue
34
Pages
159-178
Physical description
Contributors
 • Zakład Prawa i Administracji Politechnika Warszawska
References
 • Agopszowicz, A., Gilowska Z., 1997, Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Berman N., 2000, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego – budowanie lepszej przyszłości gospodarczej w polskich gminach, Wyd. Municipium, Warszawa.
 • Biniecki J., Szczupak B., 2004, Strategiczne myślenie o przyszłości gminy, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 • Brandenburg H., 2002, Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Wyd. AE w Ka-towicach, Katowice.
 • Byars L.L., 2000, Strategic Management. Planning and Implementation. Concepts and Casus [za:] A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.
 • Cichy D., 1994, Kształcenie ekologiczne w gminie – rola i zadania samorządu [w:] Eko-logia wsi, Materiały z IV Ogólnopolskiego Forum, Krosno.
 • Czuryk M., Karpiuk M., 2008, Istota samorządu terytorialnego, ,,Administracja i Zarzą-dzanie”, nr 6.
 • Domański T., 1999, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Wyd. Ha-mal Books, Warszawa.
 • Fundowicz S., 2009, Odpowiedzialność mieszkańców za sprawy jednostki samorządu terytorialnego [w:] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Pol-sce, red. J. Parchomiuk, B. Uljasz, E. Kruk, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Granat M., 2006, Ustrój prawny samorządu terytorialnego [w:] Polskie Prawo Konsty-tucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin.
 • Gierszewska G., Romanowska M., 1995, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Głuszczak Z., Nowakowska A. (red.), 2004, Rozwój miast i regionów w procesie inte-gracji europejskiej, Wyd. Zakładu Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Łódź.
 • Griffin R.W., 2002, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, War-szawa.
 • Hood Ch., 1991, A public management for all seasons?, ,,Public Administration”, t. 69, nr 1.
 • Klasik A., 2002, Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 • Kosiedowski W. (red.), 2005, Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Wyd. TNOiK, Toruń.
 • Kowalak A., 2001, Edukacja ekologiczna w Polsce, Fundacja Centrum Edukacji Ekolo-gicznej Esi, Krosno.
 • Kozłowski S., 2002, Ekorozwój – wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa.
 • Krupski R. (red.), 2001, Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kuźniar R., 2000, Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna, „Sprawy Międzyna-rodowe”, nr 1.
 • Nowińska E., 2000, Strategiczne planowanie rozwoju gmin na przykładzie gmin pogra-nicza [w:] B. Gruchman, F. Walk, E. Nowińska, Strategie rozwoju lokalnego na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Nowińska E., 1997, Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Noworól A., 2008, Bariery rozwoju lokalnego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie”, z. 1.
 • Noworól A., 2007, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wyd. UJ, Kraków.
 • Olejniczak-Szałowska E., 2002, Prawo do udziału w referendum, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Osborne T., Gaebler T., 1992, Rządzić inaczej, Media Rodzina of Poznań, Poznań.
 • Parysek J., 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 • Reinalda B., Verbeek B., 2004, The issue of decision making within international organ-izations [w:] Decision Making Within International Organizations, red. B. Reinalda, B. Verbeek, London, New York.
 • Rummler G.A., Brache A.P., 2000, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, War-szawa.
 • Sobczak E., 2012, Wykorzystanie funduszy unijnych a spójność społeczno-ekonomiczna w rozwoju regionów, Wyd. OWPW, Warszawa.
 • Stoner J., Wankel C., 1992, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Szewc T., 2005, Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Szewc A., 2008, Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Wyd. Wolters Klu-wer, Warszawa.
 • Sztando A., 1998, Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin, ,,Samorząd Terytorialny”, nr 11.
 • Sztando A., 2010, Wdrażanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego [w:] Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Prace Nauko-we Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 101, Wrocław.
 • Wrana K., 2001, Partnerstwo w strategiach rozwoju lokalnego i regionalnego [w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, red. A. Klasik, F. Kuź-nik, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 • Wysocka E., Koniński J., 1998, Strategia rozwoju województw i gmin. Teoria i praktyka, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa–Zielona Góra.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3198fde1-1487-4656-a178-148a891a358d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.