PL EN


2017 | 11 | 235-255
Article title

Porównanie Zygmunta III z Gustawem II Adolfem. Na marginesie książki Henrika O. Lunde, Dynastia Wojowników. Wojny Szwecji 1611-1721, tłum. J. Szkudliński, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2015, ss. 358

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
11
Pages
235-255
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Zielona Góra
References
 • Akty i pisma k istorii bałtijskago woprosa w 16 i 17 stoletijach, izd. G. W. Forsten, Petersburg 1889, t. 2.
 • Jana Długosza kanonika krakowskiego dziejów polskich ksiąg dwanaście, wyd. A. Przeździecki, tłum. z łac. K. Mecherzyński, t. 3, Kraków 1869.
 • Kromer M., Historya prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny, wyd. J. Małłek, Olsztyn 1983.
 • Mowa Króla Jego Mości Jana Kazimierza na sejmie warszawskim 1661 circa materiam electionis, [w:] Historia Polski nowożytnej. Wybór tekstów źródłowych, cz. 1, oprac. S. Ochmann, K. Matwijowski, Wrocław 1985.
 • Radziwiłł A. S., Rys panowania Zygmunta III, wyd. E Kotłubaj, „Ateneum.” t. 3, Wilno 1848, z. 4.
 • Żereła do istoryji Ukraino- Russy, Lwów 1908, t. 8.
 • Ahnlund N., Axel Oxenstierna intill Gustaf Adolfs död, Stockholm 1940.
 • Ahnlund N., Gustaf II Adolfs första preussiska fälttag och den europeiska krisen 1626, „Svensk Historisk Tidskrift“, 1919.
 • Ahnlund N., Gustaf Adolf den store, Stockholm 1932.
 • Ahnlund N., Gustaf II Adolf inför tyska kriget, 1918.
 • Ahnlund N., Gustaf II Adolf och tyska kriget 1620-1625, „Svensk Historisk Tidskrift“, 1917.
 • Almquist H., Svenska folkets historia, 2, Stockholm 1922.
 • Andersson I., Dzieje Szwecji, tłum z szw. S. Piekarczyk, Warszawa 1967.
 • Augustyniak U., Plotka, pomówienie [w:] Kultura - Polityka - Dyplomacja. Studia ofiarowane Jaremie Maciszewskiemu w 60 tą rocznicę Jego urodzin, red. A. Bartnicki, Warszawa 1990.
 • Barkman B. C., Svea livgardes historia III:1, Stockholm 1963.
 • Bartoszewicz J., Paweł Piasecki, biskup przemyślski, opat mogilski (1579-1649), [w:] Kronika Pawła Piaseckiego biskupa przemyślskiego. Polski przekład wedle dawnego rękopisu, poprzedzony studium krytycznym nad życiem i pismami autora, Kraków 1870.
 • Barudio G., Gustav Adolf - der Grosse. Eine politische Biographie, Frankfurt am Main 1982.
 • Bracher U., Gustav Adolf von Schweden. Eine historische Biographie, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1971.
 • Brulin H., Stillestandet i Altmark. Hostoriska studier tillagnade Harald Hjarne, Uppsala-Stockholm 1908.
 • Byliński J., Dwa sejmy z roku 1613, Wrocław 1984.
 • Byliński J., Zygmunt III, [w:] Królowie elekcyjni: leksykon biograficzny, red I. Korniewska, Kraków 1997.
 • Czapliński W., Główne nurty myśli politycznej w Polsce w latach 1587-1655, [w:] O Polsce siedemnastowiecznej. Problemy i sprawy, red. W. Czapliński, Warszawa 1966.
 • Darowski A., Elekcja Władysława IV na tron carski. (Na podstawie ruskich źródeł historycznych), [w:] tegoż, Szkice historyczne, Ser. 2, Petersburg 1895.
 • Durchardt H., Niklas Vogt und Gustav II Adolf, Berlin 2007 .
 • Dzieduszycki, M., Piotr Skarga i jego wiek, t. 2, Kraków 1851.
 • Ekes J., Złota demokracja, Warszawa 1987.
 • Ekes J., Zygmunt III Waza, [w:] Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, red. J. Dzięgielewski i inni, t. 2, Warszawa 1995.
 • Ericsson G., Gustav II Adolf och Sigismund 1621-1623, Uppsala 1928.
 • Giertych J., Tysiąc lat historii polskiego narodu, t. 2, Londyn 1986.
 • Göransson G., Gustav II Adolf och hans folk, Stockholm-Höganäs 1994.
 • Grzybowski S., Dzieje Polski i Litwy 1506-1648, [w:] Wielka historia Polski, red. S. Grodziski, J. Wyrozumski, M. Zgórniak, t. 4, Kraków 2000.
 • Hjärne H., Gustaf Adolf, protestantismens förkämpe, Sztokholm 1901.
 • Junkelmann M., Gustav Adolf (1594-1632): Schweden Aufstieg zur Grossmacht, Regensburg 1993.
 • Kersten A., Historia Szwecji, Wrocław 1977.
 • Konopczyński W., Dzieje Polski nowożytnej, t. 1: 1506-1648, wyd. 2, oprac. J. Dzięgielewski, Warszawa 1986.
 • Kozłowski S., Elekcya królewicza Władysława Wazy na tron moskiewski 1609-1611, „Przegląd Powszechny”, t. 22-23: 1889, R. 25.
 • Larsson L. O., Arvet efter Gustav Vasa. En berättelse om fyra kungar och ett rike, Stockholm 2005.
 • Larsson L. O., Gustaw Waza. Ojciec państwa czy tyran?, tłum. ze szw. W. Łygaś, Warszawa 2009.
 • Larsson L.O., Gustav Vasa - landsfader eller tyrann, Stockholm 2002.
 • Leitsch W., Das Leben am Hof Kőning Sigismunds III. von Polen, Bd. 1-4, Wien-Kraków 2009.
 • Lepszy K., Rzeczpospolita Polska w dobie sejmu inkwizycyjnego 1589-1592, Kraków 1939.
 • Lindwquist H., När Sverige blev stormarkt. Historien om Sverige, Stockholm 1996.
 • Literatura słowiańska wykładana w kolegium francuskim przez Adama Mickiewicza, tłum z franc. F. Wrotnowski, Rok pierwszy 1840-1841, wyd. 3, Poznań 1865.
 • Łowmiański H., Polityka Jagiellonów, do druku przygotował, K. Pietkiewicz, Poznań 1999.
 • Mankell J., Om orsakerna till Gustaf II Adolfs deltagande i trettioåriga kriget, „Historiskt Bibliotek”, 5, Stockholm 1879.
 • Morzycki A., Porównanie Zygmunta III z Władysławem Jagiełłą (Wyjątek ze szkiców historycznych), „Przegląd Poznański”, 25:1858, 3.
 • Naruszewicz A., Historia Jana Karola Chodkiewicza, wyd. K. J. Turowski, t. 1-2, Kraków 1858.
 • Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego, t. 1-3, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1860.
 • Nilsson S. A., Gustav II Adolf, [w:] Svenskt biografistikt lexicon, t. 17, Stockholm 1967-1969.
 • Norberg A., Gustaw II Adolf a Polska. Studium historyczne, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, 1973, t. 19, cz. 2.
 • Norberg A., Polen i svensk politik 1617-1626, Stockholm 1974
 • Norrman D., Gustav Adolf Politik mot Ryssland och Polen under Tyska Kriget (1630-1632), Uppsala 1943.
 • Norrman D., Sigismund Vasa och hans regering i Polen (1566-1632), Stockholm-Malmö 1978.
 • Odhner C. T., Om orsakerna till Gustaf II Adolfs deltagande i trettioåriga kriget, Lund 1882.
 • Oredsson S., Gustav Adolf, Sverige och Trettioariga kriget. Historieskrivning och kult, Lund 1993.
 • Östergren S., Sigismund. En biografi över den svensk - polske monarken, Ängelholm 2005;
 • Paul J., Gustaf Adolf, Bd. 1-3, Leipzig 1927-1932.
 • Petersson E., Den skoningslöse. En biografi över Karl IX, Stockholm 2008.
 • Prochaska A., Sejmiki wiszeńskie w czasach trzech pierwszych elekcji pojagiellońskich, „Kwartalnik Historyczny”, 17: 1903.
 • Prochaska A., Województwo ruskie wobec rokoszu Zebrzydowskiego, „Pamiętnik Naukowy i Literacki”, t. 36: 1908.
 • Roberts M., Gustavus Adolphus. A History of Sweden 1611-1632, vol. 1: 1611-1625, vol. 2: 1626-1632, London - New York - Toronto 1953-1958.
 • Roberts M.,The Swedish Imperial Experience 1560-1718, Cambridge 1979.
 • Rodenas Vilar R., La politica euroea de Espana durante la Guerra de Treinta Annos (1624-1630), Madrid 1967.
 • Scriptores Rerum Prussicarum, t. 2, Leipzig 1861.
 • Sjöberg M., Stormaktstidens krig - och kvinnor. Nägot om betydelsen av perspektiv, „Historisk Tidskrift“2007.
 • Skowron R., Olivares, Wazowie i Bałtyk, Kraków 2002.
 • Sobieski W., Pamiętny sejm, wyd. Polski Ośrodek Naukowy, Londyn 1994.
 • Söderqvist O., Johan III och Hertig Karl 1568-1575, Uppsala 1898.
 • Söderqvist O., Studier rörande förhållandet mellan Johan III och Hertig Karl, „Historisk Tidskrift“ 1903-1904.
 • Sokołowski A., Austriacka polityka Zygmunta III, „Przegląd Polski”, 13, t. 4: 1878. 50:1878, 51:1879.
 • Stolpe S., Królowa Krystyna, tłum. ze szw. M. Olszańska, Warszawa 1988.
 • Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar, 4, Sztokholm 1881.
 • Sveriges krig (1611-1632), Bd. 2: Polska kriget, Stockholm 1936.
 • Szaskolskij I. P., Stolbowskij mir 1617 g. i torgowye otnoszenija Rossii so szwedskim gosudarstwom, Moskwa 1964.
 • Szpaczyński P., „Wazowie” czy następcy i przedstawiciele dynastii Jagiellonów? Kilka uwag w sprawie problemu ciągłości dynastycznej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów po śmierci Zygmunta II Augusta, „In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką” 1, 2007, s. 21-37.
 • Szpaczyński P., Anna I Jagiellonka konta Jan Zamoyski. Kilka uwag w sprawie dążeń królowej do zapewnienia ciągłości dynastii Jagiellonów, „Klio” 1/2014, s. 3-29.
 • Szpaczyński P., Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587-1618, Kraków 2013.
 • Szpaczyński P., Porównanie Zygmunta III z Władysławem II Jagiełłą, „In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką” 7, 2013, s. 79-97.
 • Szpaczyński P., Rec. Lars Olof Larsson, Gustaw Waza. Ojciec państwa czy tyran? przeł. ze szw. W. Łygaś, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009, ss. 472, „In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką” 3, 2010, s. 220-225.
 • Szpaczyński, P., Odpowiedź H. Wisnerowi na recenzję, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 2016.
 • Tham W., Den svenska utrikespolitikens historia, Bd. 1, Del. 2: 1560-1648, Stockholm 1960.
 • Wejle C., Sveriges politik mot Ryssland och Polen 1630-1635, Uppsala 1901.
 • Wetterberg G., Kanslern Axel Oxenstierna i sin tid, Del. 1-2, Stockholm 2002.
 • Wisner H., Rokosz Zebrzydowskiego, Kraków 1989.
 • Wisner H., Zygmunt III Waza, Warszawa 1984.
 • Wisner H., Zygmunt III Waza, Wrocław - Warszawa - Kraków 1991.
 • Wisner H., Zygmunt III Waza, wyd. 2, Wrocław - Warszawa - Kraków 2006.
 • Wittrock G., Sveriges historia till våra dagar, 6, Stockholm 1927.
 • Załęski S., Czy jezuici zgubili Polskę?, wyd. 3, Kraków 1883.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-319b4227-fa28-40fc-b10b-fb4e42e03162
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.