PL EN


2015 | 4(18) | 147-164
Article title

Science and business cooperation. Barriers in Poland within the context of selected European and North American countries

Content
Title variants
PL
Współpraca nauki i biznesu. Bariery w Polsce na tle wybranych krajów Europy i Ameryki Północnej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This article focuses on the theoretical and empirical analysis of factors affecting the cooperation between science and business. The author will present the results of empirical research conducted in Poland, the Czech Republic, Hungary, France, Norway, the United States of America and Canada. The analysis will indicate how and which factors: structural, systemic, competence or awareness and cultural can be utilised in the commercialisation of knowledge and technologies. The analysis of research outcomes which underpins this study is also set on the following assumptions: • Every country has different barriers to cooperation between scientists and en-trepreneurs; • Polish scientists and entrepreneurs should rely on proven and significant factors conducive to cooperation between science and business in Poland; • Academic centres in Poland can benefit from the experience gained by other countries to intensify its model of cooperation with entrepreneurs. The article will showcase the research results that relate to the identification of selected pro-blems occurring in establishing and maintaining cooperation between Polish scientific research organisations and entrepreneurs in the context of selected countries whose respondents were subject to empirical research.
PL
Artykuł skupia się na analizach teoretycznej i empirycznej dotyczących czynników warunkujących współpracę nauki i biznesu. Autor przedstawi wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w Polsce, Republice Czeskiej, Węgrzech, Francji, Norwegii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Analiza wskaże, jak i które czynniki: strukturalne, systemowe, kompetencyjne lub świadomościowo-kulturowe można wykorzystać przy komercjalizacji wiedzy i technologii. Analiza wyników badań, które leżą u podstaw opracowania oparta jest również na następujących założeniach: • każdy kraj ma inne bariery dla współpracy naukowców i przedsiębiorców; • polscy naukowcy i przedsiębiorcy powinni opierać się na sprawdzonych, ale i istotnych w Polsce czynnikach wsparcia współpracy nauka-biznes; • ośrodki akademickie w Polsce mogą wykorzystać doświadczenia innych kra-jów do zintensyfikowania modelu współpracy z przedsiębiorcami. Artykuł wskaże rezultaty badań, które odnoszą się do zidentyfikowania wybranych proble-mów występujących przy nawiązaniu i prowadzeniu współpracy polskich organizacji nauko-wo-badawczych z przedsiębiorstwami na tle przykładowo wybranych krajów, których re-spondenci podlegali badaniu empirycznemu.
Publisher
Year
Issue
Pages
147-164
Physical description
Dates
published
2015-12
Contributors
References
 • Ankrah S., Tabbaa M., Universitys – industry collaboration: A systematic review, Scandinavian Journal of Management 2015, nr 31.
 • Antolin-Lopez R., del Rio J. M., Cespedes-Lorente J. J., The choice of suitable cooperation partners for product innovation: Differences between new venture and established companies, European Management Journal 2015.
 • Arvanitis S., Kubli U., Woerter M., University – industry knowledge and technology transfer in Switzerland: What university scientists think about co-operation with private enterprises, Research Policy 2008, nr 37.
 • Byczko S., Trzmielak D., Własność intelektualna na uczelni i w działalności gospodarczej. Analiza porównawcza i praktyczne aspekty funkcjonowania systemu patentowania w Polsce i wybranych krajach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Bravo M., Rosende D., University technology enterprise network in Portugal: A bottom-up approach to improve regional innovation ecosystem, [w:] International cases on innovation, knowledge and technology transfer, red. D. Trzmielak, D. Gibson, Wydawnictwo Uniwersy-tetu Łódzkiego, Centrum Transferu Technologii UŁ,
 • Łódź 2014.
 • Chen I., Ye W., The Modes of University – Industry Collaborative Innovation in Sernice: A Case Study from China, [w:] Management of Innovation & Technology, The 4th IEEE International Conference, Bangkok 2008.
 • Davies J., Innovation through partnership, [w:] Building Sustainable R&D Centers in Emerging Technology Regions, red. D. Gibson, J. Slovak, MUNI Press, Brno 2015, ss. 29-38.
 • Dubinskas, F.A., Making Time: Ethno graphics of High Technology Organizations, Temple University Press, Philadelphia 1988.
 • Franco M., Haase H., University–industry cooperation: Researchers’ motivations and interaction channels, Journal Engineering Technology Management 2015, nr 36.
 • Gallego J., Rubalcaba L., Suárez C., Knowledge for innovation in Europe: The role of external knowledge on firms’ cooperation strategies, Journal of Business Research 2013, nr 66.
 • Hellman T., The role of patens for bringing the science to market gap, NBER Working Paper, 2005, nr 11460, Cambridge, Mass, za S. Arvanitis, U. Kubli, M. Woerter, Univesrity – industry knowledge and technology transfer in Swizeland: What university scientists think about co-operation with private enterprises, Research Policy, 2008, no 37.
 • Hsu M. Y., Chen L. K., Chuang H. C., Shia B. C., Chang Y. T., Wu S. H., R&D Cooperation Linkage in Taiwan Innovation System, [in:] Management of Innovation & Technology, The 4th IEEE International Conference, Bangkok, 2008.
 • Kato M., Odagiri H., Development of university life-science programs and university-industry joint research in Japan, Research Policy 2012, nr 41.
 • Lisowska R. Ropęga J., (red.) Zarządzanie małą i średnią firmą. Teoria i praktyka. Wydawnic-two UŁ, Łódź 2016, w druku.
 • Mowery D. C., University-Industry Relationships in the Knowledge-Basedf Economy: How Useful is the Bayh-Dole Model, [w:] Value-Added Partnering and Innovation in a Changing World, red. D. M. Trzmielak, M. van Geenguizen, D. Gibson, M. Urbaniak, Purdue University Press, West Lafayette 2009.
 • Muscio A., Nardone G., The determinans of University – industry collaboration in food science in Italy, Food Policy 2012, nr 37.
 • Odehnalová P., Pirožek P., The university-industry cooperation and its practical application in the Czech Republic, Procedia Social and Behavioral Science, 2013, nr 106.
 • Provasi G., Squazzoni F., Academic entrepreneurship and scientific innovation: Micro-foundations and institutions,Department of Social Sciences, University of Brescia, Working paper, 2007, nr SOC 06-07.
 • Smith H. L., Dahlstrand Å. L., Baines N., Reconsidering the professor's privilege: University technology transfer in Sweden and the UK, Professor Helen Lawton Smith, materiały Oxfordshire Economic Observatory, http://oeo.geog.ox.ac.uk/research/Lawton%20Smith_Uddevalla2013revised.pdf, dostępne 8.08.2013.
 • Trzmielak D., Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2013.
 • Trzmielak D., Zehner W. B., Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Łódź – Austin 2011.
 • Trzmielak D., Technology transfer and the development of New technology-based firms: Polish perspectives and case study on nanotechnology, [w:] Global Perspectives on Technology Transfer and Commercialization, red. J. S. Butler, D. V. Gibson, Edward Eldar, Northampton 2011 .
 • Trzmielak D., Przedsiębiorczość akademicka – transfer wiedzy i technologii, [w:] Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych – wybrane aspekty, red. W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2009.
 • Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki , Dz.U. z 2004 r. Nr 238. Wei, L. Li-ran, X. Xue-mei, Diffusion of technical innovation based on industry-university-institute cooperation in industrial cluster, The Journal of China Universities of Posts and Tele-communications 2010, nr 17, Supplement 2.
 • Wissema J. G., Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku, Wydawnictwo Zante, Zębice 2009.
 • Veugelers R., Cassiman B., R&D cooperation between firms and universities. Some empirical evidence from Belgian manufacturing, International Journal of Industrial Organization 2005, nr 23.
Notes
EN
Available in Open Access.
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31a46010-7173-4fbb-8f19-e6d3ff3a9ae9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.